Visa allt om Stockholms Hamn Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 856 333 797 211 727 664 713 228 723 984 703 506 661 229 633 410 671 846 657 383
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 148 186 146 106 142 189 144 229 135 386 137 166 135 472 97 604 56 579 59 273
Resultat efter finansnetto 109 461 111 924 105 169 108 406 105 851 108 818 106 904 71 473 35 753 42 806
Årets resultat 80 867 58 992 73 817 86 124 42 175 20 739 88 033 49 443 13 111 27 955
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 513 785 3 711 252 2 935 274 2 333 304 1 901 296 1 579 502 1 553 656 1 338 551 1 150 288 984 249
Omsättningstillgångar 204 717 413 706 585 889 147 226 141 834 168 593 146 241 120 173 110 303 116 596
Tillgångar 4 718 502 4 124 958 3 521 163 2 480 530 2 043 130 1 748 095 1 699 897 1 458 724 1 260 591 1 100 845
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 836 653 756 143 719 284 645 468 537 393 495 219 474 481 423 297 373 853 367 694
Minoritetsintressen 22 491 22 135 0 0 14 828 11 789 9 795 7 347 4 340 3 699
Avsättningar (tkr) 40 503 15 005 12 010 14 634 20 676 15 800 24 680 21 055 11 201 10 569
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 818 855 3 331 675 2 789 869 1 820 428 1 470 233 1 225 287 1 190 941 1 007 025 871 197 718 883
Skulder och eget kapital 4 718 502 4 124 958 3 521 163 2 480 530 2 043 130 1 748 095 1 699 897 1 458 724 1 260 591 1 100 845
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 147 1 967 1 829 1 894 1 868 1 963 2 011 1 823 3 950 2 812
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 106 301 99 596 92 659 88 650 83 353 82 880 77 503 78 189 104 935 100 569
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 51 014 54 098 42 702 37 922 38 109 37 263 37 990 40 099 54 351 60 823
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 856 333 797 211 727 664 713 228 723 984 703 506 661 229 633 410 671 846 657 383
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 167 166 155 160 143 150 146 142 215 209
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 128 4 802 4 695 4 458 5 063 4 690 4 529 4 461 3 125 3 145
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 939 922 874 798 852 818 760 797 774 835
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 318 971 274 284 253 275 252 055 247 174 239 103 225 196 180 467 130 116 123 649
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,42% 9,56% 2,02% -1,49% 2,91% 6,39% 4,39% -5,72% 2,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,14% 3,55% 4,05% 5,83% 6,65% 7,86% 7,99% 6,72% 4,53% 5,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,31% 18,37% 19,59% 20,27% 18,76% 19,54% 20,55% 15,47% 8,50% 9,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -422,05% -366,02% -302,88% -234,60% -183,48% -150,20% -157,99% -140,01% -113,25% -91,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,73% 18,33% 20,43% 26,02% 26,30% 28,33% 27,91% 29,02% 29,66% 33,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5,36% 12,42% 21,00% 8,09% 9,65% 13,76% 12,28% 11,93% 12,66% 16,22%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 771 934 717 658 651 615 640 689 598 370 564 653 524 638 511 671 516 089 488 139
Övrig omsättning - - - - - - - 3 849 - -
Rörelseresultat (EBIT) 132 914 108 276 96 808 101 752 74 441 89 125 77 805 51 456 24 336 23 125
Resultat efter finansnetto 105 403 90 303 66 472 68 212 50 503 66 949 56 290 34 209 14 085 17 816
Årets resultat 72 237 44 825 55 481 68 835 516 -1 47 642 18 796 -3 592 11 072
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 528 266 2 705 860 2 231 036 2 002 378 1 558 984 1 301 834 1 301 208 1 098 644 858 801 694 259
Omsättningstillgångar 944 399 1 080 334 1 012 580 243 679 297 901 292 597 263 024 262 019 319 439 354 166
Tillgångar 4 472 665 3 786 194 3 243 616 2 246 057 1 856 885 1 594 431 1 564 232 1 360 663 1 178 240 1 048 425
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 590 630 518 393 473 568 418 087 343 068 342 552 342 553 323 213 298 695 308 207
Obeskattade reserver 19 894 12 584 15 762 30 653 51 457 43 647 47 350 39 806 32 154 29 488
Avsättningar (tkr) 35 712 11 832 8 048 7 376 6 989 3 986 9 984 8 562 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 826 429 3 243 385 2 746 238 1 789 941 1 455 371 1 204 246 1 164 345 989 082 847 391 710 730
Skulder och eget kapital 4 472 665 3 786 194 3 243 616 2 246 057 1 856 885 1 594 431 1 564 232 1 360 663 1 178 240 1 048 425
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 031 1 967 1 829 1 894 7 868 1 843 1 885 1 728 2 961 1 847
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 96 570 91 553 84 993 80 521 71 693 64 839 59 882 61 435 61 251 55 101
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 47 154 50 989 42 702 35 065 34 304 30 432 31 273 33 813 38 541 38 799
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 771 934 717 658 651 615 640 689 598 370 564 653 524 638 515 520 516 089 488 139
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 149 152 139 143 123 112 110 106 113 100
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 181 4 721 4 688 4 480 4 865 5 042 4 769 4 827 4 567 4 881
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 958 929 898 815 855 858 772 832 903 1 067
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 273 293 219 622 197 629 201 692 162 044 166 979 146 705 113 534 75 180 67 718
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,56% 10,14% 1,71% 7,07% 5,97% 7,63% 2,53% -0,86% 5,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,23% 3,30% 3,20% 4,65% 4,36% 6,00% 5,46% 4,47% 3,02% 3,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,69% 17,42% 15,93% 16,31% 13,53% 16,95% 16,27% 11,90% 6,90% 7,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -373,35% -301,40% -266,06% -241,34% -193,44% -161,45% -171,80% -142,10% -102,30% -73,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,55% 13,95% 14,98% 19,68% 20,64% 23,50% 24,13% 25,91% 27,36% 31,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 24,68% 33,31% 36,87% 13,61% 20,47% 24,30% 22,59% 26,49% 37,70% 49,83%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...