Visa allt om Stena Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 33 343 000 37 142 000 34 730 000 33 723 000 34 799 000 33 563 000 30 240 000 30 240 000 27 388 000 27 968 000
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 791 000 1 731 000 2 232 000 2 809 000 4 013 000 4 865 000 3 887 000 3 887 000 3 363 000 4 578 000
Resultat efter finansnetto -4 858 000 240 000 105 000 1 343 000 2 262 000 2 799 000 2 148 000 2 148 000 1 739 000 2 779 000
Årets resultat -4 835 000 13 000 68 000 488 000 2 518 000 2 401 000 1 910 000 1 910 000 1 720 000 2 526 000
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 106 684 000 110 346 000 107 122 000 102 595 000 111 744 000 112 578 000 96 937 000 96 937 000 94 373 000 87 432 000
Omsättningstillgångar 15 249 000 19 431 000 10 927 000 16 814 000 11 955 000 13 239 000 11 275 000 11 275 000 11 122 000 11 164 000
Tillgångar 121 933 000 129 777 000 118 049 000 119 409 000 123 699 000 125 817 000 108 212 000 108 212 000 105 495 000 98 596 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 925 000 47 891 000 46 599 000 46 069 000 46 433 000 38 723 000 35 012 000 35 274 000 30 973 000 30 397 000
Minoritetsintressen 0 159 000 127 000 126 000 100 000 255 000 0 0 280 000 0
Avsättningar (tkr) 0 25 000 0 5 408 000 0 0 262 000 707 000 0 0
Långfristiga skulder 65 688 000 66 178 000 57 874 000 52 825 000 62 659 000 73 617 000 61 215 000 60 508 000 62 754 000 58 962 000
Kortfristiga skulder 13 320 000 15 524 000 13 449 000 14 981 000 14 507 000 13 222 000 11 723 000 11 723 000 11 488 000 9 237 000
Skulder och eget kapital 121 933 000 129 777 000 118 049 000 119 409 000 123 699 000 125 817 000 108 212 000 108 212 000 105 495 000 98 596 000
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 152 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 5 798 000 5 806 000 5 309 000 5 280 000 5 361 000 5 365 000 5 096 000 5 096 000 4 424 000 3 981 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 359 000 1 189 000 1 143 000 1 110 000 1 275 000 1 175 000 1 064 000 1 064 000 936 000 847 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 33 343 000 37 142 000 34 730 000 33 723 000 34 799 000 33 563 000 30 240 000 30 240 000 27 388 000 27 968 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 483 11 813 11 370 11 531 11 183 11 231 11 348 11 348 10 565 10 242
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 904 3 144 3 055 2 925 3 112 2 988 2 665 2 665 2 592 2 731
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 623 592 567 554 593 582 543 543 507 486
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 791 000 1 731 000 8 333 000 8 611 000 11 024 000 10 097 000 8 023 000 8 023 000 7 112 000 8 195 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,23% 6,95% 2,99% -3,09% 3,68% 10,99% 0,00% 10,41% -2,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,22% 2,63% 2,29% 3,20% 3,94% 4,47% 4,46% 4,51% 4,17% 5,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,46% 9,18% 7,79% 11,32% 13,99% 16,77% 15,97% 16,14% 16,08% 18,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,43% 36,60% 35,90% 37,46% 44,11% 41,89% 25,97% 25,97% 38,06% 40,83%
Rörelsekapital/omsättning 5,79% 10,52% -7,26% 5,44% -7,33% 0,05% -1,48% -1,48% -1,34% 6,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,20% 36,90% 39,47% 38,58% 37,54% 30,78% 32,36% 32,60% 29,36% 30,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,37% 117,64% 73,89% 105,89% 76,17% 93,73% 90,07% 90,07% 90,79% 114,02%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 * 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 168 000 163 000 138 000 124 000 134 000 162 000 136 000 136 000 149 000 124 000
Övrig omsättning -173 000 0 0 0 0 0 0 32 000 0 9 000
Rörelseresultat (EBIT) - -76 000 -55 000 -97 000 -121 000 -233 000 -338 000 -31 000 -80 000 -58 000
Resultat efter finansnetto - 777 000 346 000 95 000 1 986 000 3 496 000 389 000 -646 000 963 000 -95 000
Årets resultat - 886 000 180 000 151 000 1 683 000 3 942 000 982 000 23 000 361 000 62 000
Balansräkningar (tkr)
2020-12 * 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 236 000 26 566 000 27 041 000 26 888 000 27 422 000 27 062 000 26 216 000 25 099 000 23 709 000 26 110 000
Omsättningstillgångar 4 229 000 1 234 000 2 056 000 392 000 2 550 000 2 953 000 1 469 000 894 000 1 723 000 835 000
Tillgångar 30 465 000 27 800 000 29 097 000 27 280 000 29 972 000 30 015 000 27 685 000 25 993 000 25 432 000 26 945 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 127 000 19 336 000 18 544 000 18 416 000 18 481 000 17 189 000 13 491 000 12 729 000 12 896 000 12 897 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 835 000 4 935 000 6 695 000 7 279 000 7 690 000 11 786 000 12 950 000 11 779 000 10 349 000 12 439 000
Kortfristiga skulder 4 503 000 3 529 000 3 858 000 1 585 000 3 801 000 1 040 000 1 244 000 1 485 000 2 187 000 1 609 000
Skulder och eget kapital 30 465 000 27 800 000 29 097 000 27 280 000 29 972 000 30 015 000 27 685 000 25 993 000 25 432 000 26 945 000
Löner & utdelning (tkr)
2020-12 *
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 12 000 - - - 0 - - 0 12 000
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 56 000 53 000 48 000 57 000 55 000 52 000 43 000 43 000 32 000
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 0 - - 0 - -
Sociala kostnader - 33 000 34 000 31 000 34 000 32 000 32 000 28 000 28 000 47 000
Utdelning till aktieägare 0 0 90 000 50 000 205 000 405 000 225 000 220 000 189 000 260 000
Omsättning -5 000 163 000 138 000 124 000 134 000 162 000 136 000 168 000 149 000 133 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 37 3 34 33 33 36 30 30 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 4 405 46 000 3 647 4 061 4 909 3 778 4 533 4 967 4 769
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 2 324 2 758 2 636 2 333 2 367 2 367 3 500
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - -76 000 -55 000 -97 000 -121 000 -233 000 -338 000 -31 000 -80 000 -58 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,07% 18,12% 11,29% -7,46% -17,28% 19,12% 0,00% -8,72% 20,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 6,27% 4,61% 5,56% 11,30% 15,21% 9,63% 0,79% 6,48% 2,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 1 069,94% 971,74% 1 223,39% 2 526,87% 2 817,28% 1 961,03% 151,47% 1 105,37% 449,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -163,10% -1 407,98% -1 305,80% -962,10% -933,58% 1 180,86% 165,44% -434,56% -311,41% -624,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,07% 69,55% 63,73% 67,51% 61,66% 57,27% 48,73% 48,97% 50,71% 47,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,92% 34,97% 53,29% 24,73% 67,09% 283,94% 118,09% 60,20% 78,78% 51,90%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2020-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!