Visa allt om Helsingborgs Stads Förvaltning AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 4 268 868 4 443 739 4 482 580 4 293 221 3 894 506 3 656 321 3 682 218 4 033 918 4 156 385 4 381 221
Övrig omsättning 123 028 139 076 137 213 436 647 117 340 141 816 272 353 368 955 103 389 70 215
Rörelseresultat (EBIT) 422 711 480 793 390 133 732 854 412 135 302 720 499 323 363 535 264 731 247 362
Resultat efter finansnetto 353 398 397 745 313 638 594 919 314 305 221 354 361 668 218 517 14 988 -104 355
Årets resultat 281 114 338 587 280 171 542 637 229 809 133 432 268 316 162 192 25 710 -146 170
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 646 927 13 414 570 13 215 267 13 325 867 12 876 694 12 185 584 11 506 073 11 467 669 10 826 147 11 046 534
Omsättningstillgångar 1 448 287 1 540 462 1 421 593 1 271 511 1 275 076 1 070 910 1 041 732 1 133 006 1 280 725 1 284 520
Tillgångar 15 095 214 14 955 032 14 636 860 14 597 378 14 151 770 13 256 494 12 547 805 12 600 675 12 106 872 12 331 054
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 994 210 6 758 770 6 454 121 6 551 474 6 014 728 5 786 141 5 749 121 5 865 041 3 252 587 118 439
Minoritetsintressen 32 189 35 515 34 533 32 288 0 0 0 485 485 520
Avsättningar (tkr) 908 079 843 798 779 221 771 876 682 845 626 970 566 262 518 682 490 219 504 998
Långfristiga skulder 6 184 254 6 042 986 6 066 556 6 136 183 6 206 315 5 756 525 4 175 963 4 302 589 6 681 591 10 055 093
Kortfristiga skulder 976 482 1 273 963 1 302 429 1 105 557 1 247 882 1 086 858 2 056 459 1 913 878 1 681 990 1 652 004
Skulder och eget kapital 15 095 214 14 955 032 14 636 860 14 597 378 14 151 770 13 256 494 12 547 805 12 600 675 12 106 872 12 331 054
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 12 762 13 937 14 638 13 161 13 370 14 533 15 783 17 254 15 669 16 509
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 82 637
Löner till övriga anställda 611 683 585 148 582 706 547 863 464 441 442 211 433 076 430 006 422 331 396 399
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 292 534 281 973 273 887 249 255 207 691 195 778 189 618 204 061 193 598 190 957
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 391 896 4 582 815 4 619 793 4 729 868 4 011 846 3 798 137 3 954 571 4 402 873 4 259 774 4 451 436
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 255 1 192 1 221 1 162 980 971 956 1 002 970 979
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 401 3 728 3 671 3 695 3 974 3 766 3 852 4 026 4 285 4 475
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 748 770 740 748 724 706 691 671 666 612
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 069 428 1 113 787 1 012 862 1 381 714 977 310 864 781 1 044 998 1 043 412 805 625 758 835
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,94% -0,87% 4,41% 10,24% 6,51% -0,70% -8,72% -2,95% -5,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,83% 3,26% 2,75% 5,06% 2,95% 2,42% 4,01% 2,92% 2,49% 2,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,02% 10,96% 8,97% 17,19% 10,73% 8,78% 13,66% 9,13% 7,26% 6,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,47% 67,19% 64,22% 71,57% 70,02% 69,28% 67,65% 64,37% 59,11% 55,04%
Rörelsekapital/omsättning 11,05% 6,00% 2,66% 3,87% 0,70% -0,44% -27,56% -19,36% -9,65% -8,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,33% 45,19% 44,09% 44,88% 42,50% 43,65% 45,82% 46,55% 26,87% 0,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,27% 113,46% 102,60% 107,57% 96,12% 89,94% 45,62% 54,29% 71,80% 73,36%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -202 -240 -80 -42 -6 908 -1 113 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 24 798 36 482 373 595 341 891 -6 935 -1 114 4 -4 456 -50 672 -106 827
Årets resultat 25 000 36 723 373 772 341 939 -3 025 21 283 3 -3 476 -55 905 -100 809
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 876 126 4 876 126 5 826 803 5 826 803 5 482 299 5 482 199 5 462 199 5 462 199 5 368 100 5 368 100
Omsättningstillgångar 226 282 262 557 25 531 29 166 187 319 234 478 143 620 140 624 85 634 118 990
Tillgångar 5 102 408 5 138 699 5 852 334 5 855 969 5 669 618 5 716 677 5 605 819 5 602 823 5 453 734 5 487 090
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 102 320 5 126 321 5 826 968 5 826 874 5 484 935 5 487 960 5 466 677 5 466 674 3 010 665 -25 592
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 2 310 000 4 920 810
Kortfristiga skulder 88 12 378 25 366 29 095 184 683 228 717 139 142 136 149 133 069 591 872
Skulder och eget kapital 5 102 408 5 138 699 5 852 334 5 855 969 5 669 618 5 716 677 5 605 819 5 602 823 5 453 734 5 487 090
Löner & utdelning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -202 -240 -80 -42 -6 908 -1 113 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 99,76% 99,57% 99,50% 96,74% 96,00% 97,52% 97,57% 55,20% -0,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 257 138,64% 2 121,16% 100,65% 100,24% 101,43% 102,52% 103,22% 103,29% 64,35% 20,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!