Visa allt om Sörstafors Fastighets AB
Visa allt om Sörstafors Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 096 992 903 652 1 176 0 0 39 441 130 624 133 199
Övrig omsättning 38 17 1 679 1 957 589 1 364 2 668 1 573 4 863 388
Rörelseresultat (EBIT) -633 51 1 845 1 634 -2 567 -799 -9 646 -60 519 -30 110 -31 192
Resultat efter finansnetto -631 -875 1 852 1 726 -8 403 -2 833 -9 600 -65 372 -33 153 -30 692
Årets resultat -478 -979 1 474 1 633 -7 003 -2 833 926 -11 372 -68 -29
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 617 3 017 4 072 3 200 3 854 23 162 25 939 23 296 56 306 37 553
Omsättningstillgångar 2 420 3 770 1 708 1 789 2 675 3 416 4 082 24 286 43 857 41 029
Tillgångar 6 037 6 787 5 780 4 989 6 529 26 578 30 021 47 582 100 163 78 582
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 476 2 954 3 932 3 876 2 505 2 908 4 241 3 314 14 687 14 755
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 3 425 13 174 14 449 17 923 18 776 35 686
Kortfristiga skulder 3 562 3 834 1 848 1 113 600 496 1 331 26 344 66 701 28 141
Skulder och eget kapital 6 037 6 787 5 780 4 989 6 529 26 578 30 021 47 582 100 163 78 582
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 787 1 008 635
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 0 0 16 870 42 583 43 293
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 7 113 16 634 17 483
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 134 1 009 2 582 2 609 1 765 1 364 2 668 41 014 135 487 133 587
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - - 0 0 0 59 147 173
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 668 889 770
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 433 420 364
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -444 157 1 951 1 873 -1 790 -22 -8 869 -47 229 -22 698 -24 341
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,48% 9,86% 38,50% -44,56% - - -100,00% -69,81% -1,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,17% -12,82% 32,35% 34,70% -1,00% - - -126,79% -29,93% -37,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,95% -87,70% 207,09% 265,49% -5,53% - - -152,96% -22,95% -21,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - 54,52% 54,48% 55,10%
Rörelsekapital/omsättning -104,20% -6,45% -15,50% 103,68% 176,45% - - -5,22% -17,49% 9,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,01% 43,52% 68,03% 77,69% 38,37% 10,94% 14,13% 6,96% 14,66% 18,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,94% 98,33% 92,42% 160,74% 445,83% 688,71% 306,69% 92,19% 35,88% 68,44%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...