Visa allt om ABB Norden Holding AB
Visa allt om ABB Norden Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 1 000 1 000 5 000 7 000 9 000 15 000 22 000 16 000 15 000
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 000 -6 000 -9 000 -20 000 -13 000 -10 000 -10 000 -18 000 -16 000 -20 000
Resultat efter finansnetto 9 357 000 3 410 000 3 743 000 2 914 000 5 584 000 4 144 000 4 735 000 3 910 000 4 967 000 6 031 000
Årets resultat 9 473 000 3 558 000 4 106 000 2 858 000 5 603 000 4 324 000 4 873 000 4 033 000 5 051 000 6 311 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 181 000 27 182 000 27 300 000 27 299 000 27 242 000 27 267 000 27 270 000 27 486 000 28 128 000 28 127 000
Omsättningstillgångar 12 380 000 6 487 000 6 473 000 3 662 000 5 823 000 5 007 000 6 532 000 4 696 000 5 344 000 5 731 000
Tillgångar 39 561 000 33 669 000 33 773 000 30 961 000 33 065 000 32 274 000 33 802 000 32 182 000 33 472 000 33 858 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 599 000 21 626 000 21 769 000 17 663 000 19 871 000 18 892 000 19 845 000 18 179 000 16 491 000 15 581 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 54 000 55 000 56 000 55 000 0 29 000 30 000 68 000 54 000 182 000
Långfristiga skulder 11 832 000 11 832 000 11 832 000 11 832 000 11 832 000 11 832 000 12 374 000 12 374 000 15 332 000 15 332 000
Kortfristiga skulder 76 000 156 000 116 000 1 411 000 1 362 000 1 521 000 1 553 000 1 561 000 1 595 000 2 763 000
Skulder och eget kapital 39 561 000 33 669 000 33 773 000 30 961 000 33 065 000 32 274 000 33 802 000 32 182 000 33 472 000 33 858 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - - - 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 5 900 000 3 500 000 3 700 000 0 5 000 000 1 300 000 6 000 000 4 000 000 4 303 416 4 508 031
Omsättning 0 1 000 1 000 5 000 7 000 9 000 15 000 22 000 16 000 15 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 - 0 - 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 000 -6 000 -9 000 -20 000 -13 000 -10 000 -10 000 -18 000 -16 000 -20 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% 0,00% -80,00% -28,57% -22,22% -40,00% -31,82% 37,50% 6,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 10,67% 11,64% 10,35% 18,05% 14,34% 16,16% 13,69% 16,31% 20,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 359 100,00% 393 200,00% 64 060,00% 85 271,43% 51 422,22% 36 413,33% 20 027,27% 34 118,75% 47 340,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 633 100,00% 635 700,00% 45 020,00% 63 728,57% 38 733,33% 33 193,33% 14 250,00% 23 431,25% 19 786,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,76% 64,23% 64,46% 57,05% 60,10% 58,54% 58,71% 56,49% 49,27% 46,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 16 289,47% 4 158,33% 5 580,17% 259,53% 427,53% 329,19% 420,61% 300,83% 335,05% 207,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...