Visa allt om Husqvarna Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 41 085 000 39 394 000 35 982 000 36 170 000 32 838 000 30 307 000 30 834 000 30 357 000 32 240 000 34 074 000
Övrig omsättning 63 000 68 000 7 000 23 000 18 000 2 000 10 000 9 000 2 000 5 000
Rörelseresultat (EBIT) 2 070 000 3 790 000 3 218 000 2 827 000 1 591 000 1 608 000 1 615 000 1 551 000 2 445 000 1 560 000
Resultat efter finansnetto 1 561 000 3 290 000 2 796 000 2 483 000 1 266 000 1 180 000 1 169 000 1 147 000 2 051 000 1 094 000
Årets resultat 1 213 000 2 660 000 2 104 000 1 888 000 831 000 916 000 1 023 000 997 000 1 739 000 899 000
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 000 000 19 291 000 17 169 000 15 749 000 15 671 000 14 367 000 14 423 000 15 208 000 14 897 000 16 189 000
Omsättningstillgångar 17 607 000 16 127 000 15 809 000 13 920 000 13 673 000 12 395 000 13 601 000 13 895 000 13 505 000 14 040 000
Tillgångar 38 607 000 35 418 000 32 978 000 29 669 000 29 344 000 26 762 000 28 024 000 29 103 000 28 402 000 30 229 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 007 000 15 665 000 14 365 000 13 041 000 12 150 000 11 372 000 11 564 000 12 332 000 12 154 000 12 082 000
Minoritetsintressen 2 000 0 0 20 000 20 000 18 000 21 000 56 000 49 000 44 000
Avsättningar (tkr) 3 467 000 2 917 000 2 262 000 0 0 0 0 2 055 000 0 1 856 000
Långfristiga skulder 8 057 000 6 607 000 7 477 000 8 429 000 9 803 000 9 673 000 9 691 000 8 617 000 10 294 000 9 821 000
Kortfristiga skulder 11 074 000 10 227 000 8 874 000 8 179 000 7 371 000 5 699 000 6 748 000 6 043 000 5 905 000 6 426 000
Skulder och eget kapital 38 607 000 35 418 000 32 978 000 29 669 000 29 344 000 26 762 000 28 024 000 29 103 000 28 402 000 30 229 000
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 79 000 132 000 127 000 113 000 105 000 92 000 77 000 111 000 125 000 94 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 75 000 65 000 44 000 33 000 19 000 - 19 000 40 000 14 000
Löner till övriga anställda 5 606 000 4 989 000 4 680 000 4 508 000 4 157 000 3 758 000 3 904 000 3 793 000 3 955 000 3 904 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 1 385 000 1 070 000 1 115 000 1 133 000 997 000 917 000 1 029 000 1 029 000 1 108 000 1 160 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 41 148 000 39 462 000 35 989 000 36 193 000 32 856 000 30 309 000 30 844 000 30 366 000 32 242 000 34 079 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 206 8 758 12 704 13 572 14 337 14 156 13 476 15 698 14 954 15 030
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 111 4 498 2 832 2 665 2 290 2 141 2 288 1 934 2 156 2 267
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 535 707 466 424 367 337 372 314 347 343
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 460 000 5 076 000 4 000 000 3 980 000 2 448 400 2 586 000 2 677 000 2 658 000 3 625 000 2 886 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,29% 9,48% -0,52% 10,15% 8,35% -1,71% 1,57% -5,84% -5,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,55% 10,76% 9,85% 10,15% 5,93% 7,48% 5,83% 5,57% 8,66% 5,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,21% 9,67% 9,02% 8,32% 5,30% 6,61% 5,30% 5,34% 7,63% 4,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,56% 31,57% 30,84% 28,13% 28,50% 26,46% 26,89% 27,70% 28,55% 25,39%
Rörelsekapital/omsättning 15,90% 14,98% 19,27% 15,87% 19,19% 22,09% 22,23% 25,87% 23,57% 22,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,46% 44,23% 43,56% 43,95% 41,41% 42,49% 41,26% 42,37% 42,79% 39,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,06% 64,58% 74,19% 73,92% 77,59% 93,14% 82,14% 96,26% 110,16% 114,13%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 17 185 000 15 662 000 14 231 000 12 763 000 11 453 000 10 442 000 10 564 000 11 121 000 10 304 000 8 694 000
Övrig omsättning - - 1 000 - - 1 000 27 000 3 000 127 000 7 000
Rörelseresultat (EBIT) 550 000 1 709 000 1 878 000 1 187 000 698 000 97 000 -67 000 1 052 000 1 107 000 449 000
Resultat efter finansnetto -415 000 2 894 000 4 889 000 2 079 000 985 000 1 112 000 564 000 446 000 2 495 000 2 933 000
Årets resultat 55 000 1 852 000 4 544 000 1 845 000 779 000 911 000 908 000 737 000 2 051 000 2 698 000
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 734 000 33 343 000 32 473 000 32 485 000 32 152 000 30 952 000 30 683 000 30 413 000 30 227 000 31 093 000
Omsättningstillgångar 10 437 000 7 774 000 6 700 000 5 243 000 5 330 000 5 961 000 7 534 000 7 454 000 5 978 000 5 092 000
Tillgångar 44 171 000 41 117 000 39 173 000 37 728 000 37 482 000 36 913 000 38 217 000 37 867 000 36 205 000 36 185 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 536 000 23 679 000 23 044 000 19 563 000 18 681 000 18 636 000 18 559 000 18 624 000 18 686 000 17 928 000
Obeskattade reserver 794 000 806 000 0 0 25 000 27 000 87 000 703 000 1 010 000 901 000
Avsättningar (tkr) 159 000 78 000 108 000 127 000 75 000 129 000 196 000 146 000 110 000 133 000
Långfristiga skulder 5 810 000 4 250 000 4 591 000 4 205 000 13 763 000 14 707 000 13 734 000 14 445 000 13 028 000 14 255 000
Kortfristiga skulder 14 872 000 12 304 000 11 430 000 13 833 000 4 938 000 3 414 000 5 641 000 3 949 000 3 371 000 2 968 000
Skulder och eget kapital 44 171 000 41 117 000 39 173 000 37 728 000 37 482 000 36 913 000 38 217 000 37 867 000 36 205 000 36 185 000
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 45 000 85 000 80 000 64 000 63 000 47 000 26 000 54 000 50 000 32 000
Varav tantiem till styrelse & VD - 43 000 40 000 25 000 25 000 - - 15 000 18 000 4 000
Löner till övriga anställda 1 215 000 1 030 000 930 000 906 000 855 000 791 000 810 000 765 000 729 000 669 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 613 000 409 000 356 000 330 000 346 000 318 000 251 000 328 000 304 000 300 000
Utdelning till aktieägare 0 0 1 115 557 945 451 945 399 859 029 859 000 858 781 858 657 573 621
Omsättning 17 185 000 15 662 000 14 232 000 12 763 000 11 453 000 10 443 000 10 591 000 11 124 000 10 431 000 8 701 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 999 1 852 1 775 1 770 1 669 1 736 1 953 1 790 1 655 1 500
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 597 8 457 8 017 7 211 6 862 6 015 5 409 6 213 6 226 5 796
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 937 823 770 734 757 666 557 641 654 667
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 334 000 2 316 000 2 012 000 1 651 000 1 121 000 569 000 225 000 1 339 000 1 369 000 674 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,72% 10,06% 11,50% 11,44% 9,68% -1,15% -5,01% 7,93% 18,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,71% 7,95% 15,19% 7,11% 5,93% 4,06% 2,71% 2,54% 7,87% 9,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,97% 20,87% 41,82% 21,01% 19,42% 14,36% 9,81% 8,66% 27,64% 38,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,90% 25,87% 27,71% 26,54% 23,50% 18,31% 14,49% 23,24% 22,10% 19,21%
Rörelsekapital/omsättning -25,81% -28,92% -33,24% -67,30% 3,42% 24,39% 17,92% 31,52% 25,30% 24,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,42% 59,12% 58,83% 51,85% 49,89% 50,54% 48,73% 50,55% 53,67% 51,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 55,88% 49,56% 45,38% 27,68% 78,59% 136,03% 101,49% 149,25% 134,65% 129,85%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...