Visa allt om Förvaltningsaktiebolaget Framtiden
Visa allt om Förvaltningsaktiebolaget Framtiden

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 5 362 204 5 262 123 5 120 989 5 008 982 5 389 119 5 226 009 4 994 344 4 805 851 4 702 944 4 530 698
Övrig omsättning 3 102 237 1 907 835 7 202 128 1 548 675 1 148 919 1 370 848 3 785 197 2 006 799 1 860 578 8 651
Rörelseresultat (EBIT) 5 867 754 4 635 677 9 907 189 4 223 246 3 999 543 4 127 495 6 308 031 4 360 702 4 250 255 -4 045 862
Resultat efter finansnetto 5 767 980 4 213 212 9 709 883 3 272 934 3 742 312 3 459 830 5 492 996 4 156 693 3 793 758 -5 077 154
Årets resultat 4 513 167 3 048 551 7 500 197 2 566 320 2 916 254 4 469 553 4 014 303 3 061 244 2 802 781 -3 387 825
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 88 178 704 82 291 923 77 409 340 67 847 007 66 235 166 62 909 678 59 269 455 52 756 017 48 423 586 44 350 081
Omsättningstillgångar 631 489 817 422 568 801 315 615 326 543 385 885 555 636 624 578 552 569 2 075 423
Tillgångar 88 810 193 83 109 345 77 978 141 68 162 622 66 561 709 63 295 563 59 825 091 53 380 595 48 976 155 46 425 504
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 55 892 642 51 405 073 48 107 790 40 536 251 39 276 958 36 422 996 31 942 028 27 965 726 24 898 473 22 094 150
Minoritetsintressen 0 0 0 0 10 871 0 0 0 6 012 6 451
Avsättningar (tkr) 0 0 12 620 468 10 417 892 10 070 242 9 298 000 10 413 293 8 960 076 7 843 614 6 857 490
Långfristiga skulder 29 804 899 26 663 635 13 985 375 13 403 739 8 447 064 11 843 881 11 264 923 9 499 390 12 837 299 9 711 979
Kortfristiga skulder 3 112 652 5 040 637 3 264 508 3 804 740 8 756 574 5 730 686 6 204 847 6 955 403 3 390 757 7 755 434
Skulder och eget kapital 88 810 193 83 109 345 77 978 141 68 162 622 66 561 709 63 295 563 59 825 091 53 380 595 48 976 155 46 425 504
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 11 375 10 704 13 453 9 461 14 919 10 857 13 510 13 896 11 270 10 943
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 415 129 384 025 359 852 341 928 375 236 362 943 339 208 329 923 314 572 305 271
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 194 789 183 000 167 897 154 310 178 303 169 122 177 079 157 800 148 313 145 867
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 464 441 7 169 958 12 323 117 6 557 657 6 538 038 6 596 857 8 779 541 6 812 650 6 563 522 4 539 349
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 035 975 924 905 986 969 943 952 951 949
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 181 5 397 5 542 5 535 5 466 5 393 5 296 5 048 4 945 4 774
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 600 593 586 559 577 560 562 527 499 487
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 905 978 4 675 589 9 945 282 4 260 186 4 040 010 4 171 201 6 347 533 4 397 489 4 285 795 -4 013 903
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,90% 2,76% 2,24% -7,05% 3,12% 4,64% 3,92% 2,19% 3,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,61% 5,58% 12,99% 6,23% 6,39% 6,56% 10,63% 8,72% 8,97% -8,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 109,46% 88,14% 197,83% 84,72% 78,95% 79,40% 127,28% 96,87% 93,44% -87,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,45% 54,57% 56,26% 55,67% 54,86% 54,77% 53,28% 51,96% 53,27% 53,33%
Rörelsekapital/omsättning -46,27% -80,26% -52,64% -69,66% -156,43% -102,27% -113,11% -131,73% -60,35% -125,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,93% 61,85% 61,69% 59,47% 59,01% 57,54% 53,39% 52,39% 50,84% 47,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 14,74% 11,74% 10,62% 3,75% 2,48% 3,75% 6,50% 6,90% 11,76% 23,65%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 55 908 44 057 42 109 31 212 28 200 30 708 25 753 32 579 31 029 29 074
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -747 -122 -2 333 193 300 472 287 387 478 268
Resultat efter finansnetto 65 943 64 162 93 516 292 643 2 119 3 648 33 495 50 186 37 302 8 145
Årets resultat 64 389 53 606 99 906 283 771 2 743 21 193 33 495 52 150 39 488 11 233
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 921 620 16 800 144 16 004 383 14 738 115 12 160 295 11 339 307 10 398 820 9 989 144 11 863 798 8 781 392
Omsättningstillgångar 1 375 388 1 842 449 1 242 039 558 834 3 779 211 4 656 689 4 444 095 3 956 584 582 843 641 282
Tillgångar 19 297 008 18 642 593 17 246 422 15 296 949 15 939 506 15 995 996 14 842 915 13 945 728 12 446 641 9 422 674
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 059 970 1 684 501 1 446 655 1 277 329 1 297 988 1 295 245 1 274 055 1 278 560 1 217 898 1 172 284
Obeskattade reserver 9 200 9 200 4 900 4 900 3 700 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 412 2 890 393 529 3 555 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 683 000 12 582 740 13 408 264 12 583 772 6 913 166 10 160 387 8 917 000 8 405 000 10 337 000 7 337 000
Kortfristiga skulder 2 544 838 4 365 740 2 383 713 1 430 555 7 724 123 4 536 809 4 651 860 4 262 168 891 743 913 390
Skulder och eget kapital 19 297 008 18 642 593 17 246 422 15 296 949 15 939 506 15 995 996 14 842 915 13 945 728 12 446 641 9 422 674
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 976 1 976 3 559 1 836 1 779 1 719 1 433 4 045 1 501 1 455
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 16 050 10 578 11 565 10 995 9 689 9 817 6 080 5 835 6 043 5 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 11 614 7 681 8 384 7 361 6 686 2 371 3 628 4 883 3 854 3 795
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 304 430 0 0 0 0 0
Omsättning 55 908 44 057 42 109 31 212 28 200 30 708 25 753 32 579 31 029 29 074
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 15 18 18 16 16 11 10 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 541 2 937 2 339 1 734 1 763 1 919 2 341 3 258 2 821 2 643
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 347 1 349 1 306 1 122 1 135 869 1 013 1 476 1 036 932
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -424 96 -2 115 410 571 716 448 617 732 452
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,90% 4,63% 34,91% 10,68% -8,17% 19,24% -20,95% 5,00% 6,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,95% 2,36% 2,84% 4,98% 3,10% 3,00% 3,30% 1,55% 1,29% 3,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 671,63% 998,27% 1 163,24% 2 442,27% 1 750,51% 1 562,87% 1 902,14% 662,83% 519,21% 1 085,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2 091,74% -5 727,33% -2 711,24% -2 792,90% -13 989,05% 390,39% -806,76% -937,98% -995,52% -935,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,71% 9,07% 8,41% 8,38% 8,16% 8,10% 8,58% 9,17% 9,78% 12,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,05% 42,20% 52,11% 39,06% 48,93% 102,64% 95,53% 92,83% 65,36% 70,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...