Visa allt om Sandvik Aktiebolag

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 100 072 000 100 072 000 90 905 000 81 553 000 85 845 000 88 821 000 87 328 000 98 529 000 94 084 000 82 654 000
Övrig omsättning 1 382 000 1 382 000 4 275 000 230 000 165 000 201 000 532 000 248 000 354 000 180 000
Rörelseresultat (EBIT) 18 655 000 18 689 000 18 098 000 11 018 000 7 271 000 10 120 000 8 638 000 13 490 000 10 148 000 11 029 000
Resultat efter finansnetto 17 860 000 17 894 000 17 018 000 9 366 000 5 308 000 8 264 000 6 753 000 11 516 000 8 179 000 9 412 000
Årets resultat 13 214 000 13 249 000 13 235 000 6 838 000 3 443 000 5 992 000 5 008 000 8 105 000 5 861 000 6 943 000
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 450 000 53 276 000 48 539 000 53 985 000 52 458 000 54 211 000 45 352 000 43 204 000 44 344 000 44 468 000
Omsättningstillgångar 64 973 000 65 075 000 58 265 000 49 515 000 48 784 000 52 108 000 48 530 000 60 848 000 54 395 000 45 531 000
Tillgångar 120 423 000 118 351 000 106 804 000 103 500 000 101 242 000 106 319 000 93 882 000 104 052 000 98 739 000 89 999 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 858 000 58 476 000 48 743 000 39 197 000 33 979 000 36 538 000 33 510 000 36 125 000 32 490 000 32 580 000
Minoritetsintressen 0 42 000 28 000 93 000 81 000 134 000 100 000 107 000 1 401 000 1 233 000
Avsättningar (tkr) 19 034 000 10 966 000 3 398 000 10 622 000 10 409 000 2 081 000 8 244 000 9 706 000 3 314 000 7 847 000
Långfristiga skulder 12 833 000 24 242 000 31 204 000 29 220 000 29 463 000 44 094 000 23 396 000 33 156 000 30 298 000 23 706 000
Kortfristiga skulder 26 698 000 24 625 000 23 431 000 24 368 000 27 310 000 23 472 000 28 632 000 24 958 000 31 236 000 24 633 000
Skulder och eget kapital 120 423 000 118 351 000 106 804 000 103 500 000 101 242 000 106 319 000 93 882 000 104 052 000 98 739 000 89 999 000
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 791 000 - - 605 000 478 000 - 496 000 447 000 401 000
Varav tantiem till styrelse & VD - 127 000 - - 75 000 53 000 - 77 000 - 55 000
Löner till övriga anställda 21 770 000 20 807 000 21 354 000 20 008 000 19 999 000 19 142 000 18 632 000 18 850 000 18 413 000 17 566 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 173 000 0 - 13 000 - - - - -
Sociala kostnader 5 613 000 5 419 000 5 354 000 5 085 000 5 263 000 5 231 000 4 938 000 5 311 000 17 967 000 4 668 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 101 454 000 101 454 000 95 180 000 81 783 000 86 010 000 89 022 000 87 860 000 98 777 000 94 438 000 82 834 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 120 42 540 43 376 44 769 46 563 47 328 48 040 49 385 48 547 45 709
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 434 2 352 2 096 1 822 1 844 1 877 1 818 1 995 1 938 1 808
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 666 635 616 561 556 525 491 499 759 495
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 28 693 000 19 655 000 18 395 000 11 843 000 8 060 000 10 345 000 9 218 000 13 831 000 11 367 000 11 622 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 10,08% 11,47% -5,00% -3,35% 1,71% -11,37% 4,72% 13,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,80% 16,11% 17,30% 10,83% 7,35% 9,67% 9,42% 13,38% 10,55% 12,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,02% 19,05% 20,33% 13,74% 8,67% 11,58% 10,13% 14,13% 11,07% 13,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,95% 40,98% 40,29% 38,83% 35,65% 35,58% 32,61% 35,22% 34,42% 35,72%
Rörelsekapital/omsättning 38,25% 40,42% 38,32% 30,84% 25,01% 32,24% 22,79% 36,43% 24,62% 25,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,37% 49,41% 45,64% 37,87% 33,56% 34,37% 35,69% 34,72% 32,90% 36,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,27% 163,75% 157,38% 117,11% 99,82% 119,51% 88,06% 141,60% 90,66% 97,88%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 21 038 000 20 141 000 16 627 000 15 146 000 15 667 000 16 475 000 15 873 000 16 990 000 17 460 000 17 668 000
Övrig omsättning 44 000 26 000 257 000 11 000 105 000 1 074 000 1 297 000 971 000 1 415 000 911 000
Rörelseresultat (EBIT) 4 224 000 2 567 000 1 260 000 722 000 -761 000 -1 165 000 -687 000 -483 000 -2 754 000 107 000
Resultat efter finansnetto 15 903 000 6 355 000 397 000 416 000 8 265 000 6 089 000 11 887 000 10 029 000 -997 000 2 744 000
Årets resultat 15 137 000 1 736 000 882 000 184 000 8 122 000 5 852 000 6 576 000 9 710 000 -380 000 2 850 000
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 512 000 49 553 000 51 708 000 54 847 000 54 884 000 54 118 000 47 514 000 45 456 000 25 511 000 22 624 000
Omsättningstillgångar 15 285 000 14 376 000 9 511 000 11 845 000 18 914 000 20 871 000 21 306 000 20 906 000 19 730 000 23 687 000
Tillgångar 76 797 000 63 929 000 61 219 000 66 692 000 73 798 000 74 989 000 68 820 000 66 362 000 45 241 000 46 311 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 565 000 24 831 000 27 179 000 29 402 000 31 997 000 28 196 000 26 762 000 24 776 000 12 516 000 17 740 000
Obeskattade reserver 3 222 000 3 140 000 3 000 3 000 11 000 4 000 4 000 3 000 10 000 2 000
Avsättningar (tkr) 770 000 591 000 560 000 674 000 748 000 600 000 533 000 558 000 697 000 281 000
Långfristiga skulder 15 369 000 17 870 000 16 719 000 20 140 000 21 061 000 25 808 000 15 834 000 22 109 000 16 105 000 14 592 000
Kortfristiga skulder 22 871 000 17 497 000 16 758 000 16 473 000 19 981 000 20 381 000 25 687 000 18 916 000 15 913 000 13 696 000
Skulder och eget kapital 76 797 000 63 929 000 61 219 000 66 692 000 73 798 000 74 989 000 68 820 000 66 362 000 45 241 000 46 311 000
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 51 000 -27 000 46 000 40 000 45 000 45 000 44 000 43 000 32 000
Varav tantiem till styrelse & VD - 14 000 154 000 13 000 6 000 9 000 - 10 000 - 9 000
Löner till övriga anställda 4 196 000 4 263 000 4 458 000 3 993 000 3 999 000 3 903 000 3 795 000 3 775 000 3 853 000 3 289 000
Varav resultatlön till övriga anställda - 118 000 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 1 862 000 1 900 000 1 794 000 1 794 000 1 876 000 1 682 000 1 755 000 1 789 000 2 142 000 1 593 000
Utdelning till aktieägare 0 5 331 140 4 390 350 0 3 135 965 4 390 351 4 390 351 4 390 4 076 754 0
Omsättning 21 082 000 20 167 000 16 884 000 15 157 000 15 772 000 17 549 000 17 170 000 17 961 000 18 875 000 18 579 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 711 7 000 7 328 7 590 7 874 8 003 8 009 8 253 8 227 7 737
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 135 2 877 2 269 1 996 1 990 2 059 1 982 2 059 2 122 2 284
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 903 888 849 769 751 703 699 680 734 635
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 247 000 2 602 000 2 162 000 1 599 000 85 000 -1 165 000 379 000 -174 000 -1 973 000 854 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,45% 21,13% 9,78% -3,33% -4,90% 3,79% -6,57% -2,69% -1,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,74% 11,69% 2,30% 2,64% 13,10% 10,76% 20,69% 18,19% 1,51% 8,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 79,37% 37,10% 8,46% 11,61% 61,70% 48,97% 89,71% 71,03% 3,91% 23,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,29% 44,87% 42,78% 44,42% 35,19% 26,91% 23,54% 23,44% 12,90% 24,45%
Rörelsekapital/omsättning -36,06% -15,50% -43,59% -30,56% -6,81% 2,97% -27,60% 11,71% 21,86% 56,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,28% 42,67% 44,40% 44,09% 43,37% 37,60% 38,89% 37,34% 27,68% 38,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 52,71% 64,65% 39,29% 54,14% 78,71% 84,78% 68,78% 90,38% 98,71% 146,12%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...