Visa allt om Urbana Holding AB
Visa allt om Urbana Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 605 1 069 1 655 1 811 3 211 2 162 788 10 105 24 602 16 991
Övrig omsättning 66 - 42 76 188 - 392 44 262 295 838
Rörelseresultat (EBIT) -163 -17 -264 -1 364 -495 8 60 36 145 -1 438 461
Resultat efter finansnetto 982 -481 -153 24 -2 455 -44 484 16 761 130 386 -20 343 -522
Årets resultat -422 -841 9 847 -342 -2 500 -38 680 16 983 125 786 -22 958 1 226
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 502 55 394 56 400 36 699 35 433 36 305 56 133 11 957 40 563 52 567
Omsättningstillgångar 13 963 13 039 14 046 14 116 16 705 20 619 37 294 84 702 18 984 14 400
Tillgångar 69 465 68 434 70 446 50 815 52 138 56 924 93 427 96 659 59 547 66 967
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 402 56 824 57 664 47 817 48 160 50 788 89 467 88 711 -37 076 -14 118
Obeskattade reserver 942 360 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 051 11 150 12 644 2 794 3 269 2 985 3 306 3 183 85 562 67 770
Kortfristiga skulder 70 99 137 204 709 3 151 653 4 766 11 060 13 315
Skulder och eget kapital 69 465 68 434 70 446 50 815 52 138 56 924 93 427 96 659 59 547 66 967
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 546 521 511 509 480 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 489 2 141 2 148
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 172 164 159 348 966 900
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 671 1 069 1 697 1 887 3 399 2 162 1 180 54 367 24 897 17 829
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 1 1 1 2 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 3 211 2 162 788 5 053 3 075 2 427
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 614 608 623 657 454 445
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 438 586 339 -782 135 548 160 36 653 278 1 979
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -43,41% -35,41% -8,61% -43,60% 48,52% 174,37% -92,20% -58,93% 44,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,03% 0,76% 1,47% 0,05% -4,65% -78,10% 17,94% 135,46% -30,28% 1,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 232,73% 48,74% 62,48% 1,38% -75,49% -2 056,24% 2 127,03% 1 295,77% -73,28% 7,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,02% 95,42% 57,82% 49,48% 66,74% 83,12% 100,00% 84,56% 38,68% 87,52%
Rörelsekapital/omsättning 2 296,36% 1 210,48% 840,42% 768,19% 498,16% 807,96% 4 649,87% 791,05% 32,21% 6,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,25% 83,45% 81,86% 94,10% 92,37% 89,22% 95,76% 91,78% -62,26% -21,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 19 947,14% 13 170,71% 10 229,20% 6 631,37% 2 261,07% 634,56% 5 711,18% 1 777,21% 99,92% 47,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...