Laholm

Varumärke tillhör LAHOLMS KOMMUN

Ansökningsnummer 200905063
Ansökningsdatum 2009-06-30
Registreringsnummer 405049
Registreringsdatum 2009-07-17
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-07-17
Typ Figurativt

Laholm

Varor & Tjänster

Klass: 16

Dokumentmappar (kontorsmateriel); tidskrifter; biljetter; undervisningsmaterial (ej apparater); artiklar av kartong; kataloger; färgtryck; böcker; omslag (pappersvaror); dekaler; grafiska tryckalster; identitetskort av plast (ej kodade); nothäften; affischer; skolmaterial (pappersvaror); meddelandekort (pappersvaror); skyltar av papper eller kartong; klistermärken (pappersvaror); nyhetsbrev; fotografier; kontorsförnödenheter med undantag av möbler; grafiska reproduktioner; vykort; trycksaker; tryckta publikationer; planritningar; prospekt; bokbinderimaterial.

Klass: 35

Datoriserad databasskötsel; distribution av annonsblad; produktion av annonsmaterial; publicering av annons- och reklammaterial on-line; annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; annonsering; reklam; ekonomisk prognostisering; opinionsundersökningar; personalrekrytering; sammanställning och inmatning av information i databaser; systematisering av information i databaser; anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; arrangerande av distribution av reklammaterial; arrangerande av tävlingar för reklamändamål; affischering; utomhusreklam; spridning av annons- och reklammaterial; fotokopiering; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; direktreklam; reproduktion av dokument; uppdatering av annons- och reklammaterial; marknadsstudier; företagsorganisationskonsultationer; administrativ beredning av inköpsordrar; återförsäljartjänster avseende kläder, huvudbonader, väskor, smycken; återförsäljartjänster avseende livsmedel; sammanställande av statistik; bloggning för reklamändamål; hållande av opinionsundersökningar; genomförande av opinionsundersökningar; framtagning av utkast för offentligt material; återförsäljartjänster avseende böcker, tidskrifter, skriv- och kontorsmaterial, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), varor av papper och kartonger, fotografier, vykort, gratulationskort, affischer, kartor, plastmappar samt plastmaterial för emballering; återförsäljartjänster avseende byggnadsmaterial av metall, flyttbara byggnader (byggnationer) av metall, rör av metall, artiklar av oädla metaller; återförsäljartjänster avseende koffertar och resväskor, paraplyer, parasoller och promenadkäppar; återförsäljartjänster avseende papper, kartong, varor av papper och kartong, trycksaker, bokbinderimaterial, fotografier, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), trycktyper, klichéer; återförsäljartjänster avseende mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker, fruktdrycker och -juicer, safter och andra koncentrat för framställning av drycker.

Klass: 37

Vägsopning; installation av dörrar och fönster; underhåll av simbassänger; möbelunderhåll; inomhusrengöring av byggnader; installation och reparation av brandalarm; installation och reparation av stöldlarm; installation och reparation av luftkonditioneringsapparater; övervakning av byggnadskonstruktioner under uppförande; rivning av byggnader; målning eller reparation av skyltar; tätning av byggnader; fukttätning av byggnader; isolering av byggnader; tvätterier; inomhus- och utomhusmålning; rörmokerier; pumpreparation; snickeri (reparation); information avseende konstruktion, anläggning och byggnation; gatubeläggningstjänster; rengöring av fasader på byggnader; uppförande av mässmontrar och butiker; gaturenhållning; installation, reparation, underhåll och/eller service av datormaskinvara/datorhårdvara; klottersanering; lokalvårdstjänster; renhållningsarbete; slamsugning; städning; uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll.

Klass: 39

Turistbyråer (ej hotellbokning); vattenförsörjning; frankering av post; mottagning av avfall; snöröjning; sophämtning; biltransporter; paketleveranser; sightseeing; varuleveranser; vattendistribution; bilparkeringar; uthyrning av parkeringsplatser; passagerartransporter; taxitransporter; transport och lagring av avfall; transport och lagring av sopor; räddningsoperationer (transport); information avseende förseningar, framkomlighet och hinder i trafiken; insamling av avfall.

Klass: 41

Utbildningsakademier; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); korrespondenskurser; gymnastik (med lek och idrott); publicering av texter (ej reklamtexter); handledning; undervisning; utbildningstjänster; filmproduktion; lånebibliotek; orkestertjänster; teaterproduktion; produktion av teater- och nöjesföreställningar; upplåtande av sportanläggningar; mobila lånebibliotekstjänster; produktion av underhållning; produktion av videofilm; studiestöd för elever i skolan; underhållning i form av musikgrupp; utbildningsservice relaterad till utveckling av barns intellektuella förmåga; utbildningsservice relaterad till utveckling av barns mentala förmåga; uthyrning av musikinstrument; bokning av biljetter till teater- och andra nöjesföreställningar; utgivning av tidningar; talträningstjänster; publicering av bloggar on-line; arrangerande och hållande av konferenser; utbildningsinformation; nöjes- och underhållningsinformation; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; förskolor; anordnande av idrottstävlingar; festarrangemang; praktisk utbildning (instruktion); museiverksamhet (visningar och utställningar); information avseende rekreation; uthyrning av sportutrustningar (ej fordon); uthyrning av utomhusarenor; uthyrning av videoband; videofilmproduktion; religionsundervisning; anordnande av baler; anordnande av teater- och andra nöjesföreställningar (impressariotjänster); uthyrning av ljudutrustningar; fotografering; yrkesrådgivning (utbildning eller träningsråd); videofilmning; arrangerande av tävlingar i kulturella syften; arrangerande av tävlingar i träningssyfte; arrangerande av tävlingar i underhållningssyfte; arrangerande av tävlingar i utbildningssyfte; friskvårdstjänster (instruktion/information); hälsoklubbstjänster (kondition); instruktionskurser relaterad till hälsa; kulturarrangemang; uthyrning av filmer; uthyrning av sportutrustning; ljudteknikertjänster; musikgrupp (underhållning); musikproduktion; musikunderhållning; organisering av tävlingar [utbildning eller underhållning]; produktion av bilder för användning med OH-apparater; produktion av kursmaterial; produktion av kursmaterial distribuerade vid seminarier; produktion av musikaler; produktion av musikshower; utgivning av nyhetsbrev; undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; sport- och idrottsaktiviteter; kulturverksamhet; uthyrning av lokaler för underhållningsändamål; bloggning nämligen textförfattande.

Klass: 42

Projektledning avseende miljöprojekt; tekniska utredningar; utformning av hemsidor/webbsidor; utveckling av datorsystem; byggandsinspektionstjänster (övervakning); inspektion av byggnader (övervakning); inspektion av kontrollinstrument; inspektion av varor för kvalitetskontroll; inspektion av industriella installationer; inspektion av anläggningar och maskiner; konsultation inom energibesparing; uthyrning av CD-rom innehållande affärs- och finansiell information; arkitektverksamhet; arkitektkonsultationer; tekniska projektstudier; geologiska undersökningar; ingenjörstjänster; lantmäteri; datorprogrammering; kalibrering (mätning); utformning av datorprogramvara; uppdatering av datorprogramvara; konsultationer inom området datormaskinvara; kvalitetskontroll; underhåll av datorprogramvara; konsulttjänster avseende miljövård; stadsplanering; besiktnings- och inspektionstjänster; konvertering av data och dokument från fysisk till elektronisk media; skapande och underhållande av webbplatser för andra; design av hemsidor (dataprogrammering).

Klass: 43

Stuguthyrning; rumsförmedlingar (hotell, pensionat); catering; ålderdomshem; kaféer; kafeterior; daghem; restauranger; självserveringsrestauranger; uthyrning av möteslokaler; uthyrning av tält; uthyrning av konferenslokaler; uthyrning av utställningslokaler; utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende.

Klass: 44

Konvalescenthem; trädgårdsskötsel; sjukvård; sjukgymnastik; sjukhem; skötsel av gräsmattor; ogräsutrotning; arkitektuella tjänster relaterad till utveckling av land; sexualrådgivning; medicinsk rehabilitering; landskapsdesigntjänster; terapeutiska tjänster; drogrehabiliteringstjänster; narkotikarehabilitering; logopediska behandlingstjänster; arbetsterapi; arbetsterapeut; psykosociala tjänster; arbetsträning (rehab); rehabträning; hälsohemstjänster (medicinska); hälsoundersökning; hälsovård relaterad till sjukgymnastik; information avseende naturvårdsbevarande; information avseende naturvård; information relaterad till säkerheten av kemikalieanvändning i trädgårdskötsel; informationstjänster relaterad till hälsovård; terapeutiskt stöd (stödpersoner) för elever i skolan; upplåtande av solarier; upplåtande av träningsredskap för hälsorehabiliteringssyfte.

Klass: 45

Konsultationer i säkerhetsfrågor; brandsläckning; politisk utredningsverksamhet; rådgivningstjänster relaterad till brandsäkerhet; uthyrning av säkerhetsprodukter; juridiska tjänster; politiska partier (juridiska tjänster); granskningstjänster av privatpersoner; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer.