Visa allt om SSAB AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 76 485 000 74 941 000 66 059 000 55 354 000 56 864 000 47 752 000 35 022 000 38 923 000 44 640 000 39 883 000
Övrig omsättning 1 285 000 955 000 1 040 000 501 000 694 000 747 000 507 000 481 000 941 000 449 000
Rörelseresultat (EBIT) 1 961 000 4 940 000 3 838 000 1 213 000 -243 000 -107 000 -1 131 000 -96 000 2 468 000 1 027 000
Resultat efter finansnetto 1 572 000 4 403 000 2 863 000 324 000 -1 171 000 -1 589 000 -1 728 000 -693 000 1 998 000 682 000
Årets resultat 1 093 000 3 564 000 2 311 000 943 000 -505 000 -1 394 000 -1 066 000 15 000 1 560 000 764 000
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 554 000 57 202 000 54 954 000 60 469 000 59 981 000 60 199 000 38 914 000 40 256 000 42 399 000 40 646 000
Omsättningstillgångar 33 424 000 35 284 000 32 522 000 30 444 000 25 177 000 29 528 000 17 022 000 18 363 000 21 040 000 20 407 000
Tillgångar 93 978 000 92 487 000 87 476 000 90 913 000 85 158 000 89 727 000 55 936 000 58 619 000 63 439 000 61 053 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 60 314 000 59 437 000 53 231 000 52 891 000 44 393 000 43 817 000 27 126 000 28 769 000 30 768 000 29 885 000
Minoritetsintressen 103 000 78 000 63 000 0 48 000 62 000 23 000 0 0 191 000
Avsättningar (tkr) 870 000 505 000 1 465 000 49 000 2 908 000 0 3 223 000 0 162 000 5 259 000
Långfristiga skulder 12 779 000 11 235 000 16 399 000 21 049 000 21 301 000 25 521 000 16 469 000 22 849 000 22 538 000 16 786 000
Kortfristiga skulder 19 912 000 21 232 000 16 318 000 16 924 000 16 508 000 20 327 000 9 095 000 7 001 000 9 971 000 8 932 000
Skulder och eget kapital 93 978 000 92 487 000 87 476 000 90 913 000 85 158 000 89 727 000 55 936 000 58 619 000 63 439 000 61 053 000
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - 66 000 - 53 000 36 700 36 000 41 000 38 000 54 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 7 192 000 - 7 043 000 5 346 000 3 661 000 3 538 000 3 797 3 556 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - 2 163 000 - 2 195 000 1 697 000 1 361 000 1 419 000 1 514 000 1 236 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 77 770 000 75 896 000 67 099 000 55 855 000 57 558 000 48 499 000 35 529 000 39 404 000 45 581 000 40 332 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 829 16 133 16 158 16 381 14 515 13 639 8 194 8 695 8 830 8 477
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 832 4 645 4 088 3 379 3 918 3 501 4 274 4 476 5 055 4 705
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 0 583 0 640 519 617 575 176 572
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 876 000 8 706 000 7 577 000 4 945 000 4 553 000 2 776 000 1 332 000 2 490 000 4 813 000 3 478 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,06% 13,45% 19,34% -2,66% 19,08% 36,35% -10,02% -12,81% 11,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,62% 5,72% 4,76% 1,42% -0,23% 0,11% -1,91% -0,06% 4,01% 1,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,22% 7,06% 6,30% 2,34% -0,34% 0,20% -3,05% -0,09% 5,71% 2,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,23% 12,81% 11,30% 9,24% 7,58% 6,96% 4,95% 7,18% 10,71% 9,89%
Rörelsekapital/omsättning 17,67% 18,75% 24,53% 24,42% 15,25% 19,27% 22,63% 29,19% 24,80% 28,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,18% 64,27% 60,85% 58,18% 52,13% 48,83% 48,49% 49,08% 48,50% 48,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,45% 72,87% 101,04% 91,25% 75,64% 75,39% 90,59% 127,52% 93,80% 100,96%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 * 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 175 000 189 000 119 000 105 000 84 000 155 000 122 000 103 000 374 000 2 089 000
Rörelseresultat (EBIT) -211 000 -167 000 -225 000 -158 000 -197 000 -232 000 -62 000 -142 000 155 000 1 723 000
Resultat efter finansnetto 2 747 000 43 000 939 000 8 252 000 1 161 000 -681 000 -250 000 616 000 398 000 1 588 000
Årets resultat 3 023 000 1 634 000 1 956 000 9 563 000 2 203 000 706 000 113 000 671 000 391 000 1 645 000
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 * 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 72 146 000 72 325 000 71 426 000 34 512 000 57 245 000 56 598 000 39 331 000 39 264 000 39 282 000 38 818 000
Omsättningstillgångar 12 766 000 12 251 000 14 327 000 52 048 000 16 513 000 17 871 000 11 010 000 13 348 000 15 462 000 13 490 000
Tillgångar 84 912 000 84 576 000 85 753 000 86 560 000 73 758 000 74 469 000 50 341 000 52 612 000 54 744 000 52 308 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 431 000 62 952 000 62 371 000 60 400 000 45 927 000 44 286 000 30 918 000 31 056 000 30 606 000 30 987 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 43 000 175 000 661 000 694 000
Avsättningar (tkr) 35 000 41 000 43 000 21 000 22 000 7 000 61 000 69 000 70 000 101 000
Långfristiga skulder 7 345 000 6 564 000 12 870 000 14 998 000 17 087 000 17 214 000 14 274 000 16 386 000 15 068 000 16 384 000
Kortfristiga skulder 13 102 000 15 020 000 10 469 000 11 141 000 10 722 000 12 962 000 5 045 000 4 926 000 8 339 000 4 142 000
Skulder och eget kapital 84 912 000 - 85 753 000 86 560 000 73 758 000 74 469 000 50 341 000 52 612 000 54 744 000 52 308 000
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12 *
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 28 000 26 000 - - 17 000 15 000 - 13 000 19 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 72 000 74 000 - 23 000 74 000 43 000 - 46 000 47 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader - 2 250 000 - - 21 000 - - - 0 0
Utdelning till aktieägare 1 545 000 1 545 000 0 0 0 0 0 324 000 648 000 0
Omsättning 175 000 189 000 119 000 105 000 84 000 155 000 122 000 103 000 374 000 2 089 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 81 70 61 56 59 42 57 57 52 48
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 33 571 1 639 0 746 2 167 1 018 0 1 135 1 375
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -209 000 -165 000 -225 000 -157 000 -196 000 -231 000 -61 000 -141 000 156 000 1 725 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,88% 74,43% 72,73% 69,78% 62,27% 59,47% 61,48% 59,27% 56,80% 60,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,44% 81,56% 136,85% 467,18% 154,01% 137,87% 218,24% 270,97% 185,42% 325,69%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2018-12 : Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...