Visa allt om Lidingö Stads Tomtaktiebolag
Visa allt om Lidingö Stads Tomtaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 733 5 832 5 576 5 659 5 632 5 643 5 066 5 054 5 098 4 972
Övrig omsättning 850 7 69 - 352 4 408 8 137 19 247 - 1 477
Rörelseresultat (EBIT) 603 -2 749 1 199 -533 970 4 910 4 883 20 416 -392 2 336
Resultat efter finansnetto 662 -2 695 1 394 -160 1 549 5 586 5 057 20 619 437 3 010
Årets resultat 1 353 1 397 815 305 3 952 4 018 3 967 11 317 156 1 547
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 26 504 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 59 558 59 829 62 963 68 329 40 540 67 684 62 691 57 864 41 773 41 645
Tillgångar 59 558 59 829 62 963 68 329 67 044 67 684 62 691 57 864 41 773 41 645
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 942 50 589 49 192 54 238 53 933 49 981 44 520 40 553 29 236 29 080
Obeskattade reserver 5 594 6 726 11 282 11 004 11 593 15 455 15 323 15 831 10 597 10 474
Avsättningar (tkr) 0 0 0 139 156 197 299 210 330 364
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 022 2 514 2 489 2 948 1 362 2 051 2 549 1 270 1 610 1 727
Skulder och eget kapital 59 558 59 829 62 963 68 329 67 044 67 684 62 691 57 864 41 773 41 645
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 163 - 0 0 120 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 169 172 - 165 160 164 0 122 106 75
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 40 36 34 34 29 34 24 19 18 15
Utdelning till aktieägare 10 000 10 000 0 6 000 10 000 0 0 0 15 000 0
Omsättning 6 583 5 839 5 645 5 659 5 984 10 051 13 203 24 301 5 098 6 449
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 603 593 1 199 -301 1 158 5 050 4 948 20 577 -231 2 476
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,70% 4,59% -1,47% 0,48% -0,19% 11,39% 0,24% -0,86% 2,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,11% -4,50% 2,21% -0,23% 2,31% 8,26% 8,07% 35,63% 1,05% 7,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,55% -46,21% 25,00% -2,83% 27,52% 99,08% 99,82% 407,97% 8,59% 60,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 15,11% 35,44% 32,55% -40,29% 45,45% 25,44% 38,68%
Rörelsekapital/omsättning 1 003,59% 982,77% 1 084,54% 1 155,35% 695,63% 1 163,09% 1 187,17% 1 119,79% 787,82% 802,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,54% 93,32% 92,10% 91,94% 93,19% 90,67% 89,03% 90,25% 88,25% 87,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 582,74% 1 277,61% 1 410,25% 1 417,64% 2 976,51% 1 998,63% 1 487,41% 3 246,14% 1 468,45% 1 352,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...