Mullsjö Kommun

Varumärke tillhör MULLSJÖ KOMMUN

Ansökningsnummer 201206859
Ansökningsdatum 2012-09-27
Registreringsnummer 512710
Registreringsdatum 2013-05-10
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-05-10
Typ Figurativt

Mullsjö Kommun

Varor & Tjänster

Klass: 16

Trycksaker, tidningar, tidskrifter, kalendrar, böcker, nyhetsbrev samt papper; kartong samt produkter därav; fotografier; kontroll- och sigillmärken; dekaler, pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); trycktyper; klichéer.

Klass: 35

Marknadsföringstjänster och informationsverksamhet avseende Mullsjö kommun och dess service och verksamhet; marknadsföring av turistbyråtjänster; turistinformation som administrativ tjänst; annons- och reklamverksamhet inom ramen för kommunal verksamhet.

Klass: 37

Uppförande/anläggande, rivning samt underhåll, inspektion och reparation av vägar och vägbeläggningar, byggnationer; utformning av vägnät; skötsel och underhåll av gator, parker och grönytor.

Klass: 39

Ambulanstransporter; bilparkeringar; bil- och busstransporter; taxitransporter; arrangerande av rundresor och -turer; transporter och lagring av avfall och sopor; uthyrning av lagerlokaler; vattendistribution; vattenförsörjning; åkerier; räddningsoperationer (transporttjänster); transport; emballering och förvaring av gods; magasineringstjänster; turistbyråtjänster.

Klass: 41

Undervisnings- och utbildningstjänster; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; kulturverksamhet; utbildning avseende för- grund- och gymnasieskolor samt vuxenutbildning; anordnande av tävlingar (utbildning och underhållning); arrangerande och hållande av konferenser, kongresser och seminarier; upplåtande av idrotts- och sportanläggningar; sport- och idrottsaktiviteter; utbildningsinformation; utgivning av skrifter och böcker; uthyrning av utomhusarenor; bokbusstjänster; bokförlagsverksamhet.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; inspektionstjänster avseende varor, tjänster och verksamheter.

Klass: 43

Utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende; vård av och/eller omsorg av äldre människor med behov av stöd och omsorg.

Klass: 44

Vård av och/eller omsorg om barn och ungdomar som far eller riskerar att fara illa; vård och/eller omsorg om enskilda med missbruksproblem; vård och/eller omsorg om människor med funktionshinder; medicinska tjänster; medicinsk- och hygienisk vård; hälso- och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård; veterinära och lantbrukstjänster.

Klass: 45

Juridiska tjänster; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov.