Visa allt om Axfood Snabbgross AB
Visa allt om Axfood Snabbgross AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 983 994 2 884 057 2 734 387 2 521 857 2 307 733 2 151 863 2 085 703 1 880 218 1 750 056 1 638 765
Övrig omsättning 4 509 1 523 1 181 928 866 4 084 762 15 857 2 426 2 421
Rörelseresultat (EBIT) 137 475 143 794 145 154 104 909 77 231 56 944 45 983 53 806 48 717 36 005
Resultat efter finansnetto 136 953 143 317 144 572 104 142 75 516 54 645 42 738 53 236 48 309 34 101
Årets resultat 846 439 530 520 52 336 41 989 28 177 38 296 36 022 25 628
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 81 138 65 758 54 486 43 546 55 346 64 835 78 201 83 985 49 706 39 091
Omsättningstillgångar 239 228 262 713 277 234 244 941 181 151 176 009 179 704 166 805 169 759 158 425
Tillgångar 320 366 328 471 331 720 288 487 236 497 240 844 257 905 250 790 219 465 197 516
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 510 3 664 3 225 2 695 2 175 5 219 2 291 2 120 5 096 5 923
Obeskattade reserver 24 385 19 952 20 346 24 391 22 885 15 879 19 707 17 800 16 270 16 937
Avsättningar (tkr) 12 218 12 809 13 579 14 610 16 778 17 727 19 807 1 867 923 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 279 253 292 046 294 570 246 791 194 659 202 019 216 101 229 003 197 176 174 656
Skulder och eget kapital 320 366 328 471 331 720 288 487 236 497 240 844 257 905 250 790 219 465 197 516
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 305 1 602 - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 266 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 139 221 133 017 120 049 111 136 103 115 97 437 94 257 82 987 72 144 68 087
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 54 404 51 445 41 990 31 604 33 047 31 249 30 576 28 338 24 493 24 004
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 988 503 2 885 580 2 735 568 2 522 785 2 308 599 2 155 947 2 086 465 1 896 075 1 752 482 1 641 186
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 384 365 335 316 300 275 261 232 203 196
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 771 7 902 8 162 7 981 7 692 7 825 7 991 8 104 8 621 8 361
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 508 510 484 452 454 468 478 480 476 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 171 083 161 391 160 588 123 172 95 713 76 874 66 584 72 926 61 026 47 055
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,47% 5,47% 8,43% 9,28% 7,24% 3,17% 10,93% 7,44% 6,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,95% 43,81% 43,78% 36,44% 32,73% 23,70% 17,87% 21,55% 22,25% 18,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,61% 4,99% 5,31% 4,17% 3,35% 2,65% 2,21% 2,87% 2,79% 2,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,94% 13,34% 13,31% 12,31% 11,97% 11,56% 11,41% 11,69% 11,50% 10,97%
Rörelsekapital/omsättning -1,34% -1,02% -0,63% -0,07% -0,59% -1,21% -1,75% -3,31% -1,57% -0,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,34% 5,85% 5,76% 7,53% 8,47% 7,03% 6,52% 6,08% 7,79% 9,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 30,62% 42,88% 49,08% 51,44% 35,54% 34,01% 30,25% 28,30% 35,22% 35,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...