Visa allt om Bonnier News Local AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 261 760 1 345 398 1 401 652 1 388 861 1 511 764 954 924 986 724 985 554 204 730 209 602
Övrig omsättning 233 282 82 648 41 026 36 822 36 908 18 692 37 079 52 555 2 461 3 152
Rörelseresultat (EBIT) 71 762 -167 889 -76 071 -18 324 -42 106 11 445 5 653 -52 636 -359 -5 807
Resultat efter finansnetto 18 197 -154 454 -97 081 -20 566 -33 897 1 086 -976 -49 855 -497 -3 818
Årets resultat 5 534 -107 856 -48 368 -8 243 -8 457 11 973 -8 302 -8 521 -1 227 -1 008
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 430 168 373 228 420 409 477 596 508 105 268 337 45 707 134 095 277 036 11 492
Omsättningstillgångar 369 867 367 788 189 389 235 306 308 870 216 624 241 666 263 238 153 714 107 782
Tillgångar 800 035 741 016 609 798 712 902 816 975 484 961 287 373 397 333 430 750 119 274
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 241 228 235 695 25 926 72 684 83 559 105 673 4 000 78 590 56 285 50 593
Obeskattade reserver 4 230 3 849 30 104 75 304 61 927 21 650 5 550 5 500 13 800 12 842
Avsättningar (tkr) 968 17 558 24 048 28 873 32 550 1 223 1 424 17 316 1 981 631
Långfristiga skulder 0 0 2 600 5 200 7 800 10 400 0 1 650 1 650 0
Kortfristiga skulder 553 609 483 914 527 120 530 841 631 139 346 015 276 399 294 277 357 034 55 208
Skulder och eget kapital 800 035 741 016 609 798 712 902 816 975 484 961 287 373 397 333 430 750 119 274
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 38 2 007 11 180 10 298 4 931 0 - - 128 1 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 362 641 399 095 364 344 300 531 318 299 180 320 201 512 247 351 48 834 50 139
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 161 394 180 014 169 817 138 578 148 176 79 068 85 987 101 667 21 140 21 261
Utdelning till aktieägare 7 000 0 0 0 7 974 0 0 0 0 0
Omsättning 1 495 042 1 428 046 1 442 678 1 425 683 1 548 672 973 616 1 023 803 1 038 109 207 191 212 754
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 730 828 797 582 674 387 446 577 114 123
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 728 1 625 1 759 2 386 2 243 2 468 2 212 1 708 1 796 1 704
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 726 708 685 773 710 683 655 617 633 609
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 115 854 -121 077 -20 956 35 928 7 543 33 470 27 685 -40 405 358 -4 992
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,22% -4,01% 0,92% -8,13% 58,31% -3,22% 0,12% 381,39% -2,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,36% -20,48% -13,33% -2,34% -3,23% 0,41% -0,29% -12,53% -0,12% -3,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,50% -11,28% -5,80% -1,20% -1,75% 0,21% -0,08% -5,05% -0,24% -1,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,70% 100,00% 100,00% 100,00% 80,68% 81,55% 79,07% 77,99% 77,65% 76,90%
Rörelsekapital/omsättning -14,56% -8,63% -24,10% -21,28% -21,32% -13,55% -3,52% -3,15% -99,31% 25,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,56% 32,21% 8,10% 18,43% 16,14% 25,27% 2,90% 20,86% 15,43% 50,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,81% 76,00% 35,93% 44,33% 48,94% 62,61% 87,43% 89,45% 43,05% 195,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!