Sörmlands hjärta

Varumärke tillhör FLENS KOMMUN

Ansökningsnummer 201406623
Ansökningsdatum 2014-10-16
Registreringsnummer 525286
Registreringsdatum 2015-06-12
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-06-12
Typ Figurativt

Sörmlands hjärta

Varor & Tjänster

Klass: 16

Trycksaker, tidningar, tidskrifter, kalendrar, böcker, nyhetsbrev samt papper; kartong samt produkter därav; fotografier; kontroll- och sigillmärken; dekaler, pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler), instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); trycktyper; klichéer.

Klass: 35

Marknadsföringstjänster; marknadsföring av turistbyråtjänster; administrativa tjänster i form av turistinformation; annons- och reklamverksamhet inom ramen för kommunal verksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster, assistans vid affärs- eller industriledning, affärs- och företagsinformation, konsultverksamhet avseende personaladministration, arbetsförmedlingar, personalrekrytering, opinionsundersökningar, affärs- och företagsutredningar, anordnande och utställningar för kommersiellt ändamål och reklamändamål; tjänster avseende omlokalisering av företag; informationstjänster avseende arbete och utvecklingsmöjligheter; reklamtjänster rörande offentliga arbeten; upplåtande av affärsinformation via en hemsida; information avseende ovanstående tjänster.

Klass: 36

Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri; information avseende ovanstående tjänster.

Klass: 37

Uppförande/anläggande, rivning samt underhåll, inspektion och reparation av vägar och vägbeläggningar, byggnationer; skötsel och underhåll av gator, parker och grönytor; rengöring av väggytor; väg- och vattenbyggnation; specialkonstruktion av vägar; byggnation av väg- och vattenanläggningar genom läggning av betong; vägsopning; rivning av väg- och vattenbyggnationer; uppförande/anläggande av offentliga byggnationer; saltning av vägar; information avseende ovanstående tjänster.

Klass: 38

Digitala kommunikationstjänster; elektroniska kommunikationstjänster; kommunikation av information via elektroniska media; kommunikation av information via datorer; kommunikation via analoga och digitala datorterminaler; kommunikation via datorer; kommunikation via globala datornät eller Internet; kommunikationstjänster för överföring av information; internetbaserade telekommunikationstjänster; information avseende ovanstående tjänster.

Klass: 39

Ambulanstransporter; bilparkeringar; bil- och busstransporter; taxitransporter; arrangerande av rundresor och -turer; magasineringstjänster, transporter och lagring av avfall och sopor, turistbyråer (ej hotellbokning), uthyrning av lagerlokaler; vattendistribution; vattenförsörjning; åkerier; räddningsoperationer (transporttjänster); transport; emballering och förvaring av gods; magasineringstjänster; turistguidning; väginformation; information avseende vägar och trafik; information avseende ovanstående tjänster.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; anordnande av tävlingar (utbildning och underhållning), arrangerande och hållande av konferenser, kongresser och seminarier; upplåtande av idrotts- och sportanläggningar, utbildningsinformation, utgivning av skrifter och böcker, uthyrning av utomhusarenor; bokbusstjänster, bokförlagsverksamhet; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; fritidstjänster; information (fritids -); sport-, idrotts- och fritidsaktiviteter; tillhandahållande av fritidsinformation; anordnande av evenemang för underhållningsändamål; organisation av idrottstävlingar och -evenemang; publicering av evenemangskalendrar; organisering och anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; studiecirklar för kulturändamål; underhållning, sport- och kulturaktiviteter; undervisning i musik; undervisningstjänster relaterade till musik; publicering av broschyrer; utgivning av tidningar, tidskrifter, kataloger och broschyrer; information avseende ovanstående tjänster.

Klass: 43

Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende; offentlig boendeservice; information avseende ovanstående tjänster.