VINNOVA VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Varumärke tillhör VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Ansökningsnummer 200009130
Ansökningsdatum 2000-12-04
Registreringsnummer 372535
Registreringsdatum 2005-05-27
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-05-27
Typ Figurativt

VINNOVA VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Varor & Tjänster

Klass: 9

Databehandlingsutrustning och datorer; kringutrustning för datorer; registrerade datorprogram/datormjukvaror; magnetiska databärare; optiska datamedia; cd-skivor; cd-rom skivor; film (exponerad); audiovisuella undervisningsapparater; elektroniska hemsidor.

Klass: 16

Böcker, trycksaker, tryckta publikationer, tidningar, tidskrifter, magasin (periodiska), instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater) om innovation och tillväxt, utveckling av effektiva innovationssystem, näringsliv, samhälle, arbetsliv, politik, utveckling och forskning jämte för nämnda områden fotografier, grafiska framställningar och reproduktioner; skriv- och kontorsmaterial; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); papper; kontrollmärken.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; affärsvärderingar; marknadsprisanalyser; marknadsstudier; professionella företagskonsultationer; opininonsundersökningar; undersökningar avseende företags- eller affärsverksamhet; reproduktion av dokument; uthyrning av kontorsutrustning och kontorsmaskiner; planering, initiering och samordning av forskning, utveckling och demonstrationsverksamhet inom teknik, kommunikation och arbetsliv; uppföljning och utvärdering av verksamhet inom områdena forskning och utveckling inom teknik, kommunikation och arbetsliv.

Klass: 36

Finansiell verksamhet; finansiell förvaltning, -information, - sponsring och - utvärdering; finansiella konsultationer; kapitalinvestering; kreditgivning; försäkringsverksamhet; information angående försäkringar; försäkringskonsultationer; leasing av fast egendom; uthyrning av kontor, lägenheter och våningar; fördelning av medel till forskning och därmed sammanhängande verksamhet.

Klass: 41

Utbildning/undervisning; anordnande av handledning/instruktion; kulturverksamhet; arrangerande och hållande av konferenser, kongresser, seminarier, studiecirklar och symposier; utgivning av böcker om innovation och tillväxt, utveckling av effektiva innovationssystem, näringsliv, samhälle, arbetsliv, politik, utveckling och forskning; filmproduktion; produktion av radio- och televisionsprogram; publicering av texter (ej reklamtexter) om innovation och tillväxt, utveckling av effektiva innovationssystem, näringsliv, samhälle, arbetsliv, politik, utveckling och forskning.

Klass: 42

Forsknings- och utvecklingstjänster inom tillväxt och utveckling för näringsliv, samhälle och människor; forskning, utveckling och demonstrationsverksamhet inom teknik, kommunikation och arbetsliv samt stöd för andra vid utförandet av nämnda tjänster; utveckling av samarbete, stimulering av deltagande, stimulering av ökad kunskapsöverföring, av verksamhet inom områdena forskning och utveckling inom teknik, kommunikation och arbetsliv; forsknings- och utvecklingstjänster inom jämställdhet mellan kvinnor och män; rådgivning i forskning och utvecklingsfrågor; vetenskaplig och industriell forskning; forskning och utveckling (för tredje man); medlingstjänster; juridiska tjänster; upplåtande av åtkomsttid och nyttjanderätt till databaser; grafisk formgivning; licensering av immaterialrätter; yrkesrådgivning; uthyrning av datorer.