Visa allt om Bogseraktiebolaget Sven
Visa allt om Bogseraktiebolaget Sven

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 600 160 127 173 1 661 1 799 2 249 2 876
Övrig omsättning 11 - 200 390 8 355 1 587 409 - 763 870
Rörelseresultat (EBIT) -448 -470 217 -226 6 775 867 303 369 1 552 1 449
Resultat efter finansnetto -575 -512 725 89 6 890 1 067 131 339 2 237 1 795
Årets resultat -12 -12 748 302 3 593 598 90 345 1 389 1 709
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 258 352 448 544 643 262 326 339 396 258
Omsättningstillgångar 17 253 18 111 19 001 19 644 19 935 13 251 13 170 13 093 13 996 12 252
Tillgångar 17 510 18 463 19 449 20 187 20 578 13 513 13 496 13 432 14 391 12 510
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 817 16 029 16 241 15 692 15 591 12 198 11 800 11 910 12 678 11 289
Obeskattade reserver 1 568 2 132 2 632 2 876 3 174 1 164 941 940 1 084 587
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 125 302 576 1 619 1 813 151 755 582 629 634
Skulder och eget kapital 17 510 18 463 19 449 20 187 20 578 13 513 13 496 13 432 14 391 12 510
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 135 - 180 180 180 420 420 420 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 - 0
Löner till övriga anställda 60 0 255 90 95 15 14 76 39 109
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - 0
Sociala kostnader 23 38 46 61 56 47 169 206 279 310
Utdelning till aktieägare 10 000 200 200 200 200 200 200 200 1 113 0
Omsättning 11 0 800 550 8 482 1 760 2 070 1 799 3 012 3 746
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 600 160 127 173 1 661 900 2 249 2 876
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 81 147 300 331 347 151 603 351 748 842
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -354 -374 313 -127 6 874 931 316 433 1 615 1 760
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% 275,00% 25,98% -26,59% -89,58% -7,67% -20,01% -21,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 3,84% 0,44% 33,95% 7,90% 2,56% 3,31% 15,56% 14,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 124,33% 55,62% 5 501,57% 617,34% 20,83% 24,74% 99,56% 62,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - 3 070,83% 11 265,62% 14 269,29% 7 572,25% 747,44% 695,44% 594,35% 403,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,32% 95,82% 94,06% 88,85% 87,13% 96,62% 92,57% 93,83% 93,52% 93,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 13 802,40% 5 997,02% 3 298,78% 1 213,34% 1 099,56% 8 775,50% 1 744,37% 2 249,66% 2 225,12% 1 932,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...