Visa allt om Nordstjernan Aktiebolag
Visa allt om Nordstjernan Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 16 645 000 34 123 000 76 346 000 67 521 000 67 506 000 65 625 000 59 559 000 56 723 000 57 557 000 64 202 000
Övrig omsättning 87 000 6 733 000 344 000 195 000 815 000 170 000 826 000 81 000 489 000 96 000
Rörelseresultat (EBIT) 355 000 7 095 000 3 491 000 2 966 000 3 399 000 2 735 000 2 551 000 2 095 000 2 229 000 1 481 000
Resultat efter finansnetto 695 000 7 120 000 2 730 000 2 357 000 2 981 000 2 644 000 1 554 000 1 845 000 2 206 000 1 371 000
Årets resultat 530 000 6 912 000 1 982 000 1 750 000 962 000 722 000 44 000 155 000 802 000 -626 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 101 000 15 357 000 13 442 000 12 211 000 11 384 000 11 949 000 10 951 000 10 828 000 10 409 000 10 452 000
Omsättningstillgångar 8 116 000 8 436 000 38 969 000 39 070 000 38 526 000 36 129 000 31 257 000 28 635 000 26 849 000 33 245 000
Tillgångar 24 217 000 23 793 000 52 411 000 51 281 000 49 910 000 48 078 000 42 208 000 39 463 000 37 258 000 43 697 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 160 000 16 008 000 9 534 000 8 998 000 8 570 000 7 710 000 7 164 000 7 255 000 7 397 000 6 717 000
Minoritetsintressen 121 000 44 000 6 598 000 5 794 000 6 863 000 6 150 000 5 659 000 5 863 000 5 607 000 4 842 000
Avsättningar (tkr) 462 000 471 000 3 011 000 3 281 000 3 148 000 3 575 000 3 644 000 3 710 000 4 259 000 4 223 000
Långfristiga skulder 3 049 000 2 943 000 7 134 000 9 160 000 8 203 000 8 653 000 4 855 000 4 133 000 3 682 000 3 965 000
Kortfristiga skulder 4 425 000 4 327 000 26 134 000 24 048 000 23 126 000 21 990 000 20 886 000 18 502 000 16 313 000 23 950 000
Skulder och eget kapital 24 217 000 23 793 000 52 411 000 51 281 000 49 910 000 48 078 000 42 208 000 39 463 000 37 258 000 43 697 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 91 000 215 000 283 000 174 000 482 000 336 000 226 000 359 000 292 000 296 000
Varav tantiem till styrelse & VD 17 000 106 000 - 0 199 000 53 000 1 000 86 000 35 000 39 000
Löner till övriga anställda 2 521 000 5 971 000 11 031 000 10 845 000 10 193 000 9 936 000 9 172 000 8 799 000 9 278 000 9 986 000
Varav resultatlön till övriga anställda 70 000 50 000 - - 66 000 55 000 34 000 35 000 27 000 -
Sociala kostnader 817 000 1 778 000 3 332 000 3 251 000 3 029 000 2 913 000 2 948 000 2 727 000 2 935 000 2 978 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 732 000 40 856 000 76 690 000 67 716 000 68 321 000 65 795 000 60 385 000 56 804 000 58 046 000 64 298 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 169 22 933 33 948 36 065 35 788 33 116 30 929 30 303 26 716 32 141
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 786 1 488 2 249 1 872 1 886 1 982 1 926 1 872 2 154 1 998
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 162 347 431 396 383 398 399 392 468 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 280 000 7 921 000 5 109 000 3 865 000 4 666 000 4 989 000 3 622 000 3 198 000 3 314 000 2 611 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -51,22% -55,30% 13,07% 0,02% 2,87% 10,18% 5,00% -1,45% -10,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,24% 31,28% 7,34% 5,95% 7,04% 6,52% 6,73% 6,21% 7,88% 5,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,18% 21,81% 5,04% 4,52% 5,21% 4,78% 4,77% 4,32% 5,10% 3,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,45% 13,96% 11,88% 11,21% 11,56% 11,47% 10,70% 11,30% 11,03% 11,34%
Rörelsekapital/omsättning 22,17% 12,04% 16,81% 22,25% 22,81% 21,55% 17,41% 17,86% 18,31% 14,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,73% 67,28% 18,19% 17,55% 17,17% 16,04% 16,97% 18,38% 19,85% 15,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 142,89% 152,72% 76,79% 75,85% 80,65% 78,60% 73,15% 83,68% 88,08% 71,61%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 10 000 10 000 9 000 10 000 10 000 10 000 9 000 0 0 0
Övrig omsättning 14 000 15 000 18 000 20 000 23 000 9 000 - 7 000 35 000 42 000
Rörelseresultat (EBIT) -69 000 -137 000 -129 000 -45 000 -110 000 -38 000 -77 000 -72 000 -7 000 1 000
Resultat efter finansnetto 922 000 927 000 183 000 1 970 000 1 392 000 1 216 000 -391 000 170 000 748 000 -484 000
Årets resultat 903 000 935 000 129 000 1 967 000 1 380 000 1 205 000 -400 000 147 000 666 000 -507 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 161 000 8 885 000 8 554 000 9 029 000 7 800 000 7 629 000 6 774 000 6 869 000 6 120 000 5 633 000
Omsättningstillgångar 2 293 000 3 021 000 1 458 000 2 100 000 1 999 000 697 000 1 655 000 520 000 909 000 885 000
Tillgångar 11 454 000 11 906 000 10 012 000 11 129 000 9 799 000 8 326 000 8 429 000 7 389 000 7 029 000 6 518 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 799 000 10 176 000 9 476 000 9 560 000 7 795 000 6 595 000 5 527 000 6 057 000 6 068 000 5 684 000
Obeskattade reserver 14 000 13 000 12 000 10 000 10 000 8 000 5 000 4 000 3 000 3 000
Avsättningar (tkr) 61 000 111 000 95 000 59 000 82 000 29 000 29 000 49 000 27 000 10 000
Långfristiga skulder 0 0 0 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Kortfristiga skulder 580 000 1 606 000 429 000 1 488 000 1 900 000 1 682 000 2 856 000 1 267 000 919 000 809 000
Skulder och eget kapital 11 454 000 11 906 000 10 012 000 11 129 000 9 799 000 8 326 000 8 429 000 7 389 000 7 029 000 6 518 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 16 000 - 68 000 23 000 77 000 17 000 - 27 000 0 8 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - 48 000 9 000 64 000 4 000 - 16 000 0 -
Löner till övriga anställda 13 000 80 000 19 000 35 000 6 000 5 000 1 000 4 000 4 000 5 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - 11 000 - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 38 000 51 000 35 000 18 000 31 000 12 000 5 000 14 000 7 000 7 000
Utdelning till aktieägare 0 280 000 235 200 212 800 201 600 145 600 112 000 112 000 112 000 67 200
Omsättning 24 000 25 000 27 000 30 000 33 000 19 000 9 000 7 000 35 000 42 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 15 13 13 13 14 14 13 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 588 667 692 769 769 714 643 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 941 8 733 9 385 5 846 8 769 2 429 429 3 462 846 1 538
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -63 000 -131 000 -123 000 -45 000 -104 000 -33 000 -72 000 -68 000 -3 000 5 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 11,11% -10,00% 0,00% 0,00% 11,11% - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,13% 7,87% 2,76% 18,78% 15,32% 15,22% 6,61% - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9 310,00% 9 370,00% 3 066,67% 20 900,00% 15 010,00% 12 670,00% 6 188,89% - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - -
Rörelsekapital/omsättning 17 130,00% 14 150,00% 11 433,33% 6 120,00% 990,00% -9 850,00% -13 344,44% - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,38% 85,55% 94,74% 85,97% 79,63% 79,28% 65,61% 82,01% 86,36% 87,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 395,34% 188,11% 339,86% 141,13% 105,21% 41,44% 57,95% 41,04% 98,91% 109,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...