Visa allt om Aktiebolaget SKF

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 77 938 000 72 787 000 75 997 000 70 975 000 63 597 000 64 575 000 66 216 000 61 029 000 56 227 000 63 361 000
Övrig omsättning - - 57 000 419 000 569 000 649 000 860 000 527 000 460 000 568 000
Rörelseresultat (EBIT) 8 592 000 7 527 000 6 968 000 7 801 000 3 693 000 7 333 000 9 612 000 8 452 000 3 203 000 7 710 000
Resultat efter finansnetto 7 658 000 6 739 000 5 834 000 6 668 000 2 821 000 6 511 000 8 932 000 7 549 000 2 297 000 6 868 000
Årets resultat 5 760 000 4 209 000 4 074 000 4 750 000 1 044 000 4 878 000 6 224 000 5 296 000 1 705 000 4 741 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 382 000 40 808 000 41 580 000 42 832 000 36 409 000 25 909 000 26 026 000 26 501 000 21 114 000 20 511 000
Omsättningstillgångar 42 821 000 43 099 000 38 153 000 38 807 000 34 582 000 34 848 000 33 348 000 28 723 000 29 901 000 35 770 000
Tillgångar 81 203 000 83 907 000 79 733 000 81 639 000 70 991 000 60 757 000 59 374 000 55 224 000 51 015 000 56 281 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 823 000 26 034 000 24 815 000 23 089 000 20 100 000 21 340 000 21 436 000 18 935 000 17 411 000 19 659 000
Minoritetsintressen 0 1 649 000 1 467 000 1 315 000 1 052 000 1 128 000 1 019 000 959 000 869 000 939 000
Avsättningar (tkr) 13 860 000 13 945 000 15 639 000 16 973 000 13 335 000 0 10 111 000 10 785 000 9 295 000 7 679 000
Långfristiga skulder 17 001 000 24 901 000 22 481 000 22 283 000 19 763 000 24 386 000 13 563 000 10 912 000 10 393 000 14 483 000
Kortfristiga skulder 20 519 000 17 378 000 15 331 000 17 979 000 16 741 000 13 903 000 13 245 000 13 633 000 13 047 000 13 521 000
Skulder och eget kapital 81 203 000 83 907 000 79 733 000 81 639 000 70 991 000 60 757 000 59 374 000 55 224 000 51 015 000 56 281 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 11 493 - - - - - - 55 855 - 17 731
Varav tantiem till styrelse & VD 2 568 - - - - - - 11 051 - 6 539
Löner till övriga anställda 46 028 - - - - - - - - 235 000
Varav resultatlön till övriga anställda 8 565 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 20 796 - - - - - - - - 157 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 77 938 000 72 787 000 76 054 000 71 394 000 64 166 000 65 224 000 67 076 000 61 556 000 56 687 000 63 929 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 43 814 43 508 44 305 46 509 45 220 44 168 42 886 40 206 38 530 43 201
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 779 1 673 1 715 1 526 1 406 1 462 1 544 1 518 1 459 1 467
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 0 0 0 0 0 0 1 0 9
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 915 000 10 385 000 9 387 000 10 021 000 4 146 000 9 164 000 11 402 000 10 444 000 5 189 000 9 317 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,08% -4,22% 7,08% 11,60% -1,51% -2,48% 8,50% 8,54% -11,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,84% 9,16% 9,04% 9,74% 5,38% 12,27% 16,58% 15,71% 7,99% 17,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,29% 10,57% 9,49% 11,20% 6,00% 11,54% 14,86% 14,21% 7,25% 15,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,92% 24,46% 24,36% 25,00% 24,64% 25,51% 28,05% 27,55% 19,92% 25,70%
Rörelsekapital/omsättning 28,62% 35,34% 30,03% 29,35% 28,05% 32,44% 30,36% 24,73% 29,97% 35,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,73% 31,03% 31,12% 28,28% 28,31% 35,12% 36,10% 34,29% 34,13% 34,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,24% 159,29% 154,16% 132,05% 124,74% 158,18% 144,64% 116,22% 138,96% 152,10%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 7 011 000 6 352 000 5 061 000 6 006 000 5 621 000 4 892 000 4 655 000 2 018 000 1 683 000 1 623 000
Övrig omsättning - 1 000 - - 182 000 6 000 6 000 3 000 - 8 000
Rörelseresultat (EBIT) -317 000 86 000 -986 000 -1 015 000 -834 000 -4 145 000 -1 779 000 -221 000 -227 000 -101 000
Resultat efter finansnetto 3 175 000 2 223 000 2 828 000 1 692 000 1 703 000 3 720 000 2 621 000 3 168 000 1 491 000 2 501 000
Årets resultat 3 754 000 3 336 000 4 301 000 3 404 000 3 577 000 4 742 000 3 082 000 2 790 000 1 470 000 2 455 000
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 604 000 39 928 000 43 664 000 44 168 000 60 880 000 54 086 000 36 543 000 34 998 000 33 537 000 26 349 000
Omsättningstillgångar 5 350 000 6 338 000 4 814 000 3 708 000 3 016 000 3 039 000 4 996 000 2 256 000 2 752 000 3 681 000
Tillgångar 43 954 000 46 266 000 48 478 000 47 876 000 63 896 000 57 125 000 41 539 000 37 254 000 36 289 000 30 030 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 535 000 19 278 000 18 432 000 16 827 000 15 697 000 14 569 000 12 363 000 11 780 000 12 765 300 10 208 000
Obeskattade reserver 24 000 24 000 69 000 179 000 280 000 280 000 1 040 000 1 540 000 141 700 1 240 000
Avsättningar (tkr) 552 000 566 000 544 000 379 000 398 000 3 295 000 239 000 194 000 165 000 151 000
Långfristiga skulder 13 723 000 14 705 000 19 166 000 19 761 000 23 124 000 19 408 000 12 277 000 12 085 000 10 581 000 8 614 000
Kortfristiga skulder 9 120 000 11 693 000 10 267 000 10 730 000 24 397 000 19 573 000 15 620 000 11 655 000 12 636 000 9 817 000
Skulder och eget kapital 43 954 000 46 266 000 48 478 000 47 876 000 63 896 000 57 125 000 41 539 000 37 254 000 36 289 000 30 030 000
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 777 000 760 000 607 000 661 000 - - 478 000 299 000 259 000 211 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 400 000 356 000 316 000 311 000 - - 277 000 172 000 177 000 137 000
Utdelning till aktieägare 2 732 000 2 504 431 2 504 431 2 504 431 2 504 431 2 504 431 2 504 431 2 504 431 2 276 755 1 593 729
Omsättning 7 011 000 6 353 000 5 061 000 6 006 000 5 803 000 4 898 000 4 661 000 2 021 000 1 683 000 1 631 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 673 723 613 647 - 0 276 249 223 220
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 418 8 786 8 256 9 283 - - 16 866 8 104 7 547 7 377
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 749 1 544 1 506 1 502 - - 2 736 1 892 1 955 1 582
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -317 000 258 000 -868 000 -902 000 -720 000 -4 128 000 -1 665 000 -220 000 -226 000 -100 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,37% 25,51% -15,73% 6,85% 14,90% 5,09% 130,67% 19,90% 3,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,79% 6,73% 5,83% 6,18% 4,45% 7,99% 8,70% 10,83% 5,49% 10,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 55,08% 48,99% 55,88% 49,28% 50,56% 93,36% 77,64% 199,95% 118,42% 196,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,29% 30,94% 9,15% 11,47% 4,13% -2,92% -17,34% 0,00% 0,00% 0,00%
Rörelsekapital/omsättning -53,77% -84,30% -107,75% -116,92% -380,38% -337,98% -228,23% -465,76% -587,28% -378,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,76% 41,71% 38,13% 35,44% 24,91% 25,89% 31,61% 34,67% 35,46% 37,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 58,66% 54,20% 46,89% 34,56% 12,36% 15,53% 31,98% 19,36% 21,78% 37,50%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...