Visa allt om MittMedia AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 813 944 1 988 279 271 979 277 275 270 451 289 158
Övrig omsättning 69 761 66 823 8 514 10 263 1 868 82
Rörelseresultat (EBIT) -205 763 32 303 21 765 26 384 6 026 10 348
Resultat efter finansnetto -220 469 28 203 24 745 26 426 5 876 17 294
Årets resultat -204 611 22 632 17 686 18 900 4 211 12 170
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 565 018 732 850 34 462 23 845 26 797 24 723
Omsättningstillgångar 179 002 240 959 100 848 107 072 101 396 105 242
Tillgångar 744 020 973 809 135 310 130 917 128 193 129 965
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 90 709 294 758 62 234 52 752 41 222 42 170
Minoritetsintressen -1 108 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 4 286 4 692 5 078 6 234 6 794 7 586
Långfristiga skulder 53 342 81 701 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 596 791 592 658 67 998 71 931 80 177 80 209
Skulder och eget kapital 744 020 973 809 135 310 130 917 128 193 129 965
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 17 100 16 351 1 275 1 824 1 743 1 672
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 738 594 752 164 65 991 72 255 82 291 80 878
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 320 022 320 336 27 166 31 926 32 913 34 603
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 883 705 2 055 102 280 493 287 538 272 319 289 240
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 816 1 828 180 198 234 228
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 999 1 088 1 511 1 400 1 156 1 268
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 595 600 538 540 534 539
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -11 883 89 794 23 166 28 195 9 428 14 687
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,77% - -1,91% 2,52% -6,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -27,61% 3,42% 18,29% 20,19% 4,75% 13,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,32% 1,67% 9,10% 9,53% 2,25% 5,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 82,16% 82,24% 80,52% 82,15%
Rörelsekapital/omsättning -23,03% -17,69% 12,08% 12,67% 7,85% 8,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,19% 30,27% 45,99% 40,29% 32,16% 32,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 28,22% 38,98% 148,31% 148,85% 126,47% 131,21%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 1 401 652 1 388 861 1 511 764 954 924 986 724 985 554 204 730 209 602 215 745 205 289
Övrig omsättning 41 026 36 822 36 908 18 692 37 079 52 555 2 461 3 152 2 999 1 590
Rörelseresultat (EBIT) -76 071 -18 324 -42 106 11 445 5 653 -52 636 -359 -5 807 -1 275 -16 306
Resultat efter finansnetto -97 081 -20 566 -33 897 1 086 -976 -49 855 -497 -3 818 155 -14 810
Årets resultat -48 368 -8 243 -8 457 11 973 -8 302 -8 521 -1 227 -1 008 1 403 -10 263
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 420 409 477 596 508 105 268 337 45 707 134 095 277 036 11 492 12 349 14 931
Omsättningstillgångar 189 389 235 306 308 870 216 624 241 666 263 238 153 714 107 782 102 864 94 833
Tillgångar 609 798 712 902 816 975 484 961 287 373 397 333 430 750 119 274 115 213 109 764
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 926 72 684 83 559 105 673 4 000 78 590 56 285 50 593 38 442 24 427
Obeskattade reserver 30 104 75 304 61 927 21 650 5 550 5 500 13 800 12 842 14 827 16 325
Avsättningar (tkr) 24 048 28 873 32 550 1 223 1 424 17 316 1 981 631 753 483
Långfristiga skulder 2 600 5 200 7 800 10 400 0 1 650 1 650 0 0 0
Kortfristiga skulder 527 120 530 841 631 139 346 015 276 399 294 277 357 034 55 208 61 191 68 529
Skulder och eget kapital 609 798 712 902 816 975 484 961 287 373 397 333 430 750 119 274 115 213 109 764
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 11 180 10 298 4 931 0 - - 128 1 275 1 824 1 743
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 364 344 300 531 318 299 180 320 201 512 247 351 48 834 50 139 52 783 62 770
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 169 817 138 578 148 176 79 068 85 987 101 667 21 140 21 261 23 659 25 862
Utdelning till aktieägare 0 0 7 974 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 442 678 1 425 683 1 548 672 973 616 1 023 803 1 038 109 207 191 212 754 218 744 206 879
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 797 582 674 387 446 577 114 123 132 161
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 759 2 386 2 243 2 468 2 212 1 708 1 796 1 704 1 634 1 275
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 685 773 710 683 655 617 633 609 597 586
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -20 956 35 928 7 543 33 470 27 685 -40 405 358 -4 992 -41 -14 319
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,92% -8,13% 58,31% -3,22% 0,12% 381,39% -2,32% -2,85% 5,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,33% -2,34% -3,23% 0,41% -0,29% -12,53% -0,12% -3,20% 0,14% -13,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,80% -1,20% -1,75% 0,21% -0,08% -5,05% -0,24% -1,82% 0,07% -7,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 80,68% 81,55% 79,07% 77,99% 77,65% 76,90% 77,25% 76,31%
Rörelsekapital/omsättning -24,10% -21,28% -21,32% -13,55% -3,52% -3,15% -99,31% 25,08% 19,32% 12,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,10% 18,43% 16,14% 25,27% 2,90% 20,86% 15,43% 50,35% 42,85% 33,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,93% 44,33% 48,94% 62,61% 87,43% 89,45% 43,05% 195,23% 168,10% 138,38%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...