Visa allt om MittMedia AB
Visa allt om MittMedia AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 988 279 271 979 277 275 270 451 289 158 289 688
Övrig omsättning 66 823 8 514 10 263 1 868 82 86
Rörelseresultat (EBIT) 32 303 21 765 26 384 6 026 10 348 22 941
Resultat efter finansnetto 28 203 24 745 26 426 5 876 17 294 278 726
Årets resultat 22 632 17 686 18 900 4 211 12 170 268 934
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 732 850 34 462 23 845 26 797 24 723 46 106
Omsättningstillgångar 240 959 100 848 107 072 101 396 105 242 356 385
Tillgångar 973 809 135 310 130 917 128 193 129 965 402 491
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 294 758 62 234 52 752 41 222 42 170 310 684
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 4 692 5 078 6 234 6 794 7 586 9 311
Långfristiga skulder 81 701 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 592 658 67 998 71 931 80 177 80 209 82 496
Skulder och eget kapital 973 809 135 310 130 917 128 193 129 965 402 491
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 16 351 1 275 1 824 1 743 1 672 1 585
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 752 164 65 991 72 255 82 291 80 878 86 965
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - -
Sociala kostnader 320 336 27 166 31 926 32 913 34 603 37 224
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 055 102 280 493 287 538 272 319 289 240 289 774
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 828 180 198 234 228 244
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 088 1 511 1 400 1 156 1 268 1 187
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 600 538 540 534 539 530
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 89 794 23 166 28 195 9 428 14 687 29 795
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -1,91% 2,52% -6,47% -0,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,42% 18,29% 20,19% 4,75% 13,32% 69,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,67% 9,10% 9,53% 2,25% 5,98% 96,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 82,16% 82,24% 80,52% 82,15% 87,24%
Rörelsekapital/omsättning -17,69% 12,08% 12,67% 7,85% 8,66% 94,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,27% 45,99% 40,29% 32,16% 32,45% 77,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 38,98% 148,31% 148,85% 126,47% 131,21% 431,08%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 388 861 1 511 764 954 924 986 724 985 554 204 730 209 602 215 745 205 289 230 710
Övrig omsättning 36 822 36 908 18 692 37 079 52 555 2 461 3 152 2 999 1 590 3 092
Rörelseresultat (EBIT) -18 324 -42 106 11 445 5 653 -52 636 -359 -5 807 -1 275 -16 306 -6 426
Resultat efter finansnetto -20 566 -33 897 1 086 -976 -49 855 -497 -3 818 155 -14 810 -1 326
Årets resultat -8 243 -8 457 11 973 -8 302 -8 521 -1 227 -1 008 1 403 -10 263 3 806
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 477 596 508 105 268 337 45 707 134 095 277 036 11 492 12 349 14 931 14 151
Omsättningstillgångar 235 306 308 870 216 624 241 666 263 238 153 714 107 782 102 864 94 833 100 565
Tillgångar 712 902 816 975 484 961 287 373 397 333 430 750 119 274 115 213 109 764 114 716
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 72 684 83 559 105 673 4 000 78 590 56 285 50 593 38 442 24 427 22 959
Obeskattade reserver 75 304 61 927 21 650 5 550 5 500 13 800 12 842 14 827 16 325 16 915
Avsättningar (tkr) 28 873 32 550 1 223 1 424 17 316 1 981 631 753 483 308
Långfristiga skulder 5 200 7 800 10 400 0 1 650 1 650 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 530 841 631 139 346 015 276 399 294 277 357 034 55 208 61 191 68 529 74 534
Skulder och eget kapital 712 902 816 975 484 961 287 373 397 333 430 750 119 274 115 213 109 764 114 716
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 10 298 4 931 0 - - 128 1 275 1 824 1 743 1 672
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 300 531 318 299 180 320 201 512 247 351 48 834 50 139 52 783 62 770 63 124
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 138 578 148 176 79 068 85 987 101 667 21 140 21 261 23 659 25 862 27 903
Utdelning till aktieägare 0 7 974 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 425 683 1 548 672 973 616 1 023 803 1 038 109 207 191 212 754 218 744 206 879 233 802
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 582 674 387 446 577 114 123 132 161 162
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 386 2 243 2 468 2 212 1 708 1 796 1 704 1 634 1 275 1 424
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 773 710 683 655 617 633 609 597 586 587
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 35 928 7 543 33 470 27 685 -40 405 358 -4 992 -41 -14 319 -3 304
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,13% 58,31% -3,22% 0,12% 381,39% -2,32% -2,85% 5,09% -11,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,34% -3,23% 0,41% -0,29% -12,53% -0,12% -3,20% 0,14% -13,30% -1,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,20% -1,75% 0,21% -0,08% -5,05% -0,24% -1,82% 0,07% -7,11% -0,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 80,68% 81,55% 79,07% 77,99% 77,65% 76,90% 77,25% 76,31% 79,54%
Rörelsekapital/omsättning -21,28% -21,32% -13,55% -3,52% -3,15% -99,31% 25,08% 19,32% 12,81% 11,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,43% 16,14% 25,27% 2,90% 20,86% 15,43% 50,35% 42,85% 33,22% 30,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 44,33% 48,94% 62,61% 87,43% 89,45% 43,05% 195,23% 168,10% 138,38% 134,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...