Visa allt om HKC Egenvård AB
Visa allt om HKC Egenvård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 273 347 261 680 251 970 278 459 275 378 254 139 234 159 313 063 407 396 417 002
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 650 -6 253 -8 988 -3 265 -2 079 -3 115 -4 993 1 913 8 167 10 623
Resultat efter finansnetto -10 233 -6 961 -9 740 -4 279 -761 -3 786 -5 205 888 8 678 10 102
Årets resultat -7 567 -5 436 -7 602 -3 358 -771 -2 796 -2 687 -1 228 6 164 10 923
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 901 6 503 9 755 8 012 4 498 4 872 3 075 4 818 5 698 5 785
Omsättningstillgångar 57 330 46 319 61 959 60 573 68 037 52 238 48 326 38 845 73 660 74 040
Tillgångar 67 231 52 822 71 714 68 585 72 535 57 110 51 401 43 663 79 358 79 825
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 091 2 220 2 079 1 251 1 109 1 080 4 023 3 332 2 977 3 278
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 313 1 313 1 313
Avsättningar (tkr) 36 39 41 44 45 77 83 816 259 318
Långfristiga skulder 7 750 2 750 5 050 5 550 8 250 5 000 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 57 354 47 813 64 544 61 740 63 131 50 953 47 295 38 202 74 809 74 916
Skulder och eget kapital 67 231 52 822 71 714 68 585 72 535 57 110 51 401 43 663 79 358 79 825
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 3 197 1 227 1 200 1 176 1 321 977 1 090 1 060 962 838
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 55 - -
Löner till övriga anställda 19 680 16 488 15 588 15 423 13 783 13 244 12 755 15 371 15 744 12 453
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 0 0 0 - -
Sociala kostnader 10 949 8 640 8 019 8 037 6 172 5 478 6 189 6 178 6 546 5 723
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 273 347 261 680 251 970 278 459 275 378 254 139 234 159 313 063 407 396 417 002
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 47 43 42 39 41 34 42 52 45
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 074 5 568 5 860 6 630 7 061 6 199 6 887 7 454 7 835 9 267
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 811 613 608 587 546 480 589 538 447 423
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -9 018 -1 199 -7 331 -1 973 -1 050 -2 187 -4 159 3 301 9 558 11 252
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,46% 3,85% -9,51% 1,12% 8,36% 8,53% -25,20% -23,16% -2,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,77% -11,20% -12,03% -4,52% 0,91% -4,75% -9,02% 4,54% 11,33% 15,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,39% -2,26% -3,43% -1,11% 0,24% -1,07% -1,98% 0,63% 2,21% 2,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,99% 17,48% 18,68% 16,61% 15,85% 15,87% 16,06% 15,66% 13,69% 12,31%
Rörelsekapital/omsättning -0,01% -0,57% -1,03% -0,42% 1,78% 0,51% 0,44% 0,21% -0,28% -0,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,11% 4,20% 2,90% 1,82% 1,53% 1,89% 7,83% 9,85% 4,94% 5,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 75,22% 74,60% 70,72% 75,16% 82,29% 69,16% 74,74% 64,62% 64,49% 71,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...