Stockholms läns landsting

Varumärke tillhör REGION STOCKHOLM

Ansökningsnummer 201300143
Ansökningsdatum 2013-01-07
Registreringsnummer 511931
Registreringsdatum 2013-04-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-04-05
Typ Figurativt

Stockholms läns landsting

Varor & Tjänster

Klass: 5

Farmaceutiska preparat; läkemedel för humana ändamål; första förbandslådor (fyllda); desinficerande förbandsmaterial; förband (medicinska); desinfektionsmedel; kirurgiska förband; bindor till förband; tryckförband [förband]; plåster, förbandsmaterial; kemiska testreagenser [medicinska].

Klass: 9

Digitala anslagstavlor; bärbara testinstrument; elektriska testutrustningar; elektroniska databärare; elektroniska publikationer.

Klass: 10

Testapparater för medicinska ändamål; medicinska testinstrument; kläder för användning i operationsrum; apparater för användning vid lagning av tänder; tandskydd; elektriska redskap för användning av tandläkare vid vård av tänderna; läkar- och tandläkarstolar; tandläkarinstrument.

Klass: 12

Bussar; lokomotiv; fartyg; båtar; ambulanser; bilar; färjor; vattenfarkoster; järnvägsfordon; transportfordon och - farkoster; järnvägsvagnar; motorfordon.

Klass: 25

Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet via elektroniska media särskilt genom internet; annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring; annons- och reklamverksamhet, säljfrämjande och marknadsföringstjänster; annons- och reklamverksamhet; annons- och reklamverksamhet i massmedia; reklam- och marknadsföringstjänster samt relaterad rådgivning; säljfrämjande tjänster, annonsering och marknadsföring via webbplatser on-line; reklam, direktmarknadsföring; distribution av annons- och reklammaterial per post; reklam och marknadsföring; telefonsvarartjänster; marknadsundersökningar och analystjänster; annonsering genom alla allmänna kommunikationsmedel; annons- och reklamtjänster via internet; annons-, reklam- och affärsverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

Klass: 36

Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri; fastighetsförvaltning; förvaltning av hyreshus; fastighets- och egendomsförvaltning.

Klass: 37

Uppförande/anläggande samt reparation och underhåll av byggnader; reparation, underhåll och installation av kontorsmaskiner och -utrustning, reparation och underhåll av fordon, reparation och underhåll av kläder och textila produkter även inbegripet tvätteri.

Klass: 38

Telekommunikationstjänster via digitala nät; elektroniska anslagstaveltjänster; dataöverföringstjänster via telekommunikationsnät; elektroniskt utbyte av data lagrade i databaser som är åtkomliga via telekommunikationsnät; kommunikation av data med hjälp av telekommunikation; datasändning och -mottagning via telekommunikationsmedier; elektronisk annons- och reklamverksamhet (telekommunikation); elektronisk överföring och telekommunikationsöverföring; interaktiva telekommunikationstjänster; information och rådgivning relaterade till telekommunikation; telekommunikation avseende information; it-tjänster [datakommunikation]; data-och telekommunikation; telekommunikation för mobila interaktiva tjänster; mottagning, lagring och distribution av meddelanden; informationstjänster avseende tele- och datakommunikation; överföring och/eller sändning av databasinformation via telenätet; telefonitjänster.

Klass: 39

Transport; emballering och förvaring av gods; anordnande av resor; anordnande av transport av passagerare; anordnande av transport och resor; anordnande av transporter; anordnande av transporter av resenärer; anordnande av transporter av båtpassagerare; information avseende transport av passagerare; rese- och transportbokningstjänster; rese- och transportinformation och -rådgivning; transport; transport av passagerare.

Klass: 40

Behandling av ämnen och materiel; tandteknikertjänster.

Klass: 41

Handledning; handledning/instruktion avseende första hjälpen; handledning och instruktion; handledning/instruktion för sjuksköterskor; medicinsk utbildning och handledning; medicinsk handledning/instruktion och undervisning; undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter; kulturverksamhet.

Klass: 42

It-tjänster för läkemedels- och hälsovårdsindustrin; farmaceutisk forskning och utveckling; tjänster för bedömning av farmaceutiska preparat; utveckling av farmaceutiska preparat och mediciner; forskning avseende läkemedel; forskning och utveckling av vacciner och läkemedel; forskning relaterad till medicin; konsultation avseende farmakologi; medicinsk forskning; rådgivning rörande kemiska substanser; rådgivningstjänster avseende vetenskaplig forskning; rådgivning avseende vetenskaplig forskning; utveckling av läkemedelsprodukter; datorstödda analystjänster; utveckling av testmetoder; analystjänster avseende testning av bakterieinnehållet i vätskor; webbhotelltjänster för digitalt innehåll, nämligen onlinetidskrifter och bloggar; utveckling av datahårdvara och mjukvara; information i samband med upplåtande av åtkomst till databaser; datorprogrammering; uppdatering av datorprogramvara; utveckling, underhåll (uppdatering) av datorprogram; tekniska konsulttjänster med anknytning till datorer; kvalitetskontroll av datorsystem och kvalitetskontroll av datormjukvaror; informationstjänster relaterade till applikationer av datorsystem; rådgivning relaterad till utveckling av databasinformationssystem och utformning av webbplatser samt portaler; Sjuk- och konvalescentvård, dispensärverksamhet; barn- och åldringsvård, tandvård, veterinärverksamhet, daghem för barn, hotell- och restaurangrörelse, upplåtande av campingplatser, forskning, konsulterande verksamhet med yrkesmässig expertis (ej företags-); ingenjörstekniska och juridiska undersökningar och utredningar, arkitektverksamhet, formgivning, bevakning av lokaler och allmänna platser.

Klass: 43

Ålderdomshem [äldreboende]; vårdtjänster, ingående i klassen [mat och dryck]; vårdtjänster [logi].

Klass: 44

Hygienisk vård och skönhetsvård; osteopatisk vård; medicinsk vård; medicinska vårdtjänster; tjänster för medicinsk vårdinformation; farmaceutiska rådgivningstjänster; insamling av information avseende användning av farmaceutiska preparat; farmaceutisk rådgivning; farmaceutisk information; farmaceutiska tjänster för att expediera recept; medicinska rådgivningstjänster i hemmet; rådgivning avseende medicinska problem; rådgivning avseende medicinska tjänster; medicinsk rådgivning; rådgivning avseende medicinsk hälsovård; medicinska rådgivningstjänster; tjänster för medicinsk information; medicinsk information avseende gifter; information rörande medicinska specialister; medicinsk information; upplåtande av medicinsk information; utlämning av läkemedel; läkemedelsrådgivning; medicinska tjänster; informationstjänster relaterade till hälsovård; konsultationstjänster relaterad till medicinsk hälsovård; medicinska tjänster via telefon; tandhygienisttjänster; tandläkartjänster; tandläkarverksamhet; tillfällig vård av sjuka (tillfällig avlastning för anhöriga); apoteksrådgivning; rådgivning avseende apotek.