MOBISIR

Varumärke tillhör Trafikverket

Ansökningsnummer 200005393
Ansökningsdatum 2000-07-13
Registreringsnummer 348118
Registreringsdatum 2001-08-24
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-08-24
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Apparater, instrument och installation för telekommunikation, häri inbegripet apparater, instrument och installation för telefoner, telefoner och mobiltelefoner, apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder, magnetiska och optiska databärare, ljudbärare, apparater och utrustning för sändning och mottagande av radiosignaler häri inbegripet antenner, reflektorantenner och paraboliska reflektorer, databehandlingsapparater, datormjukvara, ackumulatorer och batterier, transformatorer och omkopplare, kodare och avkodare, kodade kort, telefonkort för telefonering, apparater och instrument för signalering och undervisning, elektroniska telefonkataloger, böcker, tidskrifter, elektroniska instruktions- och undervisningsmaterial, delar och komponenter (ej ingående i andra klasser) för ovan nämnda varor.

Klass: 16

Trycksaker, böcker och tidskrifter, telefonkataloger, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), instruktionsböcker, okodade telefonkort av papper eller plast.

Klass: 35

Telefonsvarartjänster för ej tillgängliga abonnenter, annonsering, konsultation och bistånd avseende företagsledning och -organisation, professionell konsultation avseende kontorstjänster.

Klass: 37

Installation och reparation av telefoner, uppförande/anläggande av byggnationer, reparation och installation av apparater, instrument och anläggningar för telekommunikation.

Klass: 38

Telekommunikationsverksamhet, häri inbegripet information avseende telekommunikation, telefon- och telegrafitjänster, kommunikation genom datorskärmar och mobiltelefoner, sändning av faxmeddelanden, radio- och televisionsutsändning häri inbegripet via kabeltelevision och via internet, sändning av meddelanden, uthyrning av apparater för sändning av meddelanden, uthyrning av apparater för telekommunikation häri inbegripet telefoner.

Klass: 42

Vetenskaplig och industriell forskning, ingenjörstjänster häri inbegripet projektering av anordningar och installationer för telekommunikation, särskilt för telefon- och dataprogrammering, utformning, upprätthållande och uppdatering av datormjukvara, uthyrning av datorer och datorprogram, juridiska tjänster.