Visa allt om Unilever Sverige AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 3 362 630 3 391 461 3 279 698 3 153 744 3 433 237 3 851 682 3 863 492 3 941 910 3 974 532 4 000 607
Övrig omsättning 19 621 59 914 4 452 3 999 4 308 8 738 36 096 4 812 7 247 6 273
Rörelseresultat (EBIT) 74 139 141 168 98 682 117 590 92 936 99 782 116 966 140 663 106 914 -1 440
Resultat efter finansnetto 69 421 136 355 96 412 116 378 207 101 69 783 92 921 89 461 156 136 -22 658
Årets resultat -2 392 -743 -1 707 5 570 125 467 -2 264 77 496 56 356 133 161 -15 332
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 127 864 123 193 127 747 128 609 141 642 141 163 794 412 916 806 997 868 1 203 005
Omsättningstillgångar 813 310 1 548 208 1 498 698 1 460 609 1 917 975 1 768 251 1 898 079 1 633 161 1 444 772 1 490 786
Tillgångar 941 174 1 671 401 1 626 445 1 589 218 2 059 618 1 909 415 2 692 491 2 549 967 2 442 641 2 693 791
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 745 39 137 39 880 41 587 161 484 36 017 523 477 574 874 532 762 399 601
Obeskattade reserver 60 127 59 655 60 575 65 093 67 568 68 198 168 651 189 581 211 306 236 019
Avsättningar (tkr) 28 430 25 192 22 326 22 494 35 844 37 436 544 2 687 7 941 14 830
Långfristiga skulder 0 750 000 750 000 750 000 1 160 000 1 160 000 1 160 000 1 160 000 1 160 010 1 160 551
Kortfristiga skulder 815 872 797 417 753 663 710 044 634 722 607 764 839 818 622 825 530 622 882 790
Skulder och eget kapital 941 174 1 671 401 1 626 445 1 589 218 2 059 618 1 909 415 2 692 491 2 549 967 2 442 641 2 693 791
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 9 379 15 171 6 017 8 315 4 677 9 408 5 341 5 918 6 160
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 1 000 - - -
Löner till övriga anställda 219 247 199 096 189 237 190 620 193 021 199 926 194 471 172 418 176 293 192 981
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 16 000 - - -
Sociala kostnader 97 958 101 323 93 825 88 027 91 110 89 855 89 649 78 945 85 070 243 346
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 125 467 0 0 0 0 0
Omsättning 3 382 251 3 451 375 3 284 150 3 157 743 3 437 545 3 860 420 3 899 588 3 946 722 3 981 779 4 006 880
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 286 320 347 378 348 369 361 364 373 370
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 757 10 598 9 452 8 343 9 866 10 438 10 702 10 829 10 656 10 812
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 109 968 859 753 840 798 813 705 717 1 196
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 104 486 141 168 128 963 147 713 128 304 137 646 226 834 249 060 229 840 136 790
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,85% 3,41% 3,99% -8,14% -10,86% -0,31% -1,99% -0,82% -0,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,88% 8,45% 6,07% 7,40% 10,66% 5,48% 4,88% 4,83% 7,86% 0,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,20% 4,16% 3,01% 3,73% 6,40% 2,71% 3,40% 3,13% 4,83% 0,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,45% 39,33% 40,56% 36,39% 35,94% 38,41% 39,68% 37,04% 37,36% 38,94%
Rörelsekapital/omsättning -0,08% 22,14% 22,72% 23,80% 37,38% 30,13% 27,39% 25,63% 23,00% 15,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,89% 5,13% 5,36% 5,81% 10,40% 4,67% 24,33% 28,02% 28,19% 21,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,69% 194,15% 198,86% 205,71% 302,18% 290,94% 226,01% 262,22% 272,28% 168,87%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...