Visa allt om Volvo Lastvagnar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 85 125 655 78 894 105 74 554 777 65 806 527 59 863 084 52 033 559 49 919 470 46 442 975 54 409 195 38 611 000
Övrig omsättning 9 079 708 31 058 742 25 354 035 18 963 707 18 013 383 2 806 671 2 657 866 2 838 998 1 807 785 2 119 000
Rörelseresultat (EBIT) 15 132 456 5 857 646 10 456 212 7 885 609 9 727 966 1 493 337 3 016 963 3 814 802 4 875 943 2 973 000
Resultat efter finansnetto 15 965 948 5 801 275 10 419 376 8 247 714 11 083 730 1 497 513 3 100 255 3 886 864 4 987 243 2 965 000
Årets resultat 773 113 947 140 732 271 -1 197 843 1 884 574 -1 292 211 -552 185 700 129 3 787 029 2 468 000
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 170 653 18 458 038 14 019 726 13 952 645 14 497 816 15 871 017 12 940 528 12 397 994 10 176 629 9 003 000
Omsättningstillgångar 43 439 985 44 355 108 33 361 848 30 813 252 33 880 282 19 663 658 17 980 541 16 183 237 18 495 675 15 083 000
Tillgångar 60 610 638 62 813 146 47 381 574 44 765 897 48 378 098 35 534 675 30 921 069 28 581 231 28 672 304 24 086 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 966 450 9 205 634 9 130 993 8 415 375 9 606 898 7 706 584 9 137 610 9 688 116 8 989 353 7 959 000
Obeskattade reserver 1 374 191 1 574 605 2 283 226 2 364 098 2 361 855 2 617 747 2 291 409 1 408 676 1 321 614 1 165 000
Avsättningar (tkr) 5 929 872 5 964 469 2 592 485 2 645 299 5 581 097 5 166 501 3 512 816 3 101 617 3 073 728 2 214 000
Långfristiga skulder 6 638 677 7 992 150 3 972 064 3 351 344 2 856 541 2 750 379 107 788 88 255 8 055 1 000
Kortfristiga skulder 36 701 448 38 076 288 29 402 806 27 989 781 27 971 707 17 293 464 15 871 446 14 294 567 15 279 554 12 747 000
Skulder och eget kapital 60 610 638 62 813 146 47 381 574 44 765 897 48 378 098 35 534 675 30 921 069 28 581 231 28 672 304 24 086 000
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 10 547 10 915 11 345 6 778 9 032 10 839 6 197 5 313 15 099 9 000
Varav tantiem till styrelse & VD 5 505 5 852 6 928 1 756 3 668 5 532 1 220 1 438 9 029 3 000
Löner till övriga anställda 2 758 167 3 324 900 3 152 297 2 677 313 2 844 847 2 914 574 2 904 995 2 694 575 2 839 059 2 334 000
Varav resultatlön till övriga anställda 53 866 92 736 78 243 39 940 51 877 - 0 24 947 74 479 33 000
Sociala kostnader 1 657 371 1 547 393 1 466 752 1 342 438 1 386 969 1 718 252 1 555 477 1 142 378 1 618 081 998 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 94 205 363 109 952 847 99 908 812 84 770 234 77 876 467 54 840 230 52 577 336 49 281 973 56 216 980 40 730 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 517 5 475 5 118 4 832 5 064 5 608 5 840 5 690 5 907 5 520
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 18 846 14 410 14 567 13 619 11 821 9 278 8 548 8 162 9 211 6 995
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 980 892 905 833 837 828 765 675 757 605
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 015 103 7 227 206 11 936 263 9 828 272 10 862 123 3 955 110 4 319 216 4 924 740 5 443 501 3 430 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,90% 5,82% 13,29% 9,93% 15,05% 4,23% 7,49% -14,64% 40,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,42% 9,35% 22,09% 18,49% 23,14% 4,30% 10,07% 13,76% 17,46% 12,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,81% 7,44% 14,04% 12,58% 18,70% 2,94% 6,24% 8,47% 9,20% 7,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,04% 10,93% 17,19% 17,79% 19,69% 19,53% 18,25% 17,69% 17,84% 15,12%
Rörelsekapital/omsättning 7,92% 7,96% 5,31% 4,29% 9,87% 4,56% 4,22% 4,07% 5,91% 6,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,21% 16,61% 23,03% 22,92% 23,67% 27,43% 35,33% 37,53% 34,75% 36,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,75% 111,90% 107,57% 104,31% 114,93% 104,97% 100,23% 103,08% 109,91% 105,14%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...