Visa allt om Skanska AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 157 877 000 145 365 000 153 049 000 143 325 000 136 488 000 129 350 000 118 734 000 122 224 000 136 803 000 143 674 000
Övrig omsättning 1 655 000 2 126 000 1 270 000 669 000 693 000 965 000 4 942 000 541 000 143 000 876 000
Rörelseresultat (EBIT) 4 578 000 7 220 000 6 290 000 5 409 000 5 555 000 4 018 000 8 413 000 5 458 000 5 222 000 4 086 000
Resultat efter finansnetto 4 623 000 7 101 000 5 976 000 5 129 000 5 320 000 3 784 000 8 425 000 5 423 000 5 021 000 4 410 000
Årets resultat 4 111 000 5 722 000 4 780 000 3 850 000 3 769 000 2 861 000 7 595 000 4 022 000 3 628 000 3 157 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 737 000 19 966 000 18 107 000 18 007 000 18 702 000 18 520 000 18 493 000 15 546 000 15 738 000 15 956 000
Omsättningstillgångar 89 700 000 86 539 000 79 560 000 74 767 000 68 830 000 69 715 000 64 277 000 62 166 000 65 672 000 67 522 000
Tillgångar 109 437 000 106 505 000 97 667 000 92 774 000 87 532 000 88 235 000 82 770 000 77 712 000 81 410 000 83 478 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 185 000 33 742 000 24 079 000 21 251 000 21 177 000 19 187 000 19 413 000 20 670 000 20 287 000 19 071 000
Minoritetsintressen 0 156 000 127 000 154 000 162 000 166 000 170 000 122 000 170 000 178 000
Avsättningar (tkr) 0 1 000 5 255 000 4 655 000 4 415 000 4 677 000 4 701 000 2 881 000 0 4 946 000
Långfristiga skulder 10 695 000 3 656 000 3 874 000 8 078 000 6 505 000 4 820 000 1 335 000 1 107 000 5 857 000 1 077 000
Kortfristiga skulder 71 557 000 68 950 000 64 332 000 58 636 000 55 273 000 59 385 000 57 151 000 52 932 000 55 096 000 58 206 000
Skulder och eget kapital 109 437 000 106 505 000 97 667 000 92 774 000 87 532 000 88 235 000 82 770 000 77 712 000 81 410 000 83 478 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 554 000 588 000 514 000 511 000 517 000 506 000 497 000 505 000 472 000 502 000
Varav tantiem till styrelse & VD 213 000 - - 191 000 198 000 - 197 000 192 000 148 000 187 000
Löner till övriga anställda 21 448 000 21 190 000 23 058 000 22 293 000 21 218 000 21 293 000 19 679 000 19 409 000 20 481 000 19 909 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 415 000 5 531 000 5 890 000 5 116 000 4 739 000 5 317 000 4 789 000 4 578 000 5 101 000 5 292 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 159 532 000 147 491 000 154 319 000 143 994 000 137 181 000 130 315 000 123 676 000 122 765 000 136 946 000 144 550 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 40 759 42 903 48 470 57 866 57 105 56 618 52 557 51 645 57 931 57 815
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 873 3 388 3 158 2 477 2 390 2 285 2 259 2 367 2 361 2 485
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 673 637 608 482 464 479 475 474 450 445
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 165 000 8 568 000 7 869 000 7 006 000 7 123 000 5 536 000 9 806 000 6 759 000 6 727 000 5 469 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,61% -5,02% 6,78% 5,01% 5,52% 8,94% -2,86% -10,66% -4,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,57% 7,06% 6,77% 5,98% 6,53% 4,82% 10,69% 7,52% 6,89% 5,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,17% 5,17% 4,32% 3,87% 4,19% 3,29% 7,45% 4,78% 4,10% 3,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,09% 9,80% 9,07% 9,15% 9,18% 8,94% 9,54% 10,19% 9,62% 8,45%
Rörelsekapital/omsättning 11,49% 12,10% 9,95% 11,25% 9,93% 7,99% 6,00% 7,55% 7,73% 6,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,84% 31,68% 24,65% 22,91% 24,19% 21,75% 23,45% 26,60% 24,92% 22,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,36% 124,00% 80,20% 81,24% 77,35% 70,27% 69,73% 77,14% 83,90% 82,56%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 698 000 674 000 679 000 620 000 575 000 550 000 337 000 285 000 319 000 360 000
Övrig omsättning - - - - 4 000 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -93 000 -78 000 -94 000 -18 000 -117 000 -155 000 -319 000 -300 000 -208 000 -299 000
Resultat efter finansnetto 4 310 000 3 444 000 2 381 000 2 464 000 2 216 000 3 972 000 2 461 000 3 933 000 2 482 000 3 110 000
Årets resultat 4 321 000 3 429 000 2 390 000 2 469 000 2 223 000 3 965 000 2 461 000 3 703 000 2 494 000 3 027 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 657 000 11 525 000 11 499 000 11 407 000 11 329 000 11 127 000 11 140 000 12 020 000 17 655 000 14 904 000
Omsättningstillgångar 163 000 167 000 176 000 221 000 274 000 305 000 301 000 134 000 135 000 118 000
Tillgångar 11 820 000 11 692 000 11 675 000 11 628 000 11 603 000 11 432 000 11 441 000 12 154 000 17 790 000 15 022 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 213 000 6 360 000 6 474 000 6 938 000 7 115 000 7 280 000 5 742 000 8 216 000 7 330 000 7 365 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 307 000 283 000 310 000 304 000 366 000 306 000 276 000 268 000 212 000 197 000
Långfristiga skulder 4 177 000 4 918 000 4 769 000 4 282 000 3 995 000 3 682 000 5 286 000 3 316 000 10 143 000 7 366 000
Kortfristiga skulder 123 000 131 000 122 000 104 000 127 000 164 000 137 000 354 000 105 000 94 000
Skulder och eget kapital 11 820 000 11 692 000 11 675 000 11 628 000 11 603 000 11 432 000 11 441 000 12 154 000 17 790 000 15 022 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 148 800 104 100 86 800 83 700 78 100 64 800 65 100 49 800 48 600 42 300
Varav tantiem till styrelse & VD 12 200 0 - - - - 19 400 19 300 - 6 000
Löner till övriga anställda 94 600 92 300 95 900 111 800 110 700 110 500 98 800 95 300 74 100 78 900
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 102 000 110 000 93 000 84 000 126 800 104 600 199 500 106 600 87 400 121 700
Utdelning till aktieägare 3 371 883 3 376 795 3 082 776 2 772 827 2 570 488 2 471 000 2 469 000 4 933 918 2 579 887 2 182 740
Omsättning 698 000 674 000 679 000 620 000 579 000 550 000 337 000 285 000 319 000 360 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 124 111 108 110 110 102 91 84 81 87
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 629 6 072 6 287 5 636 5 227 5 392 3 703 3 393 3 938 4 138
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 785 2 760 2 553 2 541 2 869 2 744 3 993 2 996 2 594 2 792
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -90 000 -76 000 -93 000 -15 000 -114 000 -152 000 -316 000 -297 000 -207 000 -298 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,56% -0,74% 9,52% 7,83% 4,55% 63,20% 18,25% -10,66% -11,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,00% 30,10% 20,94% 21,98% 20,28% 35,62% 22,48% 32,94% 14,43% 22,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 626,50% 522,11% 360,09% 412,26% 409,22% 740,36% 763,20% 1 404,91% 804,70% 938,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,73% 5,34% 7,95% 18,87% 25,57% 25,64% 48,66% -77,19% 9,40% 6,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,02% 54,40% 55,45% 59,67% 61,32% 63,68% 50,19% 67,60% 41,20% 49,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,52% 127,48% 144,26% 212,50% 215,75% 185,98% 219,71% 37,85% 128,57% 125,53%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...