MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Varumärke tillhör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Ansökningsnummer 201102115
Ansökningsdatum 2011-03-10
Registreringsnummer 500196
Registreringsdatum 2011-08-12
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-08-12
Typ Figurativt

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Varor & Tjänster

Klass: 9

Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för besiktning och lantmäteri; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur; radiosändare (telekommunikation); basstationer (telekommunikation); telekommunikationssystem; sändare (telekommunikation); återupplivningsdocka (utbildningsapparat); gränssnitt (för datorer); monitorer (maskinvara).

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; sammanställande av statistik; framtagning av utkast för offentligt material; återförsäljartjänster avseende apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; utdelning av varuprover; call center (telefonsvarartjänster); datasökningar (för tredje man) i databaser; produktion av annonsmaterial; anordnande av abonnemang till telekommunikationstjänster (för andra); administrativ skötsel av restauranger, barer och självserveringar; bearbetning, lagring, framtagning och/eller kontroll av datoriserad information.

Klass: 38

Telekommunikation; kommunikationer via telefon; telekommunikation; information avseende telekommunikation; personsökningstjänster (radio-, telefon- eller annan elektronisk kommunikation); uthyrning av telekommunikationsutrustningar; upplåtande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datanätverk; routing och kopplingstjänster inom telekommunikation; telekonferenstjänster; accesstjänster till telekommunikationsnätverk; uthyrning av telekommunikationslinjer för åtkomst till datanätverk; tele- och datakommunikation via portal för att nå information; telekommunikationstjänster för åtkomst till databaser; överföring och sändning av databasinformation via telenät; digitala överföringstjänster och sändningstjänster via internet.

Klass: 39

Transport; emballering/paketering och förvaring av gods; anordnande av resor; utdelning (transport) av varuprover; biltransporter; transporter; transport av resenärer; transport och lagring av avfall; transport och lagring av sopor; räddningsoperationer (transport); distribution av mat till svältande och hemlösa (transport); lufttransporter; ambulanstransporter; spedition.

Klass: 41

Undervisning/utbildning avseende samhällsskydd och beredskap.

Klass: 42

Forskning inom miljöskydd; forskning och utveckling (för tredje man); vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; datorsystemsanalyser; jämförande analysstudier av prestandan av datorsystem; industriella analyser och forskningstjänster; industriella analyser; konsultation inom området datorsäkerhet; konsultationstjänster relaterade till datorsäkerhet; krypteringstjänster (datorsäkerhet); inspektion av varor för kvalitetskontroll; kvalitetskontroll; jämförande analysstudier av effektiviteten av datorsystem; kvalitetskontroll av datormjukvaror; kvalitetskontroll av datorsystem; tekniska utredningar.

Klass: 43

Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende; utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende; rumsförmedlingar (hotell, pensionat); kaféer; kafeterior; kantiner; uthyrning av tillfälliga bostäder; hotell; restauranger; catering avseende mat och dryck; utdelning av mat till svältande och hemlösa (catering); uthyrning av konferenslokaler.

Klass: 45

Juridiska tjänster; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov; utdelning av mat till svältande och hemlösa (sociala tjänster); politisk utredningsverksamhet; konsultationer i säkerhetsfrågor; datoriserade säkerhetstjänster för enskilda organisationer; datoriserade säkerhetstjänster för företagsorganisationer; konsultationstjänster relaterade till säkerhet; rådgivningstjänster relaterad till brandsäkerhet; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer.