Visa allt om Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 25 892 000 23 492 000 16 343 000 16 200 000 20 615 000 23 656 000 26 971 000 31 122 000 28 533 000 11 558 000
Övrig omsättning 382 000 486 000 227 000 320 000 311 000 436 000 539 000 366 000 322 000 263 000
Rörelseresultat (EBIT) 6 869 000 6 024 000 - -7 156 000 570 000 7 639 000 10 595 000 - 12 281 000 659 000
Resultat efter finansnetto 6 685 000 6 266 000 - -7 271 000 594 000 7 768 000 11 023 000 - 12 350 000 1 192 000
Årets resultat 5 274 000 4 803 000 - -5 686 000 347 000 6 032 000 8 789 000 - 9 083 000 719 000
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 562 000 34 309 000 35 461 000 35 558 000 40 775 000 35 213 000 31 549 000 27 679 000 25 083 000 23 688 000
Omsättningstillgångar 28 399 000 25 990 000 22 165 000 20 470 000 22 358 000 22 609 000 26 072 000 26 051 000 21 546 000 11 867 000
Tillgångar 68 961 000 60 298 000 57 626 000 56 028 000 63 133 000 57 822 000 57 621 000 53 730 000 46 629 000 35 555 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 573 000 36 348 000 30 551 000 32 116 000 37 754 000 41 472 000 41 671 000 37 893 000 33 419 000 25 375 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 18 782 000 0 0 13 989 000 0 0 0 8 269 000 6 379 000 4 134 000
Långfristiga skulder 1 258 000 17 139 000 17 740 000 3 911 000 18 385 000 11 670 000 11 580 000 3 775 000 3 438 000 3 420 000
Kortfristiga skulder 10 348 000 6 811 000 9 335 000 6 012 000 6 994 000 4 680 000 4 370 000 3 793 000 3 393 000 2 626 000
Skulder och eget kapital 68 961 000 60 298 000 57 626 000 56 028 000 63 133 000 57 822 000 57 621 000 53 730 000 46 629 000 35 555 000
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12 *
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 *
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - 24 000 - 24 780 - - - - 41 000 44
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 1 721 000 - - - - - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 897 000 - 0 - - - - 11 000 15
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 274 000 23 978 000 16 570 000 16 520 000 20 926 000 24 092 000 27 510 000 31 488 000 28 855 000 11 821 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 188 4 118 4 224 4 463 4 539 4 427 4 357 4 191 4 030 3 778
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 182 5 705 3 869 3 630 4 542 5 344 6 190 7 426 7 080 3 059
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 642 0 6 0 0 0 0 13 0
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 722 000 8 912 000 - -3 668 000 3 435 000 10 081 000 12 546 000 - 14 402 000 2 654 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,22% 43,74% 0,88% -21,42% -12,86% -12,29% -13,34% 9,07% 146,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,58% 10,84% - -12,25% 1,72% 14,27% 19,68% - 27,23% 3,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,19% 27,84% - -42,36% 5,28% 34,87% 42,04% - 44,51% 11,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,52% 29,17% - -37,53% 8,90% 37,66% 43,73% - 46,35% 13,23%
Rörelsekapital/omsättning 69,72% 81,64% 78,50% 89,25% 74,53% 75,79% 80,46% 71,52% 63,62% 79,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,93% 60,28% 53,02% 57,32% 59,80% 71,72% 72,32% 70,52% 71,67% 71,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 242,12% 343,39% 207,06% 292,00% 283,17% 427,31% 539,06% 622,25% 573,89% 364,28%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 24 194 000 21 604 000 14 904 000 14 770 000 18 970 000 21 918 000 25 054 000 28 282 000 25 825 000 9 570 000
Övrig omsättning 29 000 231 000 15 000 36 000 72 000 377 000 466 000 219 000 224 000 159 000
Rörelseresultat (EBIT) 6 163 000 5 264 000 - -6 654 000 88 000 6 732 000 10 088 000 13 579 000 11 443 000 521 000
Resultat efter finansnetto 7 304 000 5 460 000 - -6 706 000 459 000 7 245 000 10 842 000 14 026 000 11 506 000 1 306 000
Årets resultat 7 376 000 6 406 000 - -3 979 000 722 000 4 312 000 6 269 000 8 607 000 8 426 000 766 000
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 323 000 34 637 000 35 007 000 34 714 000 37 297 000 30 845 000 28 100 000 24 516 000 21 835 000 19 379 000
Omsättningstillgångar 27 115 000 24 352 000 21 742 000 20 060 000 22 027 000 23 324 000 26 024 000 26 266 000 21 069 000 12 280 000
Tillgångar 68 438 000 58 989 000 56 749 000 54 774 000 59 324 000 54 169 000 54 124 000 50 782 000 42 904 000 31 659 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 457 000 21 964 000 15 557 000 17 422 000 21 539 000 24 317 000 26 056 000 24 786 000 21 180 000 13 307 000
Obeskattade reserver 13 650 000 15 263 000 17 663 000 16 624 000 18 144 000 18 487 000 16 866 000 14 509 000 12 135 000 12 076 000
Avsättningar (tkr) 19 277 000 10 661 000 11 400 000 12 478 000 11 134 000 6 401 000 6 550 000 6 880 000 5 821 000 3 512 000
Långfristiga skulder 1 247 000 3 238 000 3 238 000 1 996 000 1 995 000 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 807 000 7 864 000 8 891 000 6 254 000 6 512 000 4 964 000 4 652 000 4 607 000 3 768 000 2 764 000
Skulder och eget kapital 68 438 000 58 989 000 56 749 000 54 774 000 59 324 000 54 169 000 54 124 000 50 782 000 42 904 000 31 659 000
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12 *
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 28 000 25 000 22 000 65 000 29 000 26 000 24 000 21 000 17 000 17 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 1 862 000 1 721 000 1 700 000 1 737 000 1 831 000 1 730 000 1 677 000 1 582 000 1 356 000 1 216 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 1 005 000 897 000 877 000 923 000 908 000 1 027 000 907 000 907 000 786 000 627 000
Utdelning till aktieägare 3 164 000 0 0 0 0 3 500 000 5 500 000 5 000 000 5 000 000 500 000
Omsättning 24 223 000 21 835 000 14 919 000 14 806 000 19 042 000 22 295 000 25 520 000 28 501 000 26 049 000 9 729 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 214 3 159 3 219 3 366 3 449 3 375 3 317 3 166 2 998 2 800
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 528 6 839 4 630 4 388 5 500 6 494 7 553 8 933 8 614 3 418
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 901 837 807 810 803 825 786 793 720 664
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 784 000 8 230 000 - -3 816 000 2 301 000 8 528 000 11 556 000 15 059 000 13 182 000 2 060 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,99% 44,95% 0,91% -22,14% -13,45% -12,52% -11,41% 9,51% 169,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,83% 9,71% - -11,67% 1,29% 14,05% 20,46% 27,86% 27,42% 4,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 30,64% 26,52% - -43,29% 4,03% 34,73% 44,20% 50,03% 45,55% 14,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,46% 26,54% - -39,98% 5,58% 34,52% 43,54% 51,99% 46,51% 11,21%
Rörelsekapital/omsättning 79,80% 76,32% 86,23% 93,47% 81,79% 83,77% 85,30% 76,58% 66,99% 99,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,22% 57,42% 51,69% 55,48% 60,16% 71,51% 71,11% 69,87% 70,21% 70,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 313,73% 282,72% 218,30% 284,35% 308,46% 427,34% 517,58% 529,35% 520,09% 384,52%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...