Visa allt om Smörjteknik Norden AB
Visa allt om Smörjteknik Norden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 21 887 19 859 19 798 21 350 25 548 25 495 23 779 22 832 28 201 30 306
Övrig omsättning 25 9 56 6 18 294 31 268 282 34
Rörelseresultat (EBIT) 473 252 1 214 248 517 390 271 -208 2 522 332
Resultat efter finansnetto 371 63 1 105 111 181 100 62 -396 2 179 69
Årets resultat 309 66 632 15 2 12 61 15 1 209 6
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 144 1 574 1 685 1 582 2 025 3 359 4 156 4 644 3 662 3 257
Omsättningstillgångar 7 528 6 823 7 354 6 671 7 562 7 139 8 159 6 393 8 403 7 876
Tillgångar 8 671 8 398 9 040 8 253 9 587 10 497 12 315 11 037 12 065 11 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 516 3 507 3 741 3 109 3 094 3 092 3 080 3 020 3 004 2 083
Obeskattade reserver 301 297 300 0 0 0 128 340 874 398
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 306 708 1 112 1 016 0
Kortfristiga skulder 4 853 4 593 4 999 5 143 6 493 7 099 8 399 6 566 7 172 8 652
Skulder och eget kapital 8 671 8 398 9 040 8 253 9 587 10 497 12 315 11 037 12 065 11 133
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 1 095 1 094 1 262 1 166 2 020
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 679 4 666 4 518 5 256 7 153 6 539 5 735 5 343 5 994 7 098
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 658 1 565 1 524 1 761 2 329 2 548 2 607 2 514 2 548 3 508
Utdelning till aktieägare 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 912 19 868 19 854 21 356 25 566 25 789 23 810 23 100 28 483 30 340
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 22 22 25 30 35 31 28 29 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 995 903 900 854 852 728 767 815 972 842
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 337 329 308 318 361 328 355 386 414 408
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 537 315 1 281 654 1 405 1 313 1 173 273 2 720 550
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,21% 0,31% -7,27% -16,43% 0,21% 7,22% 4,15% -19,04% -6,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,42% 3,38% 13,87% 3,88% 5,56% 4,03% 2,44% -1,35% 21,31% 3,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,54% 1,43% 6,33% 1,50% 2,09% 1,66% 1,27% -0,65% 9,12% 1,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,05% 68,22% 70,49% 70,40% 71,88% 72,47% 75,76% 72,90% 72,76% 72,44%
Rörelsekapital/omsättning 12,22% 11,23% 11,90% 7,16% 4,18% 0,16% -1,01% -0,76% 4,37% -2,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,26% 44,52% 43,97% 37,67% 32,27% 29,46% 25,78% 29,58% 30,11% 21,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 73,38% 59,20% 62,15% 49,02% 51,35% 46,72% 47,21% 43,02% 60,26% 57,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...