Visa allt om Ratos AB
Visa allt om Ratos AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 23 059 000 25 228 000 24 480 000 28 098 000 26 084 000 27 100 000 29 669 000 27 953 000 26 356 000 26 836 000
Övrig omsättning 149 000 1 775 000 1 399 000 1 567 000 1 409 000 1 449 000 760 000 2 080 000 542 000 4 680 000
Rörelseresultat (EBIT) 1 081 000 -235 000 1 411 000 2 373 000 2 159 000 1 622 000 1 709 000 3 561 000 2 039 000 6 294 000
Resultat efter finansnetto 658 000 -890 000 892 000 1 367 000 1 083 000 767 000 860 000 2 868 000 1 375 000 5 671 000
Årets resultat 407 000 -1 070 000 676 000 1 129 000 802 000 543 000 546 000 2 413 000 934 000 5 289 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 053 000 19 770 000 19 094 000 24 353 000 27 546 000 21 020 000 27 712 000 27 415 000 27 391 000 26 970 000
Omsättningstillgångar 8 270 000 10 034 000 13 529 000 12 353 000 11 620 000 12 550 000 12 210 000 13 348 000 13 467 000 15 780 000
Tillgångar 25 323 000 29 804 000 32 623 000 36 706 000 39 166 000 33 570 000 39 922 000 40 763 000 40 858 000 42 750 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 660 000 11 282 000 12 882 000 14 027 000 13 778 000 12 405 000 13 658 000 15 091 000 15 302 000 15 825 000
Minoritetsintressen 1 886 000 2 003 000 2 419 000 2 982 000 2 385 000 802 000 997 000 1 374 000 15 000 1 465 000
Avsättningar (tkr) 0 0 566 000 1 137 000 1 409 000 862 000 1 496 000 0 579 000 1 165 000
Långfristiga skulder 7 222 000 8 623 000 6 728 000 8 988 000 10 867 000 8 697 000 12 512 000 12 949 000 14 292 000 14 931 000
Kortfristiga skulder 6 555 000 7 896 000 10 028 000 9 572 000 10 727 000 10 804 000 11 259 000 11 349 000 10 670 000 9 364 000
Skulder och eget kapital 25 323 000 29 804 000 32 623 000 36 706 000 39 166 000 33 570 000 39 922 000 40 763 000 40 858 000 42 750 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 273 000 376 000 400 000 493 000 530 000 844 000 609 000 603 000 611 000 563 000
Varav tantiem till styrelse & VD 27 000 54 000 56 000 56 000 71 000 72 000 69 000 92 000 - -
Löner till övriga anställda 4 318 000 4 694 000 4 693 000 5 511 000 5 413 000 5 614 000 6 354 000 6 103 000 5 930 000 5 468 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 1 258 000 1 452 000 1 479 000 1 753 000 1 786 000 1 811 000 1 994 000 1 889 000 1 680 000 1 741 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 208 000 27 003 000 25 879 000 29 665 000 27 493 000 28 549 000 30 429 000 30 033 000 26 898 000 31 516 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 987 11 189 12 957 15 792 16 717 17 111 18 845 18 444 16 112 15 631
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 309 2 255 1 889 1 779 1 560 1 584 1 574 1 516 1 636 1 717
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 611 608 527 511 481 505 506 485 526 530
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 083 000 1 206 000 2 756 000 3 577 000 3 384 000 3 564 000 3 179 000 4 611 000 3 173 000 7 243 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,60% 3,06% -12,88% 7,72% -3,75% -8,66% 6,14% 6,06% -1,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,57% -0,47% 4,59% 6,75% 5,74% 5,29% 4,67% 9,36% 5,79% 16,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,02% -0,55% 6,12% 8,82% 8,62% 6,55% 6,28% 13,64% 8,98% 26,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,43% 45,72% 49,37% 53,50% 57,25% 59,71% 61,63% 62,76% 63,34% 62,56%
Rörelsekapital/omsättning 7,44% 8,47% 14,30% 9,90% 3,42% 6,44% 3,21% 7,15% 10,61% 23,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,15% 37,85% 39,49% 38,21% 35,18% 36,95% 34,21% 37,02% 37,45% 37,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,83% 109,49% 116,07% 107,04% 86,19% 94,07% 84,61% 92,20% 101,69% 138,59%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 104 000 0 0
Övrig omsättning 10 000 2 000 3 000 10 000 12 000 2 000 1 000 - 11 000 4 000
Rörelseresultat (EBIT) -172 000 -267 000 -252 000 -220 000 -199 000 -204 000 -192 000 -207 000 -213 000 -517 000
Resultat efter finansnetto 1 491 000 -312 000 587 000 1 293 000 -633 000 606 000 704 000 1 608 000 546 000 4 438 000
Årets resultat 1 491 000 -312 000 587 000 1 293 000 -633 000 606 000 704 000 1 608 000 546 000 4 438 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 340 000 9 139 000 9 028 000 9 691 000 12 021 000 10 313 000 12 622 000 13 798 000 11 214 000 9 149 000
Omsättningstillgångar 2 240 000 2 728 000 4 764 000 3 265 000 1 327 000 1 843 000 964 000 463 000 2 895 000 5 722 000
Tillgångar 10 581 000 11 867 000 13 792 000 12 956 000 13 348 000 12 156 000 13 586 000 14 261 000 14 109 000 14 871 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 765 000 9 232 000 10 711 000 11 406 000 11 185 000 11 385 000 12 541 000 13 493 000 13 321 000 13 988 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 140 000 11 000 23 000 189 000 18 000 8 000 17 000 33 000 170 000 180 000
Långfristiga skulder 354 000 2 327 000 929 000 580 000 582 000 471 000 656 000 371 000 333 000 421 000
Kortfristiga skulder 1 322 000 297 000 2 129 000 781 000 1 563 000 292 000 372 000 364 000 285 000 282 000
Skulder och eget kapital 10 581 000 11 867 000 13 792 000 12 956 000 13 348 000 12 156 000 13 586 000 14 261 000 14 109 000 14 871 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 37 000 40 000 30 000 30 000 31 000 30 000 20 000 34 000 37 000 68 000
Varav tantiem till styrelse & VD 3 000 12 000 14 000 14 000 12 000 10 000 4 000 18 000 21 000 51 000
Löner till övriga anställda 31 000 80 000 59 000 64 000 50 000 44 000 45 000 79 000 71 000 105 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 35 000 58 000 46 000 46 000 42 000 37 000 38 000 48 000 46 000 72 000
Utdelning till aktieägare 0 872 000 1 110 666 1 244 782 1 165 000 957 004 1 754 000 1 671 992 1 506 849 1 421 441
Omsättning 10 000 2 000 3 000 10 000 12 000 2 000 1 000 104 000 11 000 4 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 47 44 47 45 47 49 45 40 39
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 2 311 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 722 3 915 3 205 3 128 2 889 2 532 2 224 3 711 3 950 6 359
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -169 000 -263 000 -249 000 -216 000 -194 000 -199 000 -187 000 -202 000 -209 000 -516 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - -100,00% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - 11,80% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - 1 618,27% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - 95,19% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,84% 77,80% 77,66% 88,04% 83,80% 93,66% 92,31% 94,61% 94,41% 94,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,44% 918,52% 223,77% 418,05% 84,90% 631,16% 259,14% 127,20% 1 015,79% 2 029,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...