Visa allt om Aktiebolaget Svensk Filmindustri

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 540 413 464 291 466 876 422 631 622 727 515 083 576 598 720 753 736 425 701 729
Övrig omsättning 4 650 8 539 5 179 4 950 9 264 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -37 023 -29 127 -31 133 -82 579 -37 414 -173 410 -32 852 26 335 47 572 50 907
Resultat efter finansnetto -43 958 -31 916 -40 511 -83 487 -39 666 -132 730 -26 642 58 610 74 393 49 813
Årets resultat -13 267 -15 867 11 379 4 832 21 347 -63 278 9 486 51 901 62 174 36 452
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 867 281 676 916 348 257 335 811 358 884 380 284 357 816 93 163 81 586 101 487
Omsättningstillgångar 234 003 179 487 450 486 355 525 429 200 322 488 435 213 578 045 450 114 420 931
Tillgångar 1 101 284 856 403 798 743 691 336 788 084 702 772 793 029 671 208 531 700 522 418
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 381 362 386 031 401 899 390 520 385 688 364 431 427 709 297 223 261 610 232 342
Obeskattade reserver 325 325 325 499 571 521 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 48 240 47 440 47 198 49 673 55 132 62 111 38 202 36 285 34 643 32 201
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 671 357 422 607 349 321 250 644 346 693 275 709 327 118 337 700 235 447 257 874
Skulder och eget kapital 1 101 284 856 403 798 743 691 336 788 084 702 772 793 029 671 208 531 700 522 418
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 4 721 3 490 2 008 7 199 6 267 3 420 6 191 4 809 5 191 6 439
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 1 260 1 730 720 1 198 2 412
Löner till övriga anställda 40 590 39 403 51 495 57 398 51 780 51 252 39 321 38 932 38 108 37 144
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 26 826 25 119 29 474 30 523 30 142 26 714 23 195 20 883 18 888 21 308
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 545 063 472 830 472 055 427 581 631 991 515 083 576 598 720 753 736 425 701 729
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 62 53 64 70 65 68 71 71 80 80
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 716 8 760 7 295 6 038 9 580 7 575 8 121 10 151 9 205 8 772
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 216 1 339 1 345 1 424 1 434 1 251 1 022 968 839 862
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 139 194 125 075 -26 533 -59 743 -7 569 -125 877 -12 838 61 812 68 289 61 969
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,40% -0,55% 10,47% -32,13% 20,90% -10,67% -20,00% -2,13% 4,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,97% -2,93% -3,94% -11,62% -3,89% -18,20% -2,95% 8,98% 14,34% 9,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,05% -5,40% -6,74% -19,00% -4,92% -24,83% -4,06% 8,37% 10,35% 7,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,97% 92,12% 92,96% 89,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -80,93% -52,36% 21,67% 24,82% 13,25% 9,08% 18,75% 33,35% 29,15% 23,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,65% 45,11% 50,35% 56,54% 49,00% 51,91% 53,93% 44,28% 49,20% 44,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 34,86% 42,47% 128,96% 141,84% 123,80% 116,97% 130,36% 168,14% 186,49% 159,51%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...