Ansökningsnummer 201503026
Ansökningsdatum 2015-04-29
Registreringsnummer 526750
Registreringsdatum 2015-09-17
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-09-17
Typ Figurativt

VINNOVA

Varor & Tjänster

Klass: 9

Cd-skivor; cd-rom skivor; film (exponerad); elektroniska skrifter och publikationer (nedladdningsbara).

Klass: 16

Böcker; trycksaker; tryckta publikationer; tidningar; tidskrifter; magasin (periodiska); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); fotografier; grafiska bilder och reproduktioner.

Klass: 35

Affärsvärderingar; undersökningar avseende företags- eller affärsverksamhet; opinionsundersökningar; planering, initiering och samordning av forskning, utveckling och demonstrationsverksamhet; statisk information; arrangerande av tävlingar för reklam- och affärsändamål samt kommersiella ändamål; konsulation och rådgivning avseende arbetsmarknadsfrågor.

Klass: 36

Finansiell verksamhet; finansiell förvaltning, -information, - sponsring och - utvärdering; finansiella konsultationer; kapitalinvestering; kreditgivning; försäkringsverksamhet; information angående försäkringar; försäkringskonsultationer; fördelning av medel till forskning och därmed sammanhängande verksamhet; information om och analyser av finansieringsfrågor.

Klass: 38

Upplåtande av åtkomsttid och åtkomst till databaser.

Klass: 41

Utbildning/undervisning; anordnande av handledning/instruktion; kulturverksamhet; arrangerande och hållande av konferenser, kongresser, seminarier, studiecirklar, symposier, utbildnings- och temadagar och debatter; anordnande av forum och tillställningar för idéutbyte, åsiktsutbyte, informationsutbyte och nätverksbyggande; utgivning av böcker; filmproduktion; publicering av texter (ej reklamtexter); produktion av utbildnings- och skolmaterial; tillhandahållande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line; information om utbildning, undervisning och kompetensutveckling; arrangerande av tävlingar i utbildningssyfte.

Klass: 42

Forskning och utveckling inom teknik, transporter, kommunikation och arbetsliv (omständigheter som skapas av arbetsmarknaden), häri inbegripet demonstrationsverksamhet och stöd för andra vid utförande av tjänster inom nämnda områden, utveckling av samarbete och stöd för andra vid utförande av tjänster inom nämnda områden, utveckling av samarbete, stimulering av deltagande, stimulering av kunskapsöverföring och utveckling, undersökningar avseende forskning och utveckling.

Klass: 45

Juridiska tjänster; licensering av immaterialrätter; undersökningar, rådgivning, analyser samt bevakning av utvecklingstendenser rörande näringspolitiska frågor, samhällsekonomiska frågor (politiska), välfärdsfrågor (politiska), arbetsmarknadsfrågor (politiska).