Varumärke tillhör LANTMÄTERIET

Ansökningsnummer 200106258
Ansökningsdatum 2001-10-12
Registreringsnummer 353265
Registreringsdatum 2002-03-08
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-03-08
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 9

Apparater och instrument för lantmäteri; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; magnetiska datamedia, optiska datamedia, datorminnen, kringutrustningar för datorer, registrerade datormjukvaror och registrerade datorprogram.

Klass: 16

Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); spelkort; trycktyper; klichéer; geografiska kartor.

Klass: 35

Inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och/eller framtagning av uppgifter i databaser och annan datoriserad infor-mation; bearbetning av geografiska databaser; assistans vid affärs- och/eller industriledning, affärs- och företagsutredningar samt affärsvärderingar; marknadsprisanalyser och ekonomisk prognostisering; marknadsstudier och marknadsundersökningstjänster; rationaliseringsexpertis inom lantmäteri och infrastrukturområdet; avgivande, insamling och utvärdering av statistisk information; värdering av skogsarealer och skog på rot; arkivering och insamling av lantmäteriinformation och dokumentation; framtagning av geografisk information ur databaser.

Klass: 42

Utformning, uppdatering, underhåll och uthyrning av datorprogramvaror; datorprogrammering; upplåtande av åtkomst till databaser innehållande geografisk information via globala nätverk; kartläggning och kart- och konstruktionsritning inom lantmäteri och infrastrukturområdet; terrängmodellering; utveckling av datorsystem för geografisk information, analyser med hjälp av geografisk information; tekniska konsulttjänster, lantmäteritjänster; informationstjänster inom lantmäteriområdet; återhämtning av datainformtation.