Visa allt om Tidnings AB Marieberg
Visa allt om Tidnings AB Marieberg

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 15 491 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -84 -155 -228 -157 -438 -400 -200 -400 -400 -600
Resultat efter finansnetto -88 800 -11 694 144 -127 405 13 215 22 200 20 100 1 200 -146 200 147 200
Årets resultat -216 999 -75 569 -385 -129 901 257 792 46 600 37 700 23 800 -115 800 174 300
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 740 262 1 353 298 1 335 189 1 335 189 1 459 308 1 477 000 1 508 300 1 539 800 1 578 300 1 684 400
Omsättningstillgångar 953 292 1 161 181 1 624 355 1 844 736 2 843 902 2 582 100 973 900 988 300 1 002 700 1 173 900
Tillgångar 2 693 554 2 514 479 2 959 544 3 179 925 4 303 210 4 059 100 2 482 200 2 528 100 2 581 000 2 858 300
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 216 563 1 433 562 1 509 131 1 509 516 2 639 417 2 381 200 2 381 400 2 380 900 2 380 600 2 635 000
Obeskattade reserver 0 0 0 36 723 109 550 5 300 46 500 77 500 108 400 139 400
Avsättningar (tkr) 39 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 437 241 1 080 917 1 450 413 1 633 686 1 554 243 1 672 600 54 300 69 700 92 000 83 900
Skulder och eget kapital 2 693 554 2 514 479 2 959 544 3 179 925 4 303 210 4 059 100 2 482 200 2 528 100 2 581 000 2 858 300
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - - - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 137 274
Omsättning 0 0 0 0 15 491 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -84 -155 -228 -157 15 053 30 600 30 800 30 500 30 600 30 400
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% -50,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - 0,31% 0,55% 0,81% 0,07% -5,66% 5,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - 85,33% 71,61% 64,84% 5,81% -471,61% 474,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - - 8 325,21% 2 933,87% 2 966,45% 2 963,23% 2 937,74% 3 516,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,17% 57,01% 50,99% 48,37% 63,32% 58,76% 97,32% 96,44% 95,33% 95,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,33% 107,43% 111,99% 112,92% 182,98% 154,38% 1 793,55% 1 417,93% 1 089,89% 1 399,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...