Visa allt om Aktiebolaget Carl Söderberg
Visa allt om Aktiebolaget Carl Söderberg

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 028 388 451 811 0 840 114 1 808 0 13 669
Övrig omsättning - - - - 651 323 574 402 401 182
Rörelseresultat (EBIT) -868 -1 656 -1 877 -5 460 -3 271 -1 339 -2 325 -252 -3 636 11 004
Resultat efter finansnetto 912 -75 257 -564 -648 356 48 1 556 -2 115 12 627
Årets resultat 810 -75 264 -490 -552 356 14 1 464 -2 118 9 463
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 561 36 303 39 650 40 597 43 233 19 644 35 506 32 310 32 909 7 976
Omsättningstillgångar 2 950 2 731 3 531 6 577 10 002 33 236 19 791 16 407 16 597 51 937
Tillgångar 35 511 39 034 43 181 47 174 53 235 52 879 55 298 48 717 49 507 59 913
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 069 31 259 31 333 31 069 31 559 32 111 34 121 35 103 31 764 33 883
Obeskattade reserver 0 0 0 0 74 170 170 170 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 242 7 447 10 950 15 536 20 270 19 981 5 458 502 17 441 21 496
Kortfristiga skulder 199 328 897 568 1 331 617 15 550 12 941 302 4 535
Skulder och eget kapital 35 511 39 034 43 181 47 174 53 235 52 879 55 298 48 717 49 507 59 913
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 379 379 709 285
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 373 -
Löner till övriga anställda - 484 511 712 728 729 479 389 247 304
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 163 153 172 242 257 285 257 - 198
Utdelning till aktieägare 6 000 0 0 0 0 0 0 900 0 0
Omsättning 1 028 388 451 811 651 1 163 688 2 210 401 13 851
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 514 194 226 270 - 280 38 904 - 6 835
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 288 329 346 301 328 345 394 521 522 400
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -633 -1 408 -1 376 -5 007 -2 995 -1 094 -2 099 -147 -3 521 11 096
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 164,95% -13,97% -44,39% - -100,00% 636,84% -93,69% - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,59% -0,03% 1,63% 0,65% - 1,00% 0,13% 3,27% - 22,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 89,59% -2,84% 156,54% 37,98% - 62,74% 61,40% 88,22% - 97,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 267,61% 619,33% 584,04% 740,94% - 3 883,21% 3 720,18% 191,70% - 346,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,41% 80,08% 72,56% 65,86% 59,38% 60,96% 61,93% 72,31% 64,16% 56,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 417,09% 806,10% 393,65% 1 157,92% 751,47% 5 386,71% 115,86% 105,22% 3 519,87% 924,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...