Visa allt om Nordstjernan Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 18 823 000 19 989 000 19 873 000 16 645 000 34 123 000 76 346 000 67 521 000 67 506 000 65 625 000 59 559 000
Övrig omsättning 355 000 2 045 000 341 000 87 000 6 733 000 344 000 195 000 815 000 170 000 826 000
Rörelseresultat (EBIT) 695 000 2 388 000 894 000 355 000 7 095 000 3 491 000 2 966 000 3 399 000 2 735 000 2 551 000
Resultat efter finansnetto 400 000 2 685 000 1 433 000 695 000 7 120 000 2 730 000 2 357 000 2 981 000 2 644 000 1 554 000
Årets resultat 82 000 2 306 000 1 235 000 530 000 6 912 000 1 982 000 1 750 000 962 000 722 000 44 000
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 438 000 20 342 000 18 041 000 16 101 000 15 357 000 13 442 000 12 211 000 11 384 000 11 949 000 10 951 000
Omsättningstillgångar 11 046 000 8 556 000 9 614 000 8 116 000 8 436 000 38 969 000 39 070 000 38 526 000 36 129 000 31 257 000
Tillgångar 30 484 000 28 898 000 27 655 000 24 217 000 23 793 000 52 411 000 51 281 000 49 910 000 48 078 000 42 208 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 843 000 19 086 000 16 935 000 16 160 000 16 008 000 9 534 000 8 998 000 8 570 000 7 710 000 7 164 000
Minoritetsintressen 1 350 000 955 000 991 000 121 000 44 000 6 598 000 5 794 000 6 863 000 6 150 000 5 659 000
Avsättningar (tkr) 754 000 505 000 699 000 462 000 471 000 3 011 000 3 281 000 3 148 000 3 575 000 3 644 000
Långfristiga skulder 5 533 000 5 392 000 3 896 000 3 049 000 2 943 000 7 134 000 9 160 000 8 203 000 8 653 000 4 855 000
Kortfristiga skulder 5 004 000 2 960 000 5 134 000 4 425 000 4 327 000 26 134 000 24 048 000 23 126 000 21 990 000 20 886 000
Skulder och eget kapital 30 484 000 28 898 000 27 655 000 24 217 000 23 793 000 52 411 000 51 281 000 49 910 000 48 078 000 42 208 000
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 177 000 - 178 000 91 000 215 000 283 000 174 000 482 000 336 000 226 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - 88 000 17 000 106 000 - 0 199 000 53 000 1 000
Löner till övriga anställda 3 346 000 - 3 327 000 2 521 000 5 971 000 11 031 000 10 845 000 10 193 000 9 936 000 9 172 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - 30 000 70 000 50 000 - - 66 000 55 000 34 000
Sociala kostnader 1 073 000 - 999 000 817 000 1 778 000 3 332 000 3 251 000 3 029 000 2 913 000 2 948 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 178 000 22 034 000 20 214 000 16 732 000 40 856 000 76 690 000 67 716 000 68 321 000 65 795 000 60 385 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 718 - 22 480 21 169 22 933 33 948 36 065 35 788 33 116 30 929
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 159 - 884 786 1 488 2 249 1 872 1 886 1 982 1 926
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 527 - 200 162 347 431 396 383 398 399
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 695 000 2 388 000 1 669 000 1 280 000 7 921 000 5 109 000 3 865 000 4 666 000 4 989 000 3 622 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,83% 0,58% 19,39% -51,22% -55,30% 13,07% 0,02% 2,87% 10,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,21% 10,25% 6,16% 4,24% 31,28% 7,34% 5,95% 7,04% 6,52% 6,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,21% 14,81% 8,57% 6,18% 21,81% 5,04% 4,52% 5,21% 4,78% 4,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,81% 30,58% 24,44% 17,45% 13,96% 11,88% 11,21% 11,56% 11,47% 10,70%
Rörelsekapital/omsättning 32,10% 28,00% 22,54% 22,17% 12,04% 16,81% 22,25% 22,81% 21,55% 17,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,53% 66,05% 61,24% 66,73% 67,28% 18,19% 17,55% 17,17% 16,04% 16,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 162,05% 214,70% 128,48% 142,89% 152,72% 76,79% 75,85% 80,65% 78,60% 73,15%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 15 000 16 000 14 000 10 000 10 000 9 000 10 000 10 000 10 000 9 000
Övrig omsättning 13 000 22 000 21 000 14 000 15 000 18 000 20 000 23 000 9 000 0
Rörelseresultat (EBIT) -146 000 -109 000 -72 000 -69 000 -137 000 -129 000 -45 000 -110 000 -38 000 -77 000
Resultat efter finansnetto -445 000 2 013 000 996 000 922 000 927 000 183 000 1 970 000 1 392 000 1 216 000 -391 000
Årets resultat -363 000 1 940 000 1 016 000 903 000 935 000 129 000 1 967 000 1 380 000 1 205 000 -400 000
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 166 000 9 626 000 10 056 000 9 161 000 8 885 000 8 554 000 9 029 000 7 800 000 7 629 000 6 774 000
Omsättningstillgångar 3 745 000 3 857 000 1 994 000 2 293 000 3 021 000 1 458 000 2 100 000 1 999 000 697 000 1 655 000
Tillgångar 12 912 000 13 483 000 12 050 000 11 454 000 11 906 000 10 012 000 11 129 000 9 799 000 8 326 000 8 429 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 462 000 13 150 000 11 512 000 10 799 000 10 176 000 9 476 000 9 560 000 7 795 000 6 595 000 5 527 000
Obeskattade reserver 13 000 15 000 15 000 14 000 13 000 12 000 10 000 10 000 8 000 5 000
Avsättningar (tkr) 84 000 24 000 31 000 61 000 111 000 95 000 59 000 82 000 29 000 29 000
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000 12 000 12 000
Kortfristiga skulder 353 000 294 000 492 000 580 000 1 606 000 429 000 1 488 000 1 900 000 1 682 000 2 856 000
Skulder och eget kapital 12 912 000 13 483 000 12 050 000 11 454 000 11 906 000 10 012 000 11 129 000 9 799 000 8 326 000 8 429 000
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 47 000 30 000 27 000 16 000 - 68 000 23 000 77 000 17 000 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 8 000 - - 48 000 9 000 64 000 4 000 -
Löner till övriga anställda 30 000 39 000 14 000 13 000 80 000 19 000 35 000 6 000 5 000 1 000
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - 11 000 - 0 - -
Sociala kostnader 50 000 36 000 22 000 38 000 51 000 35 000 18 000 31 000 12 000 5 000
Utdelning till aktieägare 358 000 324 800 302 400 0 280 000 235 200 212 800 201 600 145 600 112 000
Omsättning 28 000 38 000 35 000 24 000 25 000 27 000 30 000 33 000 19 000 9 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 18 15 17 15 13 13 13 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 750 889 933 588 667 692 769 769 714 643
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 6 350 5 833 4 200 3 941 8 733 9 385 5 846 8 769 2 429 429
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -146 000 -109 000 -72 000 -63 000 -131 000 -123 000 -45 000 -104 000 -33 000 -72 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,25% 14,29% 40,00% 0,00% 11,11% -10,00% 0,00% 0,00% 11,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,97% 15,09% 8,42% 8,13% 7,87% 2,76% 18,78% 15,32% 15,22% 6,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3 420,00% 12 712,50% 7 250,00% 9 310,00% 9 370,00% 3 066,67% 20 900,00% 15 010,00% 12 670,00% 6 188,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22 613,33% 22 268,75% 10 728,57% 17 130,00% 14 150,00% 11 433,33% 6 120,00% 990,00% -9 850,00% -13 344,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,59% 97,62% 95,63% 94,38% 85,55% 94,74% 85,97% 79,63% 79,28% 65,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 060,91% 1 311,90% 405,28% 395,34% 188,11% 339,86% 141,13% 105,21% 41,44% 57,95%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!