Visa allt om Berte Qvarnaktiebolag
Visa allt om Berte Qvarnaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 174 779 174 323 160 344 145 239 156 037 198 348 129 479 102 536 111 989 114 188
Övrig omsättning 942 682 753 1 489 2 496 1 838 517 491 938 866
Rörelseresultat (EBIT) 9 753 15 343 11 936 2 654 6 912 4 209 12 193 11 235 12 561 8 373
Resultat efter finansnetto 8 172 13 399 10 276 1 044 5 101 16 769 11 364 10 495 11 556 7 825
Årets resultat 55 17 56 38 2 10 390 98 256 132 49
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 97 593 93 891 96 347 56 535 45 050 47 244 46 476 23 338 24 540 42 988
Omsättningstillgångar 49 948 69 897 67 741 68 486 72 786 78 241 47 121 33 352 37 150 30 285
Tillgångar 147 541 163 788 164 088 125 021 117 836 125 485 93 597 56 690 61 690 73 273
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 682 22 628 22 610 22 554 22 516 22 514 11 898 11 800 11 544 11 412
Obeskattade reserver 33 063 32 548 27 053 20 898 20 496 19 632 11 270 12 930 14 119 13 841
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 58 222 68 309 78 239 60 458 51 490 57 809 34 719 17 653 18 763 27 862
Kortfristiga skulder 33 574 40 303 36 186 21 110 23 334 25 530 35 710 14 307 17 264 20 158
Skulder och eget kapital 147 541 163 788 164 088 125 021 117 836 125 485 93 597 56 690 61 690 73 273
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 920 1 074 1 078 - - 429 989 694 946 389
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 168 11 449 10 697 11 185 10 134 11 716 8 252 7 200 5 750 7 333
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 267 5 585 4 887 4 414 4 092 4 692 3 571 3 238 2 884 3 559
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 175 721 175 005 161 097 146 728 158 533 200 186 129 996 103 027 112 927 115 054
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 24 23 23 22 28 20 19 19 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 722 7 263 6 971 6 315 7 093 7 084 6 474 5 397 5 894 6 010
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 744 755 724 678 647 601 641 586 504 594
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 381 27 889 20 435 10 098 14 564 11 477 16 384 15 490 17 121 12 108
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,26% 8,72% 10,40% -6,92% -21,33% 53,19% 26,28% -8,44% -1,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,68% 9,41% 7,38% 2,55% 6,38% 15,73% 13,25% 19,93% 20,37% 11,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,64% 8,84% 7,56% 2,20% 4,82% 9,95% 9,58% 11,02% 11,22% 7,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,43% 16,59% 14,75% 8,73% 11,13% 12,62% 22,51% 23,26% 21,12% 17,66%
Rörelsekapital/omsättning 9,37% 16,98% 19,68% 32,62% 31,69% 26,58% 8,81% 18,57% 17,76% 8,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,85% 29,32% 26,64% 31,08% 32,67% 29,47% 21,59% 37,62% 35,58% 29,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,14% 107,68% 112,43% 237,03% 200,67% 218,65% 89,53% 147,65% 147,72% 78,30%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...