Nacka Vatten

Varumärke tillhör NACKA KOMMUN

Ansökningsnummer 201601460
Ansökningsdatum 2016-02-29
Registreringsnummer 532288
Registreringsdatum 2016-05-25
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-05-25
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 1

Filtreringsmedier [kemiska] för vatten; kemikalier för användning vid rensning av vatten; kemikalier för användning vid klarning av vatten; kemikalier för användning vid behandling av vatten; kemikalier för användning i avhärdning av vatten; industriella salter för vattenrening; industriella salter för vattenmjukgöring; jonbyteshartser för användning vid vattenbehandling; kemikalier för användning vid rening av vatten; kemikalier för användning i utformning av vattenkällor; kemikalier för användning i vattenbruk; kemikalier för behandling av vatten; kemikalier för behandling av vatten för användning i simbassänger och hälsobad; kemikalier för hämmande av smaken av vatten; kemikalier för luktborttagning i vatten; kemikalier för rening av vatten som används i simbassänger; kemikalier för rening av vatten; kemikalier för upplösning av syre från vatten; kemikalier för vattenprovning; kemikalier för vattenreningsändamål; kemikalier i form av vattenlösliga oljor; kemikalier i form av vattenlösliga smörjmedel; kemiska beläggningar för vattentätning; kemiska medel för användning vid vattenrening; kemiska preparat för användning vid mjukgörning av vatten; kemiska preparat för användning vid rening av vatten; kemiska preparat för behandling av vatten; kemiska preparat för neutralisering av vatten; kemiska preparat för provning av vatten i simbassänger; kemiska preparat för vattentätning av murverk; kemiska produkter för behandling av vatten; kemiska sammansättningar för vattenbehandling; kemiska sammansättningar för användning i väg- och vattenbyggnadsindustrin; kemiska substanser för rening av vatten; kol för filter för avlägsnande av organiska föroreningar från vatten; reagenser för vattenprovning; reningskemikalier [vatten -]; reningsmedel för vatten; vattenbehandlingsmedel; vattenbehandlingspreparat; vattenflödestillsatser; vattenreningsmedel.

Klass: 7

Vattenpumpar; industriella komprimeringsmaskiner för avfall; elektriska avfallskvarnar; avfallssorteringsmaskiner; avfallspackare; avfallsomvandlare [maskiner]; avfallstuggare och -komprimerare [elektriska avfallshanterare]; maskiner för avfallshantering; maskiner för bortskaffande av flytande avfallshantering; kvarnar för avfallshantering; maskinella avfallskvarnar; krossmaskiner för avfall; komprimeringsmaskiner för avfall; kompressorer [komprimeringsmaskiner] för avfallshämtningsbehållare; kompressorer [komprimeringsmaskiner] för avfallshämtningsfordon; kompressorer för avfall; maskiner för hantering och återvinning av avfall; maskiner för extrahering av avfall.

Klass: 9

Vattenmätare; vattennivåmätare.

Klass: 11

Avloppsystemanläggningar; avloppsrörkopplingar för sanitära produkter; tankar för behandling av avloppsvatten för industriella ändamål; tankar för avloppsvattenbehandling; tankar för behandling av avloppsvatten för hushållsändamål; anordningar för sanering av vatten; anordningar för vattendistribution [automatiska]; anordningar för vattendistribution; anordningar för vattenfiltrering [ej maskiner]; filter för vattenbehandling; filter för vattenrening; filter för sanitära vattendistributionsapparater; filter för användning med apparater för vattenförsörjning; installationer avseende vattenrening, avsaltning och konditionering; installationer för filtrering av vatten; installationer för vattenförsörjning; installationer för konditionering av vatten; installationer för vattenbehandling under osmotisk process; installationer för vattenmjukgöring; sanitära installationer samt anordningar för vattenförsörjning och sanitet; förbränningsinstallationer för avfallsbränslen; bioreaktorer för användning vid behandling av avfall; avfallsförbränningsugnar för industriella ändamål.

Klass: 19

Avloppstrummor och -kulvertar, ej av metall; avloppsrör (icke-metalliska) för byggnadsinstallationer; dagvattenbrunnar [delar av avloppssystem av betong].

Klass: 37

Avloppsrensningstjänster; installation av avlopp; installation av avloppsledningar; renovering av avloppsrör; rengöring av avloppsrör; rengöring av avlopp med vattenbestrålning under högt tryck; rengöring av avlopp; regelbunden översyn av avloppsrör; renoveringstjänster för avloppsledningar; rensning av avlopp; rensning av blockerade avlopp; tjänster avseende reparation av avlopp; tjänster för avloppsinstallation; underhåll av avloppsrör; akutservice av vattenförsörjningsapparater; reparation av vattenreningsapparater; tillhandahållande av information avseende reparation eller underhåll av maskiner och apparater för avfallskomprimering; tillhandahållande av information avseende reparation eller underhåll av maskiner och apparater för avfallskrossning.

Klass: 39

Bortledande av avloppsvatten [transport]; deponering av avfall avseende avloppsvatten [transport]; tömning [flytt] av innehållet i avloppsbrunnar; transport av avloppsvatten; uppsamling av avloppsvatten genom kommunala avloppsledningar; leverans av vatten; leverans av vatten för hushållsändamål [transport]; leverans av el, gas och vatten till förtöjda fartyg; leverans av vatten för industriella ändamål [transport]; leverans av vatten för jordbruksändamål [transport]; leverans [transport] av vatten i rör; tillhandahållande av information om vattenförsörjning; tjänster avseende vattenförsörjning och vattendistribution; tjänster avseende vattenförsörjning via en rörledning; transport av vatten via rörledning; transport på vattenvägar; vattendistribution; vattendistribution och vattentillförsel; vattendistribution och vattenförsörjning; vattendistribution (samhällsservice); vattenförsörjning; vattenförsörjning [distribution]; vattenförsörjning (samhällsservice); vattenleveranser via rörledningar; avfallsdumpning [transport]; avlägsnande av avfall; avlägsnande av avfall [transport]; bortförande av avfall; bortforsling av avfall (transport); bortskaffande av avfall [transport]; hantering [transport] av avfall; insamling av avfall; insamling av avfall [endast hämtning av sopor]; insamling av avfallscontainrar; insamling av behållare för avfallsmaterial; insamling av flytande avfall; insamling av industriellt avfall; insamling av kommersiellt avfall; insamling och transport av elektroniskt avfall; lagring av avfall; lagring av avfallsolja; lagring av kontaminerat avfall; lagring av radioaktivt avfall; röjning [flyttning och transport] av flytande avfall; transport av avfall till avfallsupplag; transport av kontaminerat avfall; transporter av avfall; transporter av medicinskt avfall och särskilt avfall; undanröjande av avfall [flyttning och transport]; uthyrning av avfallscontainrar; uthyrning av behållare för hantering avfall; uthyrning av lagringsbehållare för avfall.

Klass: 40

Behandling av avloppsvatten; behandling av avloppsvatten från alstringsarbetet; behandling av avloppsvatten från industriprocesser; industriell behandling av avloppsvatten; omhändertagande av avloppsvatten härrörande från industriprocesser; rening av avloppsvatten; rening av industriellt avloppsvatten; jord-, avfall- eller vattenbehandling [miljösaneringstjänster]; vattentätning av existerande byggnader; avfalls- och/eller vattenbehandlingstjänster; behandling och rening av vatten; återvinning av fasta ämnen från vattenhaltiga media genom kemiska utfällningar; avmineralisering av vatten; avsaltning av vatten; förhindrande av vattenföroreningar; regenerering av vatten; tillhandahållande av information avseende uthyrning av apparater för vattenrening; tillhandahållande av information avseende vattenbehandlingstjänster; uthyrning av vatten- och luftreningsutrustning; uthyrning av vattenbehandlingsutrustning; uthyrning av vattenfilter; vattenbehandling; vattenbehandling [avsaltning]; uthyrning av vattenreningsapparater; uthyrning av vattenfiltreringsenheter för kommersiell användning; vattenrening; vattenreningstjänster på plats; återvinning av avfall; återvinning av avfall och sopor; återvinning av avfall och skräp; återvinning av avfallsmaterial; återvinning av avfallsprodukter; återvinning och behandling av avfall; återvinningstjänster [avfall]; avfall och sopor (återvinning av -); avfall och sopor (bränning av -); avfall och sopor (destruktion av -); avfallsbearbetning med elektrolys; avfallsbehandling; avfallsbehandling [omvandling]; avfallsdestruktion; avfallshantering [behandling av avfall]; avfallshanteringstjänster [återvinning]; behandling av avfall [återvinning]; behandling av avfallsmaterial; behandling av avfallsmaterial inom området för miljöföroreningskontroll; behandling av farligt avfall genom inkapsling; behandling av förgiftat avfall; behandling av industriellt avfall [återvinning]; behandling av industriellt avfall; behandling av kemiskt avfall; behandling av material från avfall [återvinning]; behandling av miljöfarligt avfall; behandling av radioaktivt avfall; behandling av radioaktivt avfall [återvinning]; bortskaffande av giftigt industriellt avfall; bränning av avfall; bränning av avfall och sopor; destruktion av avfall; destruktion av avfall och sopor; förbränning och förstöring av avfall; hantering av vådligt avfall; informations, råd och konsulttjänster avseende återvinning av avfall och sopor; kemisk återvinning av avfallsprodukter; kemisk behandling av avfallsprodukter; konsultation avseende återvinning av avfall och sopor; konsultation avseende förbränning av avfall och sopor; konsultation avseende förstöring av avfall och sopor; raffinering av dentalt avfall; sönderdelning av avfall; sortering av avfall och återvinningsbara material; tillhandahållande av information avseende uthyrning av maskiner och apparater för avfallskomprimering; tillhandahållande av information avseende uthyrning av maskiner och apparater för krossning av avfall; tillhandahållande av information avseende återvinning av avfall; upcycling [återvinning av avfall]; uthyrning av avfallskomprimatorer; uthyrning av maskinella avfallskvarnar; uthyrning av maskiner och apparater för avfallskomprimering; uthyrning av maskiner och apparater för krossning av avfall.

Klass: 42

Teknisk design och planering av avloppssystem; analys av vatten; övervakning av vattenkvalitet; tjänster avseende vattenkvalitetskontroll; vattenanalystjänster; analys av vattendragskvalitet; mätning av miljö i väg- och vattenkonstruktioner; övervakning av händelser som påverkar miljön i väg- och vattenkonstruktioner; övervakning av verksamhet som påverkar miljön i väg- och vattenkonstruktioner; teknisk design och planering av rörledningar för gas, vatten och spillvatten; teknisk design och planering av vattenreningsanläggningar; konsulttjänster avseende vattengeologi; design av utrustning för transport av avfall; forskning om avfallsanalys; miljömässig övervakning av områden för avfallslagring; miljöövervakning av områden för avfallshantering och -förvaring.