Visa allt om Tikkurila Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 1 556 620 1 501 965 1 634 279 1 552 084 1 482 895 1 491 176 1 396 279 1 360 587 1 342 812 1 312 313
Övrig omsättning 53 188 51 067 47 811 42 258 29 901 23 411 31 119 36 293 39 141 35 513
Rörelseresultat (EBIT) 52 305 22 599 194 391 163 921 188 932 192 487 194 165 178 180 174 140 153 628
Resultat efter finansnetto 47 881 25 088 193 799 168 801 193 603 172 386 182 583 171 526 199 014 157 250
Årets resultat 35 991 25 425 158 250 139 843 165 608 140 039 137 626 117 210 149 533 36 118
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 166 237 174 297 183 956 247 356 264 799 244 820 292 569 300 942 351 852 354 488
Omsättningstillgångar 480 687 577 880 590 638 559 734 546 746 551 610 540 570 529 771 482 770 374 595
Tillgångar 646 924 752 177 774 594 807 089 811 545 796 430 833 138 830 713 834 622 729 083
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 122 749 116 758 281 333 316 103 341 860 316 251 313 213 292 585 325 375 205 842
Obeskattade reserver 34 814 34 060 41 928 50 359 58 449 68 241 80 626 89 013 78 474 71 380
Avsättningar (tkr) 147 979 143 730 141 477 140 940 139 916 137 632 136 434 136 943 127 229 125 144
Långfristiga skulder 0 0 0 0 353 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 341 382 457 629 309 856 299 688 270 966 274 306 302 865 312 172 303 544 326 717
Skulder och eget kapital 646 924 752 177 774 594 807 089 811 545 796 430 833 138 830 713 834 622 729 083
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 1 534 3 968 5 152 4 939 4 353 3 260 3 348 5 344 1 999 1 467
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 330 54 162 140 - 2 270 368 90
Löner till övriga anställda 161 881 178 815 161 192 145 547 138 271 137 196 128 278 130 399 125 090 123 183
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 74 606 79 062 75 770 65 444 63 279 64 149 54 453 69 868 56 315 57 311
Utdelning till aktieägare 35 000 30 000 190 000 187 400 165 600 140 000 137 000 117 000 150 000 30 000
Omsättning 1 609 808 1 553 032 1 682 090 1 594 342 1 512 796 1 514 587 1 427 398 1 396 880 1 381 953 1 347 826
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 293 329 318 270 269 273 277 285 291 287
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 313 4 565 5 139 5 748 5 513 5 462 5 041 4 774 4 614 4 573
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 812 796 761 800 765 749 672 721 630 634
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 76 939 54 688 225 172 194 443 221 457 226 794 228 499 212 352 208 671 188 113
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,64% -8,10% 5,30% 4,67% -0,56% 6,80% 2,62% 1,32% 2,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,81% 4,45% 26,02% 21,77% 25,08% 22,67% 23,19% 21,82% 25,14% 22,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,66% 2,23% 12,33% 11,32% 13,73% 12,11% 13,83% 13,32% 15,62% 12,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,21% 27,31% 35,86% 33,81% 32,72% 33,89% 32,95% 33,48% 34,29% 32,39%
Rörelsekapital/omsättning 8,95% 8,01% 17,18% 16,75% 18,60% 18,60% 17,02% 15,99% 13,35% 3,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,17% 19,05% 40,54% 44,03% 47,74% 46,39% 44,73% 43,12% 45,91% 35,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,89% 82,24% 138,62% 140,69% 148,26% 148,62% 127,50% 113,80% 104,41% 62,40%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...