Visa allt om Investor Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 40 737 000 39 323 000 143 876 000 51 834 000 34 381 000 31 742 000 25 365 000 21 200 000 18 569 000 16 849 000
Övrig omsättning 227 697 000 48 802 000 579 000 7 000 8 811 000 8 907 000 8 239 000 8 308 000 9 998 000 25 158 000
Rörelseresultat (EBIT) 231 669 000 53 271 000 105 625 000 1 450 000 47 433 000 34 980 000 19 647 000 52 097 000 47 538 000 26 083 000
Resultat efter finansnetto 228 322 000 53 123 000 102 650 000 -914 000 44 542 000 34 118 000 18 174 000 50 308 000 44 974 000 23 557 000
Årets resultat 227 965 000 52 660 000 101 242 000 -2 299 000 44 298 000 33 665 000 17 434 000 50 688 000 45 106 000 24 175 000
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 760 454 000 529 795 000 482 013 000 388 334 000 379 179 000 345 399 000 314 183 000 301 233 000 250 314 000 209 366 000
Omsättningstillgångar 35 088 000 41 252 000 35 443 000 27 693 000 29 387 000 24 574 000 22 407 000 22 254 000 16 836 000 20 279 000
Tillgångar 795 542 000 571 047 000 517 456 000 416 028 000 408 567 000 369 973 000 336 590 000 323 487 000 267 150 000 229 645 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 682 614 000 461 836 000 420 681 000 327 690 000 336 262 000 300 077 000 271 977 000 260 963 000 215 417 000 174 698 000
Minoritetsintressen 891 000 939 000 242 000 0 64 000 64 000 0 30 000 549 000 408 000
Avsättningar (tkr) 1 249 000 1 186 000 1 114 000 6 121 000 0 0 1 055 000 0 0 836 000
Långfristiga skulder 97 001 000 92 669 000 85 154 000 68 872 000 62 531 000 61 371 000 55 173 000 56 887 000 46 592 000 48 043 000
Kortfristiga skulder 13 786 000 14 417 000 10 266 000 13 345 000 9 710 000 8 461 000 8 385 000 5 607 000 4 592 000 5 660 000
Skulder och eget kapital 795 542 000 571 047 000 517 456 000 416 028 000 408 567 000 369 973 000 336 590 000 323 487 000 267 150 000 229 645 000
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 119 000 154 000 90 000 76 000 81 000 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 32 000 42 000 27 000 21 000 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 8 391 000 - 9 804 000 8 263 000 6 906 000 5 893 000 5 138 000 4 812 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 0 0 -
Sociala kostnader 0 - 1 916 000 - 2 363 000 2 250 000 1 917 000 1 359 000 1 688 000 1 480 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 268 434 000 88 125 000 144 455 000 51 841 000 43 192 000 40 649 000 33 604 000 29 508 000 28 567 000 42 007 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 812 13 964 15 560 21 162 20 054 19 292 16 702 15 560 14 677 13 728
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 750 2 816 9 247 2 449 1 714 1 645 1 519 1 362 1 265 1 227
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 662 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 231 669 000 53 271 000 108 738 000 1 450 000 47 433 000 34 980 000 19 647 000 52 097 000 47 538 000 26 083 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,60% -72,67% 177,57% 50,76% 8,31% 25,14% 19,65% 14,17% 10,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,13% 9,86% 20,44% 0,36% 11,62% 9,84% 5,92% 16,47% 18,08% 11,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 568,90% 143,19% 73,53% 2,85% 138,12% 114,70% 78,55% 251,27% 260,12% 160,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,63% 100,00% 83,08% 100,00% 100,00% 100,00% 36,98% 36,18% 34,73% 33,73%
Rörelsekapital/omsättning 52,29% 68,24% 17,50% 27,68% 57,23% 50,76% 55,28% 78,52% 65,94% 86,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,80% 80,88% 81,30% 78,77% 82,30% 81,11% 80,80% 80,67% 80,64% 76,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 205,43% 248,86% 297,37% 171,94% 268,22% 253,97% 237,30% 365,06% 335,26% 335,95%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 10 000 6 444 000 8 879 000 7 896 000 7 670 000 7 742 000 9 000 9 000 7 000 29 000
Övrig omsättning 138 474 000 0 0 0 0 2 628 000 11 265 000 9 736 000 5 271 000 22 982 000
Rörelseresultat (EBIT) 138 064 000 22 652 000 77 453 000 -6 378 000 37 548 000 29 425 000 8 345 000 41 952 000 34 243 000 22 633 000
Resultat efter finansnetto 136 791 000 22 855 000 76 699 000 -7 148 000 37 056 000 29 275 000 8 360 000 41 898 000 34 954 000 23 057 000
Årets resultat 136 791 000 22 855 000 76 699 000 -7 148 000 37 056 000 29 275 000 8 360 000 41 898 000 34 954 000 23 057 000
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 529 395 000 399 957 000 376 134 000 309 717 000 323 981 000 306 632 000 290 306 000 292 564 000 252 012 000 208 406 000
Omsättningstillgångar 379 000 4 149 000 1 998 000 1 580 000 548 000 600 000 2 918 000 744 000 810 000 1 207 000
Tillgångar 529 773 000 404 106 000 378 132 000 311 297 000 324 529 000 307 232 000 293 224 000 293 308 000 252 822 000 209 613 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 471 763 000 345 742 000 329 661 000 262 864 000 279 149 000 250 404 000 228 433 000 226 768 000 190 944 000 161 349 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 203 000 150 000 138 000 160 000 169 000 332 000 356 000 355 000 248 000 291 000
Långfristiga skulder 44 625 000 44 749 000 47 397 000 41 204 000 41 613 000 45 389 000 45 166 000 35 752 000 28 337 000 28 563 000
Kortfristiga skulder 13 183 000 13 465 000 937 000 7 070 000 3 598 000 11 107 000 19 269 000 30 433 000 33 293 000 19 410 000
Skulder och eget kapital 529 773 000 404 106 000 378 132 000 311 297 000 324 529 000 307 232 000 293 224 000 293 308 000 252 822 000 209 613 000
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - 45 000 - 39 000 - 34 000 39 000 38 000 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 7 000 - 6 000 7 000 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 65 000 - 61 000 - 77 000 66 000 67 000 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - 0 0 0 -
Sociala kostnader 0 - 81 000 - 71 000 - 60 000 123 000 127 000 0
Utdelning till aktieägare 12 275 000 0 10 740 000 9 973 000 9 206 000 8 439 000 7 671 750 6 904 575 6 137 400 5 370 000
Omsättning 138 484 000 6 444 000 8 879 000 7 896 000 7 670 000 10 370 000 11 274 000 9 745 000 5 278 000 23 011 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 72 73 71 0 71 75 84 91
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 123 319 108 164 108 028 - 127 120 83 319
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 138 064 000 22 652 000 77 453 000 -6 378 000 37 548 000 29 425 000 8 345 000 41 952 000 34 243 000 22 633 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,84% -27,42% 12,45% 2,95% -0,93% 85 922,22% 0,00% 28,57% -75,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,32% 6,15% 21,02% -1,05% 12,18% 10,75% 3,83% 15,85% 14,77% 12,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 394 510,00% 385,75% 895,03% -41,21% 515,35% 426,49% 124 744,44% 516 477,78% 533 628,57% 93 651,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -28 588,89% -3 911,11% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -128 040,00% -144,57% 11,95% -69,53% -39,77% -135,71% -181 677,78% -329 877,78% -464 042,86% -62 768,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,05% 85,56% 87,18% 84,44% 86,02% 81,50% 77,90% 77,31% 75,53% 76,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2,87% 30,81% 213,23% 22,35% 15,23% 5,40% 15,14% 2,44% 2,43% 6,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!