Visa allt om Agility AB
Visa allt om Agility AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 951 682 1 055 819 942 228 865 948 802 835 845 469 802 593 618 594 680 058 569 378
Övrig omsättning 96 363 136 238 127 188 121 142 252 511 160 068 98 021 23 807 14 610 3 843
Rörelseresultat (EBIT) 7 239 7 641 -2 029 -1 361 9 436 6 515 -86 -20 699 -2 107 -17 431
Resultat efter finansnetto 8 717 8 946 -724 -179 10 500 5 257 -120 -20 572 -2 615 -16 587
Årets resultat 6 733 9 018 -600 -55 11 304 5 406 28 -25 028 -2 615 -15 547
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 253 23 071 24 210 26 004 23 978 25 065 25 305 24 183 7 607 6 137
Omsättningstillgångar 149 037 150 339 160 516 154 790 148 606 134 233 106 786 110 719 113 360 97 096
Tillgångar 184 290 173 410 184 726 180 794 172 584 159 298 132 091 134 902 120 967 103 233
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 191 56 457 47 439 47 886 47 941 36 637 31 231 23 403 7 988 10 603
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 862 2 986 3 110 3 366 3 497 4 309 4 509 4 900 461 608
Långfristiga skulder 0 2 180 2 320 2 607 2 887 3 027 3 167 3 307 3 447 3 587
Kortfristiga skulder 118 237 111 787 131 857 126 935 118 259 115 325 93 184 103 292 109 071 88 435
Skulder och eget kapital 184 290 173 410 184 726 180 794 172 584 159 298 132 091 134 902 120 967 103 233
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 4 702 3 275 3 145 3 702 2 914 3 701 3 536 3 530 2 902 3 412
Varav tantiem till styrelse & VD 1 320 - 209 624 607 863 0 864 292 839
Löner till övriga anställda 83 990 75 513 75 776 74 722 67 387 65 087 61 733 62 730 59 887 53 044
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 41 510 37 718 37 046 34 737 32 999 31 592 30 042 31 313 28 594 25 289
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 048 045 1 192 057 1 069 416 987 090 1 055 346 1 005 537 900 614 642 401 694 668 573 221
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 180 163 169 169 164 157 154 159 152 142
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 287 6 477 5 575 5 124 4 895 5 385 5 212 3 891 4 474 4 010
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 770 781 730 714 692 678 685 654 657 690
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 924 9 410 -80 484 11 279 8 239 1 084 -20 076 -1 619 -17 078
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,86% 12,06% 8,81% 7,86% -5,04% 5,34% 29,74% -9,04% 19,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,93% 5,41% -0,12% 0,17% 6,60% 4,43% 0,41% -14,35% -0,77% -14,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,95% 0,89% -0,02% 0,04% 1,42% 0,84% 0,07% -3,13% -0,14% -2,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,24% 3,65% 3,04% 3,22% 3,78% 2,24% 1,69% 1,20% 0,63% 1,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,29% 32,56% 25,68% 26,49% 27,78% 23,00% 23,64% 17,35% 6,60% 10,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,05% 134,49% 121,73% 121,94% 125,66% 116,40% 114,60% 107,19% 103,93% 109,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...