Ansökningsnummer 201700619
Ansökningsdatum 2017-01-27
Registreringsnummer 539088
Registreringsdatum 2017-04-12
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-04-12
Typ Figurativt

N

Varor & Tjänster

Klass: 16

Trycksaker, tidningar, tidskrifter, kalendrar, böcker, nyhetsbrev; fotografier, kontroll- och sigillmärken, dekaler, pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); utbildnings- och instruktionsmaterial (ej apparater); trycktyper; klichéer.

Klass: 35

Konsumentrådgivning; företagsledning; företagsadministration, kontorstjänster, assistans vid affärs- och industriledning; affärs- och företagsinformation; konsulttjänster avseende personaladministration; arbetsförmedling, personalrekrytering; opinionsundersökningar; affärs- och industriutredningar, nämligen utredningar avseende företagsetablering, företagsexpansion och företagsneddragning; anordnande av utställningar för kommersiella ändamål och reklamändamål; konsulttjänster avseende lokalisering och omlokalisering av företag.

Klass: 36

Försäkringsverksamhet; finansiell verksamhet innefattande finansiell förvaltning, information, sponsring och utvärderingar; finansiella konsultationer, förvaltar- och förtroendemannaskap; biståndsgivningstjänster som förmånsprogram; förvaltning av fastigheter; uthyrning av fastigheter och mark innefattande lägenheter, våningar, kontor och industrilokaler.

Klass: 37

Uppförande eller anläggande av byggnationer och anläggningar; gaturenhållning; information, rådgivning och konsulttjänster avseende konstruktion, anläggning och byggnation; service, reparation och underhåll av byggnationer och anläggningar.

Klass: 38

Tele-, data- och radiokommunikationer; informationstjänster och rådgivning avseende tele-, data- och radiokommunikationer; uthyrning av tele-, data- och radiokommunikationsutrustningar; tjänster avseende åtkomst till datornätverk; sändning och mottagning (överföring) av tal, text, ljud, bild och data via tele-, data- och radiokommunikationsnätverk.

Klass: 39

Transporttjänster, ambulans-, taxi-, buss-, lastbilstransporter samt räls-, vatten- och flygtransporter; räddningsoperationer (transporttjänster); åkerier; arrangerande av rundresor och -turer; tillhandahållande av turistinformation om resor, utflykter och sightseeing; magasineringstjänster; uthyrning av lagerlokaler; transport och lagring av avfall och sopor; vatten-, värme-, kyla- och eldistribution; turistbyråverksamhet (ej hotellbokning).

Klass: 40

Produktion av elektricitet, värme, kyla och energi; avfallsbehandlingstjänster; avfallssorteringstjänster; återvinningstjänster; beredning och sanering av ämnen och material i kompost, mark och avfall; vattenbehandling; vattenrening; information, rådgivning och konsulttjänster avseende energiproduktion, vattenbehandlingstjänster, återvinning av avfall och sopor.

Klass: 41

Undervisnings- och utbildningstjänster; anordnande av tävlingar och underhållning; arrangerande och hållande av konferenser, kongresser och seminarier; upplåtande av idrotts-, sport- och rekreationsanläggningar; utbildningsinformation; förlagsverksamhet (utgivning av skrifter och böcker); bibliotekstjänster.

Klass: 42

Vetenskaplig och industriell forskning; information avseende vetenskaplig och industriell forskning; datorprogrammering; stadsplanering; lantmäteritjänster; arkitektverksamhet; konsulttjänster avseende miljövård; vetenskaplig och industriell forskning; inspektion av byggnader; utformning av vägnät; inspektion av vägar; stadsplanering (miljö- och hållbarhetsfrågor).

Klass: 43

Utskänkning av mat och dryck; information avseende utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende; kafétjänster; restaurangtjänster; upplåtande av tillfälliga kontorslokaler; upplåtande av konferens-, utställnings- och möteslokaler.

Klass: 44

Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård.

Klass: 45

Personliga och sociala tjänster utförda av andra för att tillmötesgå andras individuella behov, nämligen utredning och tillhandahållande av individ- och familjeomsorg som sociala nätverkstjänster, brottsofferstöd, stöd mot missbruk eller kriminalitet, familjerådgivning, familjehemstöd (ej boende) och adoption; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; juridiska tjänster; lobbytjänster, ej för kommersiella ändamål.