Visa allt om Skanska AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 163 174 000 143 865 000 160 344 000 172 846 000 171 730 000 157 877 000 145 365 000 153 049 000 143 325 000 136 488 000
Övrig omsättning 2 328 000 449 000 4 015 000 591 000 855 000 1 655 000 2 126 000 1 270 000 669 000 693 000
Rörelseresultat (EBIT) 10 021 000 8 293 000 12 633 000 7 428 000 5 647 000 4 578 000 7 220 000 6 290 000 5 409 000 5 555 000
Resultat efter finansnetto 10 312 000 8 125 000 12 404 000 7 340 000 5 686 000 4 623 000 7 101 000 5 976 000 5 129 000 5 320 000
Årets resultat 8 284 000 6 887 000 9 897 000 6 054 000 4 594 000 4 111 000 5 722 000 4 780 000 3 850 000 3 769 000
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 970 000 23 247 000 20 653 000 25 112 000 20 510 000 19 737 000 19 966 000 18 107 000 18 007 000 18 702 000
Omsättningstillgångar 124 623 000 115 791 000 104 978 000 100 906 000 95 786 000 89 700 000 86 539 000 79 560 000 74 767 000 68 830 000
Tillgångar 151 593 000 139 039 000 125 631 000 126 018 000 116 296 000 109 437 000 106 505 000 97 667 000 92 774 000 87 532 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 55 111 000 45 682 000 38 620 000 32 924 000 29 250 000 27 185 000 33 742 000 24 079 000 21 251 000 21 177 000
Minoritetsintressen 144 000 114 000 97 000 97 000 97 000 0 156 000 127 000 154 000 162 000
Avsättningar (tkr) 0 11 239 000 0 10 021 000 0 0 1 000 5 255 000 4 655 000 4 415 000
Långfristiga skulder 13 876 000 16 580 000 17 752 000 18 319 000 10 292 000 10 695 000 3 656 000 3 874 000 8 078 000 6 505 000
Kortfristiga skulder 82 462 000 65 423 000 69 162 000 64 657 000 76 657 000 71 557 000 68 950 000 64 332 000 58 636 000 55 273 000
Skulder och eget kapital 151 593 000 139 039 000 125 631 000 126 018 000 116 296 000 109 437 000 106 505 000 97 667 000 92 774 000 87 532 000
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 612 000 587 000 612 000 590 000 551 000 554 000 588 000 514 000 511 000 517 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - 252 000 - - 213 000 - - 191 000 198 000
Löner till övriga anställda 21 952 000 20 398 000 21 234 000 20 918 000 21 068 000 21 448 000 21 190 000 23 058 000 22 293 000 21 218 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 045 000 5 637 000 5 574 000 5 695 000 5 294 000 5 415 000 5 531 000 5 890 000 5 116 000 4 739 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 165 502 000 144 314 000 164 359 000 173 437 000 172 585 000 159 532 000 147 491 000 154 319 000 143 994 000 137 181 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 380 30 051 37 463 34 756 38 650 40 759 42 903 48 470 57 866 57 105
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 750 4 787 4 280 4 973 4 443 3 873 3 388 3 158 2 477 2 390
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 008 886 732 783 696 673 637 608 482 464
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 527 000 10 962 000 12 861 000 10 471 000 5 647 000 6 165 000 8 568 000 7 869 000 7 006 000 7 123 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,42% -10,28% -7,23% 0,65% 8,77% 8,61% -5,02% 6,78% 5,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,87% 6,04% 10,15% 6,04% 5,02% 4,57% 7,06% 6,77% 5,98% 6,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,38% 5,84% 7,95% 4,41% 3,40% 3,17% 5,17% 4,32% 3,87% 4,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 10,23% 10,92% 10,53% 9,43% 8,31% 8,09% 9,80% 9,07% 9,15% 9,18%
Rörelsekapital/omsättning 25,84% 35,01% 22,34% 20,97% 11,14% 11,49% 12,10% 9,95% 11,25% 9,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,35% 32,86% 30,74% 26,13% 25,15% 24,84% 31,68% 24,65% 22,91% 24,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,18% 94,26% 80,90% 76,44% 68,02% 69,36% 124,00% 80,20% 81,24% 77,35%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 768 000 636 000 675 000 729 000 739 000 698 000 674 000 679 000 620 000 575 000
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000
Rörelseresultat (EBIT) 168 000 93 000 152 000 196 000 42 000 -93 000 -78 000 -94 000 -18 000 -117 000
Resultat efter finansnetto 10 048 000 10 401 000 2 981 000 3 059 000 3 973 000 4 310 000 3 444 000 2 381 000 2 464 000 2 216 000
Årets resultat 10 030 000 10 400 000 2 976 000 3 038 000 3 970 000 4 321 000 3 429 000 2 390 000 2 469 000 2 223 000
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 628 000 17 630 000 12 039 000 11 821 000 11 782 000 11 657 000 11 525 000 11 499 000 11 407 000 11 329 000
Omsättningstillgångar 164 000 186 000 164 000 157 000 149 000 163 000 167 000 176 000 221 000 274 000
Tillgångar 23 792 000 17 816 000 12 203 000 11 978 000 11 931 000 11 820 000 11 692 000 11 675 000 11 628 000 11 603 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 195 000 17 326 000 10 652 000 8 788 000 7 996 000 7 213 000 6 360 000 6 474 000 6 938 000 7 115 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 213 000 251 000 240 000 254 000 315 000 307 000 283 000 310 000 304 000 366 000
Långfristiga skulder 276 000 134 000 1 211 000 2 816 000 3 500 000 4 177 000 4 918 000 4 769 000 4 282 000 3 995 000
Kortfristiga skulder 108 000 105 000 100 000 120 000 120 000 123 000 131 000 122 000 104 000 127 000
Skulder och eget kapital 23 792 000 17 816 000 12 203 000 11 978 000 11 931 000 11 820 000 11 692 000 11 675 000 11 628 000 11 603 000
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 89 000 66 000 60 000 62 000 52 000 148 800 104 100 86 800 83 700 78 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 9 300 12 200 0 - - -
Löner till övriga anställda 95 000 103 000 111 000 77 000 103 100 94 600 92 300 95 900 111 800 110 700
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 69 000 81 000 91 000 63 000 79 000 102 000 110 000 93 000 84 000 126 800
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 571 000 0 3 371 883 3 376 795 3 082 776 2 772 827 2 570 488
Omsättning 768 000 636 000 675 000 729 000 739 000 698 000 674 000 679 000 620 000 579 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 81 87 96 97 118 124 111 108 110 110
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 481 7 310 7 031 7 515 6 263 5 629 6 072 6 287 5 636 5 227
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 123 2 874 2 729 2 082 1 984 2 785 2 760 2 553 2 541 2 869
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 177 000 96 000 152 000 199 000 46 000 -90 000 -76 000 -93 000 -15 000 -114 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,75% -5,78% -7,41% -1,35% 5,87% 3,56% -0,74% 9,52% 7,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,25% 58,50% 24,66% 25,81% 33,73% 37,00% 30,10% 20,94% 21,98% 20,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 308,85% 1 638,84% 445,78% 424,14% 544,52% 626,50% 522,11% 360,09% 412,26% 409,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,29% 12,74% 9,48% 5,08% 3,92% 5,73% 5,34% 7,95% 18,87% 25,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,49% 97,25% 87,29% 73,37% 67,02% 61,02% 54,40% 55,45% 59,67% 61,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,85% 177,14% 164,00% 130,83% 124,17% 132,52% 127,48% 144,26% 212,50% 215,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!