Visa allt om Hoist Finance AB (publ)

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 3 302 000 175 000 2 435 000 2 644 027 2 107 225 2 173 908 1 641 244 1 285 158 657 397 268 096
Övrig omsättning 113 000 2 863 000 394 000 86 580 130 468 10 629 12 219 40 441 14 045 60 658
Rörelseresultat (EBIT) 25 000 686 000 683 000 505 008 448 316 230 292 159 827 113 625 -25 518 34 501
Resultat efter finansnetto 82 000 748 000 755 000 581 146 533 098 285 131 218 489 150 031 30 206 72 663
Årets resultat 41 000 605 000 590 000 452 760 417 149 230 522 180 103 116 916 28 744 68 795
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 880 000 34 249 000 28 755 000 22 231 093 525 431 482 812 418 395 291 292 7 140 461 2 679 808
Omsättningstillgångar 984 000 138 000 500 000 305 471 18 624 495 16 968 665 14 643 434 11 740 991 101 278 2 546 879
Tillgångar 31 864 000 34 387 000 29 255 000 22 536 564 19 149 926 17 451 477 15 061 829 12 032 283 7 241 739 5 226 687
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 158 000 4 898 000 4 413 000 3 228 305 2 925 297 2 288 760 1 397 190 815 443 639 348 510 344
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 65 000 0 0 87 027 55 504 52 116 68 704 127 357 32 394 0
Långfristiga skulder 0 21 435 000 0 0 3 125 996 1 238 469 1 493 122 665 680 0 0
Kortfristiga skulder 26 641 000 8 054 000 24 842 000 19 221 232 13 043 129 13 872 132 12 102 813 10 423 804 6 569 997 4 716 343
Skulder och eget kapital 31 864 000 34 387 000 29 255 000 22 536 564 19 149 926 17 451 477 15 061 829 12 032 283 7 241 739 5 226 687
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 32 000 38 000 620 000 12 007 39 059 - - 11 718 10 447 7 010
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - 5 251 - - - - -
Löner till övriga anställda 580 000 616 000 213 000 548 964 477 699 501 975 357 509 301 014 173 548 82 755
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 250 000 160 000 0 123 111 115 431 110 204 87 274 68 234 47 614 2 474
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 415 000 3 038 000 2 829 000 2 730 607 2 237 693 2 184 537 1 653 463 1 325 599 671 442 328 754
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 979 1 545 - 1 288 1 327 1 246 881 712 404 137
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 373 113 - 2 053 1 588 1 745 1 863 1 805 1 627 1 957
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 880 566 - 567 507 523 537 543 580 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 159 000 808 000 744 000 560 951 501 112 277 158 190 108 135 101 -25 518 40 542
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1 786,86% -92,81% -7,91% 25,47% -3,07% 32,45% 27,71% 95,49% 145,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,26% 2,18% 2,58% 2,58% 2,79% 1,63% 1,45% 1,25% 0,42% 1,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,48% 427,43% 31,01% 21,98% 25,36% 13,12% 13,31% 11,67% 4,59% 27,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -777,01% -4 523,43% -999,67% -715,41% 264,87% 142,44% 154,80% 102,49% -983,99% -809,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,19% 14,24% 15,08% 14,32% 15,28% 13,11% 9,28% 6,78% 8,83% 9,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3,69% 1,71% 2,01% 1,59% 142,79% 122,32% 120,99% 112,64% 1,54% 54,00%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 082 000 1 828 000 2 065 000 242 544 195 846 148 458 0 0 0 1 193
Övrig omsättning 256 000 232 000 0 0 0 0 171 684 144 874 122 046 4 776
Rörelseresultat (EBIT) 341 000 238 000 1 076 000 -99 378 -36 000 -52 008 13 413 -14 402 -25 670 -21 032
Resultat efter finansnetto 341 000 365 000 770 000 -72 193 146 470 125 498 13 352 -4 981 -26 587 -21 032
Årets resultat 255 000 197 000 647 000 65 006 117 320 77 692 12 464 -4 951 -3 872 -17 022
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 440 000 1 038 000 4 580 000 1 753 721 1 715 575 1 710 606 963 089 429 703 616 685 457 758
Omsättningstillgångar 15 394 000 32 139 000 24 178 000 500 185 594 866 343 470 112 552 53 788 6 684 14 962
Tillgångar 30 834 000 33 177 000 28 758 000 2 253 906 2 310 441 2 054 076 1 075 641 483 491 623 369 472 720
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 729 000 4 131 000 3 952 000 1 829 584 1 840 905 1 749 329 918 440 386 354 396 126 399 998
Obeskattade reserver 277 000 0 221 000 83 995 59 995 23 512 535 0 0 0
Avsättningar (tkr) 37 000 53 000 41 000 34 24 35 49 77 90 129
Långfristiga skulder 6 780 000 0 0 0 65 000 40 100 40 100 40 100 0 0
Kortfristiga skulder 19 011 000 28 993 000 24 544 000 340 293 344 517 241 100 116 517 56 960 227 153 72 593
Skulder och eget kapital 30 834 000 33 177 000 28 758 000 2 253 906 2 310 441 2 054 076 1 075 641 483 491 623 369 472 720
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - 263 000 7 351 7 368 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 285 000 - 0 515 3 683 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 0 82 000 78 000 351 792 4 120 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 104 935 58 900 0 0 14 372 0
Omsättning 2 338 000 2 060 000 2 065 000 242 544 195 846 148 458 171 684 144 874 122 046 5 969
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 68 0 2 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 30 368 - 97 923 148 458 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 5 353 - 3 550 8 873 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 403 000 287 000 1 108 000 -93 840 -31 109 -44 838 20 175 -7 239 -21 574 -19 218
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,89% -11,48% 751,39% 23,84% 31,92% - - - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,11% 1,10% 8,97% -2,99% 7,99% 6,37% - - - -4,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,38% 19,97% 124,89% -27,81% 94,23% 88,16% - - - -1 762,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -173,73% 172,10% -17,72% 65,92% 127,83% 68,96% - - - -4 830,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,04% 12,45% 14,34% 84,08% 81,70% 86,06% 85,42% 79,91% 63,55% 84,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,97% 110,85% 98,51% 146,99% 172,67% 142,46% 96,60% 94,43% 2,94% 20,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!