Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Kungen
Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Kungen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 540 11 156 11 280 10 367 9 937 9 925 9 643 8 725 8 350 8 231
Övrig omsättning - - - - 1 993 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 264 1 530 -4 835 728 2 793 4 860 1 882 -1 404 -2 663 1 622
Resultat efter finansnetto 4 855 471 -5 424 -167 1 742 4 874 1 883 -1 401 -2 649 1 601
Årets resultat 4 754 471 -4 949 -27 951 4 558 1 883 -1 401 -2 649 1 601
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 981 52 676 53 465 43 437 39 900 35 834 36 515 36 705 32 810 23 351
Omsättningstillgångar 4 890 6 367 2 332 2 149 3 853 1 466 1 095 935 1 353 949
Tillgångar 56 870 59 044 55 797 45 586 43 752 37 300 37 610 37 640 34 163 24 300
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 655 3 901 3 430 8 380 8 407 7 455 2 897 1 317 2 718 5 367
Obeskattade reserver 0 0 0 475 615 175 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 40 720 48 357 46 638 31 012 28 646 25 200 30 000 31 397 23 057 16 000
Kortfristiga skulder 7 495 6 785 5 728 5 719 6 085 4 470 4 713 4 927 8 389 2 934
Skulder och eget kapital 56 870 59 044 55 797 45 586 43 752 37 300 37 610 37 640 34 163 24 300
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 40
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 620 594 683 628 572 629 581 565 560
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 218 205 230 228 215 225 213 205 207
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 540 11 156 11 280 10 367 11 930 9 925 9 643 8 725 8 350 8 231
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 770 5 578 5 640 5 184 3 312 3 308 3 214 2 908 2 783 2 744
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 437 424 410 461 287 270 290 268 264 278
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 286 2 542 -3 911 1 638 3 667 5 706 2 721 -616 -2 095 2 097
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,44% -1,10% 8,81% 4,33% 0,12% 2,92% 10,52% 4,49% 1,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,28% 2,60% -8,62% 1,64% 6,42% 13,07% 5,01% -3,72% -7,72% 6,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 45,72% 13,75% -42,63% 7,22% 28,26% 49,11% 19,53% -16,06% -31,57% 19,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -22,57% -3,75% -30,11% -34,44% -22,46% -30,27% -37,52% -45,75% -84,26% -24,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,22% 6,61% 6,15% 19,20% 20,25% 20,33% 7,70% 3,50% 7,96% 22,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,24% 93,84% 40,71% 37,58% 63,32% 32,80% 23,23% 18,98% 16,13% 32,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...