Visa allt om Dagab Inköp & Logistik AB
Visa allt om Dagab Inköp & Logistik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 40 518 096 41 713 283 39 174 422 36 183 281 35 179 636 33 618 026 3 440 156 3 400 826 2 900 968 1 615 317
Övrig omsättning 235 481 219 680 196 234 318 523 259 780 250 896 32 420 24 237 18 274 17 062
Rörelseresultat (EBIT) 705 056 618 580 565 411 482 049 368 818 379 680 198 666 211 431 188 147 212 790
Resultat efter finansnetto 701 257 621 203 567 297 477 405 366 473 377 016 204 285 213 099 191 113 229 323
Årets resultat 2 174 6 319 2 659 -13 375 279 812 260 717 148 849 156 407 140 383 166 282
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 061 213 426 211 453 801 423 461 366 507 354 880 56 853 13 815 13 917 17 042
Omsättningstillgångar 4 244 150 4 850 694 4 467 565 4 153 019 3 825 124 3 695 673 1 355 194 1 482 939 1 568 443 1 467 706
Tillgångar 5 305 363 5 276 905 4 921 366 4 576 480 4 191 631 4 050 553 1 412 047 1 496 754 1 582 360 1 484 748
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 374 431 371 755 365 436 359 039 372 446 376 294 373 509 371 324 368 472 370 330
Obeskattade reserver 61 225 70 003 48 540 44 646 43 872 39 526 2 424 0 0 0
Avsättningar (tkr) 235 260 252 004 263 612 277 663 292 828 299 229 77 526 68 521 65 799 64 299
Långfristiga skulder 0 0 0 5 191 5 000 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 634 447 4 583 143 4 243 778 3 889 941 3 477 485 3 335 504 958 588 1 056 909 1 148 089 1 050 119
Skulder och eget kapital 5 305 363 5 276 905 4 921 366 4 576 480 4 191 631 4 050 553 1 412 047 1 496 754 1 582 360 1 484 748
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 4 036 3 808 7 329 8 736 7 369 7 559 2 442 3 385 2 964 2 424
Varav tantiem till styrelse & VD 1 419 1 386 2 574 - 1 056 2 381 229 859 - -
Löner till övriga anställda 859 151 774 329 734 330 782 088 750 546 715 525 114 216 108 886 102 409 91 064
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 350 222 312 763 282 554 264 102 294 286 274 360 63 930 57 652 52 426 43 601
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 40 753 577 41 932 963 39 370 656 36 501 804 35 439 416 33 868 922 3 472 576 3 425 063 2 919 242 1 632 379
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 002 1 840 1 762 1 902 1 876 1 660 191 183 174 153
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 20 239 22 670 22 233 19 024 18 752 20 252 18 011 18 584 16 672 10 558
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 606 593 581 555 561 601 945 929 907 896
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 803 721 691 895 644 897 495 534 463 794 473 942 203 425 216 007 194 384 218 924
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,87% 6,48% 8,27% 2,85% 4,65% 877,22% 1,16% 17,23% 79,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,41% 11,97% 11,74% 10,80% 9,05% 9,64% 14,71% 14,49% 12,27% 15,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,76% 1,51% 1,47% 1,37% 1,08% 1,16% 6,04% 6,38% 6,69% 14,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 3,30% 2,68% 2,64% 2,56% 2,59% 2,52% 12,09% 12,33% 12,29% 22,73%
Rörelsekapital/omsättning -0,96% 0,64% 0,57% 0,73% 0,99% 1,07% 11,53% 12,53% 14,49% 25,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,96% 8,08% 8,19% 8,61% 9,70% 10,01% 26,58% 24,81% 23,29% 24,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 71,86% 86,10% 86,16% 82,57% 87,89% 85,75% 141,37% 140,31% 136,61% 139,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...