Visa allt om Abba Seafood Aktiebolag
Visa allt om Abba Seafood Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 62 069 63 583 63 733 62 977 305 222 1 307 583 1 265 804 1 238 290 1 290 587 1 257 199
Övrig omsättning 58 4 773 868 275 49 953 512 416 1 037 1 127 692
Rörelseresultat (EBIT) 55 673 61 424 56 061 51 015 15 717 146 122 118 880 111 066 129 758 127 131
Resultat efter finansnetto 55 750 61 515 56 239 54 312 18 040 183 137 113 680 103 553 120 338 108 141
Årets resultat 48 850 59 462 59 589 53 847 55 250 133 798 73 218 70 884 74 970 67 379
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 180 250 573 266 202 275 819 290 288 413 330 377 880 378 586 380 845 217 440
Omsättningstillgångar 150 276 166 892 167 391 572 309 528 076 745 251 681 431 690 087 627 725 845 794
Tillgångar 190 456 417 465 433 593 848 128 818 364 1 158 581 1 059 312 1 068 673 1 008 570 1 063 234
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 445 277 595 268 133 658 543 586 402 531 152 397 354 340 153 292 878 239 666
Obeskattade reserver 113 082 120 081 135 821 156 637 172 166 223 131 201 246 188 673 183 301 165 706
Avsättningar (tkr) 7 469 8 391 17 892 20 483 22 651 124 101 110 894 103 387 101 903 100 818
Långfristiga skulder 0 0 0 0 19 794 100 021 125 960 147 580 165 971 270 877
Kortfristiga skulder 6 460 11 398 11 747 12 465 17 351 180 176 223 858 288 880 264 517 286 167
Skulder och eget kapital 190 456 417 465 433 593 848 128 818 364 1 158 581 1 059 312 1 068 673 1 008 570 1 063 234
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 633 2 763 2 821 2 776 3 499 2 305
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 113 443 665 320 99
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 33 513 147 581 134 428 136 843 143 142 142 925
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - 20 588 63 542 69 670 67 898 63 034 68 108
Utdelning till aktieägare 60 000 60 000 50 000 450 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 62 127 68 356 64 601 63 252 355 175 1 308 095 1 266 220 1 239 327 1 291 714 1 257 891
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 95 391 379 374 423 450
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 3 213 3 344 3 340 3 311 3 051 2 794
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 604 547 546 555 496 474
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 61 470 67 727 63 949 61 388 34 301 179 114 126 406 143 826 157 371 161 959
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,38% -0,24% 1,20% -79,37% -76,66% 3,30% 2,22% -4,05% 2,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,28% 14,74% 12,97% 6,41% 2,76% 16,47% 11,50% 10,46% 12,94% 12,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 89,83% 96,77% 88,24% 86,27% 7,41% 14,60% 9,62% 9,02% 10,11% 10,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 45,48% 22,74% 21,32% 23,15% 22,22% 21,59%
Rörelsekapital/omsättning 231,70% 244,55% 244,21% 888,97% 167,33% 43,22% 36,15% 32,40% 28,14% 44,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,62% 88,93% 86,27% 92,05% 88,06% 60,04% 51,51% 44,84% 42,43% 33,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 326,25% 1 464,22% 1 424,97% 4 591,33% 3 043,49% 245,36% 166,19% 150,69% 129,92% 198,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...