Visa allt om Finnvedens Bil AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 666 725 683 151 504 830 419 599 362 461 330 097 290 184 242 569 268 912 317 123
Övrig omsättning 661 394 320 182 170 140 143 63 149 261
Rörelseresultat (EBIT) 18 215 19 166 21 983 16 137 16 989 11 314 6 164 1 376 -1 047 -2 196
Resultat efter finansnetto 14 894 17 906 18 682 12 755 15 661 10 578 5 086 733 -778 -2 136
Årets resultat 0 7 106 3 908 0 876 2 143 146 -7 965 -3 325 -4 660
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 188 127 177 475 234 881 254 230 175 796 143 022 102 201 68 361 26 503 18 881
Omsättningstillgångar 130 188 138 703 83 982 66 230 67 406 63 817 44 457 42 308 46 141 45 406
Tillgångar 318 315 316 178 318 863 320 460 243 202 206 839 146 658 110 669 72 644 64 287
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 805 15 805 24 631 20 723 20 723 19 847 17 704 17 558 7 333 6 898
Obeskattade reserver 106 044 91 540 77 001 66 031 53 294 38 509 30 433 19 137 8 063 4 188
Avsättningar (tkr) 10 877 10 223 9 608 9 144 11 865 10 841 9 737 8 911 8 683 8 463
Långfristiga skulder 0 75 000 75 000 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 185 589 123 610 132 623 224 562 157 320 137 642 88 784 65 063 48 565 44 738
Skulder och eget kapital 318 315 316 178 318 863 320 460 243 202 206 839 146 658 110 669 72 644 64 287
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 389 1 314 1 385 - 1 459 1 402 - 1 013 928 1 400
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 36 794 35 978 25 921 25 402 23 025 21 118 20 301 18 435 17 827 18 723
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 010 15 867 11 624 10 483 10 172 8 408 7 119 7 289 7 272 8 388
Utdelning till aktieägare 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 667 386 683 545 505 150 419 781 362 631 330 237 290 327 242 632 269 061 317 384
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 90 93 68 65 57 55 52 51 52 52
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 408 7 346 7 424 6 455 6 359 6 002 5 580 4 756 5 171 6 099
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 613 588 584 563 626 578 539 527 514 572
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 64 225 19 166 70 071 62 384 57 936 42 469 26 673 11 866 3 135 1 299
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,40% 35,32% 20,31% 15,76% 9,80% 13,75% 19,63% -9,80% -15,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,04% 7,04% 6,99% 5,16% 7,52% 6,63% 5,40% 2,90% 2,06% -0,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,88% 3,26% 4,41% 3,94% 5,05% 4,16% 2,73% 1,32% 0,56% -0,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,27% 24,52% 28,72% 31,16% 33,68% 30,23% 26,13% 24,25% 18,17% 16,09%
Rörelsekapital/omsättning -8,31% 2,21% -9,64% -37,73% -24,81% -22,36% -15,28% -9,38% -0,90% 0,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,95% 27,58% 26,56% 22,54% 25,61% 24,12% 28,26% 29,35% 18,27% 15,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 16,54% 26,50% 18,10% 7,14% 10,82% 9,92% 11,72% 14,53% 20,74% 19,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!