Visa allt om Carlsberg Sverige Aktiebolag
Visa allt om Carlsberg Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3 461 496 3 468 776 4 688 510 4 497 401 3 232 919 3 275 762 3 209 776 3 089 765 3 171 487 3 174 076
Övrig omsättning 6 993 6 765 2 378 1 529 3 047 6 881 1 751 21 961 22 232 18 496
Rörelseresultat (EBIT) 261 827 244 785 198 125 208 754 200 771 208 342 255 897 364 681 223 544 194 110
Resultat efter finansnetto 4 466 384 234 285 195 012 190 146 190 232 192 872 245 772 346 472 195 300 172 712
Årets resultat 3 901 547 -38 778 -24 228 -47 666 440 263 137 929 172 971 284 941 108 660 83 390
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 151 353 727 631 727 356 730 306 792 756 1 110 199 1 030 694 977 333 1 039 427 1 116 721
Omsättningstillgångar 3 054 568 999 411 981 615 969 275 1 093 800 1 197 039 1 306 938 1 266 237 1 205 159 916 749
Tillgångar 31 205 921 1 727 042 1 708 971 1 699 581 1 886 556 2 307 238 2 337 632 2 243 570 2 244 586 2 033 470
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 988 826 87 279 76 057 100 285 227 077 59 814 66 258 84 735 -51 132 51 346
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 364 362 364 362 364 362 364 362 352 886
Avsättningar (tkr) 500 305 374 252 390 333 393 468 499 154 638 752 534 321 523 496 564 183 522 592
Långfristiga skulder 8 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 708 638 1 265 511 1 242 581 1 205 828 1 160 325 1 244 310 1 372 691 1 270 977 1 367 173 1 106 646
Skulder och eget kapital 31 205 921 1 727 042 1 708 971 1 699 581 1 886 556 2 307 238 2 337 632 2 243 570 2 244 586 2 033 470
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 783 5 746 3 249 5 376 4 527 4 758 3 654 6 564 3 660 3 007
Varav tantiem till styrelse & VD 376 1 098 1 634 2 161 1 372 740 758 1 292 408 0
Löner till övriga anställda 123 110 128 397 125 728 130 494 226 158 459 547 447 949 445 877 442 672 449 726
Varav resultatlön till övriga anställda - 4 905 - 8 899 24 781 9 820 7 376 8 887 2 669 4 020
Sociala kostnader 72 761 74 207 75 454 79 706 150 261 190 642 213 042 184 361 174 257 178 310
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 468 489 3 475 541 4 690 888 4 498 930 3 235 966 3 282 643 3 211 527 3 111 726 3 193 719 3 192 572
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 286 284 292 304 291 1 037 1 055 1 058 1 107 1 243
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 103 12 214 16 057 14 794 11 110 3 159 3 042 2 920 2 865 2 554
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 691 734 700 709 1 309 632 630 602 561 508
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 325 567 313 382 267 586 274 349 294 840 361 953 397 291 524 231 389 327 348 151
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,21% -26,02% 4,25% 39,11% -1,31% 2,06% 3,88% -2,58% -0,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,76% 14,48% 12,38% 12,55% 11,44% 9,60% 11,85% 16,66% 10,20% 10,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 133,02% 7,21% 4,51% 4,74% 6,68% 6,76% 8,63% 12,10% 7,22% 6,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,23% 38,45% 28,18% 29,76% 42,57% 49,54% 50,43% 50,92% 47,93% 49,40%
Rörelsekapital/omsättning -278,90% -7,67% -5,57% -5,26% -2,06% -1,44% -2,05% -0,15% -5,11% -5,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,65% 5,05% 4,45% 5,90% 12,04% 14,23% 14,32% 15,75% 9,69% 15,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 24,04% 78,97% 79,00% 80,38% 94,04% 83,99% 84,15% 87,59% 77,05% 67,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...