Visa allt om Lantmännen Reppe AB
Visa allt om Lantmännen Reppe AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 451 723 466 188 439 009 430 783 415 109 400 793 366 858 285 409 294 803 293 626
Övrig omsättning 2 060 3 833 38 406 3 437 1 763 1 597 1 935 - 243 977
Rörelseresultat (EBIT) 7 299 23 269 15 811 4 288 -17 567 -7 562 6 647 6 666 23 109 27 430
Resultat efter finansnetto 5 758 18 899 13 498 -197 -22 949 -12 213 1 625 3 802 21 604 30 160
Årets resultat -167 -179 -154 -159 -81 -83 -188 4 417 15 882 8 959
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 159 526 160 052 159 835 163 224 170 954 153 955 143 460 127 991 63 895 43 450
Omsättningstillgångar 121 254 81 648 75 722 77 540 79 141 82 899 73 991 74 441 69 468 78 575
Tillgångar 280 780 241 700 235 557 240 764 250 095 236 854 217 451 202 432 133 363 122 025
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 712 31 879 32 058 32 212 32 371 32 452 32 535 32 723 26 729 26 870
Obeskattade reserver 68 615 24 423 24 423 24 423 24 423 24 423 24 422 22 642 22 642 22 642
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 27 7 608 7 195 7 044
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 180 453 185 398 179 076 184 129 193 301 179 979 160 467 139 459 76 797 65 469
Skulder och eget kapital 280 780 241 700 235 557 240 764 250 095 236 854 217 451 202 432 133 363 122 025
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 218 1 497 1 223 1 137 1 103 1 017 1 027 985 1 158 1 046
Varav tantiem till styrelse & VD 0 125 110 - - - - 110 128 56
Löner till övriga anställda 35 334 35 036 34 924 33 007 31 603 29 331 24 718 21 559 20 131 19 693
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 147 14 425 14 136 13 128 11 890 12 354 10 849 9 249 8 488 7 588
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 453 783 470 021 477 415 434 220 416 872 402 390 368 793 285 409 295 046 294 603
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 79 78 79 77 71 68 59 59 57 70
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 718 5 977 5 557 5 595 5 847 5 894 6 218 4 837 5 172 4 195
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 688 670 667 625 669 651 638 556 537 886
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 27 045 43 011 40 630 24 342 -1 474 8 217 16 879 12 854 29 014 57 006
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,10% 6,19% 1,91% 3,78% 3,57% 9,25% 28,54% -3,19% 0,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,14% 9,79% 7,14% 2,19% -6,80% -2,88% 3,52% 4,42% 18,41% 25,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,95% 5,08% 3,83% 1,22% -4,09% -1,70% 2,09% 3,13% 8,33% 10,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,97% 38,97% 35,08% 36,77% 31,22% 39,90% 36,50% 41,40% 44,13% 44,86%
Rörelsekapital/omsättning -13,11% -22,25% -23,54% -24,74% -27,50% -24,22% -23,57% -22,78% -2,49% 4,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,36% 21,07% 21,70% 21,29% 20,56% 21,30% 23,24% 24,41% 32,55% 35,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 57,48% 34,94% 32,09% 33,39% 29,45% 33,36% 34,88% 39,50% 72,48% 97,16%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...