Visa allt om Helsingborgs Dagblad Aktiebolag
Visa allt om Helsingborgs Dagblad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 233 796 371 051 415 379 446 936 448 233 452 673 505 787
Övrig omsättning - - - 680 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -109 -283 -973 -19 199 -324 -3 633 13 700 52 389 -4 439 47 203
Resultat efter finansnetto -109 -265 -852 -16 750 7 476 38 294 27 873 64 896 14 835 -6 825
Årets resultat 3 670 7 098 12 335 2 075 7 471 18 756 27 707 53 562 27 684 -24 299
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 440 9 525 20 060 33 179 224 126 192 198 440 315 326 012 329 859 356 549
Omsättningstillgångar 107 328 116 259 107 301 89 310 265 647 346 778 98 599 219 151 181 091 150 770
Tillgångar 111 768 125 784 127 361 122 489 489 773 538 976 538 914 545 163 510 950 507 319
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 108 359 104 689 97 591 83 594 341 519 360 519 362 763 332 896 280 581 269 910
Obeskattade reserver 0 0 0 0 25 257 36 982 36 041 42 848 47 070 62 669
Avsättningar (tkr) 3 249 7 417 15 971 22 268 23 439 21 671 20 073 19 278 15 542 13 939
Långfristiga skulder 0 0 0 0 4 376 11 848 6 354 10 759 22 984 18 288
Kortfristiga skulder 160 13 678 13 799 16 627 95 182 107 956 113 683 139 382 144 773 142 513
Skulder och eget kapital 111 768 125 784 127 361 122 489 489 773 538 976 538 914 545 163 510 950 507 319
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 6 820 3 168 9 173 5 874 3 408 2 946 2 972
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - 0 45 776 75 429 85 419 80 448 79 364 95 238 99 278
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - 869 28 824 37 849 49 736 39 336 40 372 46 176 46 521
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 19 000 0 5 000 0 10 000
Omsättning 0 0 0 234 476 371 051 415 379 446 936 448 233 452 673 505 787
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 154 177 191 201 205 226 260
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 518 2 096 2 175 2 224 2 187 2 003 1 945
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 544 678 780 652 626 660 600
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -109 -283 -973 -12 613 12 202 10 278 27 241 66 786 11 597 65 797
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -36,99% -10,67% -7,06% -0,29% -0,98% -10,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - -13,67% 1,53% 7,12% 5,91% 11,91% 3,29% 9,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - -7,16% 2,01% 9,24% 7,13% 14,49% 3,71% 9,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 88,99% 100,00% 100,00% 88,28% 88,60% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - 31,09% 45,94% 57,49% -3,37% 17,80% 8,02% 1,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,95% 83,23% 76,63% 68,25% 73,75% 71,95% 72,24% 66,86% 61,70% 62,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67 080,00% 849,97% 777,60% 537,14% 277,37% 319,59% 85,28% 155,45% 123,30% 103,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...