Visa allt om Förvaltningsaktiebolaget Framtiden

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 6 113 540 5 725 430 5 486 100 5 362 204 5 262 123 5 120 989 5 008 982 5 389 119 5 226 009 4 994 344
Övrig omsättning 695 474 5 317 610 4 000 398 3 102 237 1 907 835 7 202 128 1 548 675 1 148 919 1 370 848 3 785 197
Rörelseresultat (EBIT) 3 885 012 8 232 511 6 803 483 5 867 754 4 635 677 9 907 189 4 223 246 3 999 543 4 127 495 6 308 031
Resultat efter finansnetto 3 590 351 8 013 847 6 618 452 5 767 980 4 213 212 9 709 883 3 272 934 3 742 312 3 459 830 5 492 996
Årets resultat 2 841 384 6 366 428 6 149 158 4 513 167 3 048 551 7 500 197 2 566 320 2 916 254 4 469 553 4 014 303
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 112 764 673 105 026 491 95 418 627 88 178 704 82 291 923 77 409 340 67 847 007 66 235 166 62 909 678 59 269 455
Omsättningstillgångar 1 808 464 1 407 300 1 034 716 631 489 817 422 568 801 315 615 326 543 385 885 555 636
Tillgångar 114 573 137 106 433 791 96 453 343 88 810 193 83 109 345 77 978 141 68 162 622 66 561 709 63 295 563 59 825 091
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 71 896 568 68 334 588 62 024 339 55 892 642 51 405 073 48 107 790 40 536 251 39 276 958 36 422 996 31 942 028
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 10 871 0 0
Avsättningar (tkr) 17 502 116 16 578 139 15 023 369 0 0 12 620 468 10 417 892 10 070 242 9 298 000 10 413 293
Långfristiga skulder 22 305 439 18 695 543 17 027 171 29 804 899 26 663 635 13 985 375 13 403 739 8 447 064 11 843 881 11 264 923
Kortfristiga skulder 2 869 014 2 825 521 2 378 464 3 112 652 5 040 637 3 264 508 3 804 740 8 756 574 5 730 686 6 204 847
Skulder och eget kapital 114 573 137 106 433 791 96 453 343 88 810 193 83 109 345 77 978 141 68 162 622 66 561 709 63 295 563 59 825 091
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 15 013 12 813 11 352 11 375 10 704 13 453 9 461 14 919 10 857 13 510
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 516 063 472 990 443 475 415 129 384 025 359 852 341 928 375 236 362 943 339 208
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 786 157 232 994 222 986 194 789 183 000 167 897 154 310 178 303 169 122 177 079
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 809 014 11 043 040 9 486 498 8 464 441 7 169 958 12 323 117 6 557 657 6 538 038 6 596 857 8 779 541
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 083 1 019 1 046 1 035 975 924 905 986 969 943
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 645 5 619 5 245 5 181 5 397 5 542 5 535 5 466 5 393 5 296
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 216 705 648 600 593 586 559 577 560 562
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 916 151 8 261 890 6 840 576 5 905 978 4 675 589 9 945 282 4 260 186 4 040 010 4 171 201 6 347 533
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,78% 4,36% 2,31% 1,90% 2,76% 2,24% -7,05% 3,12% 4,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,40% 7,74% 7,06% 6,61% 5,58% 12,99% 6,23% 6,39% 6,56% 10,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 63,65% 143,90% 124,06% 109,46% 88,14% 197,83% 84,72% 78,95% 79,40% 127,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,28% 54,50% 54,62% 54,45% 54,57% 56,26% 55,67% 54,86% 54,77% 53,28%
Rörelsekapital/omsättning -17,35% -24,77% -24,49% -46,27% -80,26% -52,64% -69,66% -156,43% -102,27% -113,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,75% 64,20% 64,31% 62,93% 61,85% 61,69% 59,47% 59,01% 57,54% 53,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 30,96% 29,43% 33,76% 14,74% 11,74% 10,62% 3,75% 2,48% 3,75% 6,50%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 64 027 63 686 58 009 55 908 44 057 42 109 31 212 28 200 30 708 25 753
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 699 -1 441 -5 158 -747 -122 -2 333 193 300 472 287
Resultat efter finansnetto 70 590 32 139 21 406 65 943 64 162 93 516 292 643 2 119 3 648 33 495
Årets resultat 62 636 27 776 42 155 64 389 53 606 99 906 283 771 2 743 21 193 33 495
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 200 576 21 244 544 19 350 326 17 921 620 16 800 144 16 004 383 14 738 115 12 160 295 11 339 307 10 398 820
Omsättningstillgångar 1 629 362 1 672 998 1 546 985 1 375 388 1 842 449 1 242 039 558 834 3 779 211 4 656 689 4 444 095
Tillgångar 26 829 938 22 917 542 20 897 311 19 297 008 18 642 593 17 246 422 15 296 949 15 939 506 15 995 996 14 842 915
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 479 923 2 994 786 2 545 400 2 059 970 1 684 501 1 446 655 1 277 329 1 297 988 1 295 245 1 274 055
Obeskattade reserver 4 300 5 500 9 200 9 200 9 200 4 900 4 900 3 700 0 0
Avsättningar (tkr) 1 921 2 958 3 943 0 412 2 890 393 529 3 555 0
Långfristiga skulder 21 732 000 18 155 000 16 713 000 14 683 000 12 582 740 13 408 264 12 583 772 6 913 166 10 160 387 8 917 000
Kortfristiga skulder 1 611 794 1 759 298 1 625 768 2 544 838 4 365 740 2 383 713 1 430 555 7 724 123 4 536 809 4 651 860
Skulder och eget kapital 26 829 938 22 917 542 20 897 311 19 297 008 18 642 593 17 246 422 15 296 949 15 939 506 15 995 996 14 842 915
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 2 355 2 372 1 818 1 976 1 976 3 559 1 836 1 779 1 719 1 433
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 536 15 345 46 586 16 050 10 578 11 565 10 995 9 689 9 817 6 080
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 29 250 11 333 12 018 11 614 7 681 8 384 7 361 6 686 2 371 3 628
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 304 430 0 0
Omsättning 64 027 63 686 58 009 55 908 44 057 42 109 31 212 28 200 30 708 25 753
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 20 22 22 15 18 18 16 16 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 049 3 184 2 637 2 541 2 937 2 339 1 734 1 763 1 919 2 341
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 245 1 453 2 746 1 347 1 349 1 306 1 122 1 135 869 1 013
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 190 -945 -4 680 -424 96 -2 115 410 571 716 448
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,54% 9,79% 3,76% 26,90% 4,63% 34,91% 10,68% -8,17% 19,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,29% 1,32% 1,43% 1,95% 2,36% 2,84% 4,98% 3,10% 3,00% 3,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 539,47% 475,23% 514,02% 671,63% 998,27% 1 163,24% 2 442,27% 1 750,51% 1 562,87% 1 902,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,44% -135,51% -135,81% -2 091,74% -5 727,33% -2 711,24% -2 792,90% -13 989,05% 390,39% -806,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,98% 13,09% 12,21% 10,71% 9,07% 8,41% 8,38% 8,16% 8,10% 8,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,09% 95,09% 95,15% 54,05% 42,20% 52,11% 39,06% 48,93% 102,64% 95,53%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!