METRIA INGÅR I LANTMÄTERIVERKET

Varumärke tillhör LANTMÄTERIET

Ansökningsnummer 199602805
Ansökningsdatum 1996-03-08
Registreringsnummer 323491
Registreringsdatum 1997-05-23
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2017-05-23
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 16

Böcker, tidskrifter, tryckalster och broschyrer i form av atlaser, diagram och geografiska kartor, kataloger och handböcker, användarmanualer samt planritningar; fotografier; jordglober; sjökort; kalkyleringstabeller; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater) avsedda för lantmäteriverksamhet.

Klass: 35

Inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och/eller framtagning av uppgifter i databaser och annan datoriserad information; assistans vid affärs- och/ eller industriledning, affärs- och företagsutredningar samt affärsvärdering; marknadsprisanalyser och ekonomisk prognostisering; marknadsstudier och marknadsundersökningstjänster; rationaliseringsexpertis inom lantmäteri och infrastrukturområdet; avgivande, insamling och utvärdering av statistisk information; värdering av skogsarealer och skog på rot; arkivering och insamling av lantmäteriinformation och dokumentation.

Klass: 37

Konstruktions-, anläggnings- och/eller byggnadstjänster inklusive information om/och övervakning av byggnadskonstruktioner och infrastruktur under uppförande; uthyrning av byggnads-, konstruktions- och anläggningsutrustning.

Klass: 38

Datorstödd överföring av meddelanden och bilder, kommunikationstjänster via datorterminaler; elektronisk post; sändning och överföring av faxmeddelanden; information avseende telekommunikation; kabeltelevisionssändning; kommunikationer via datorer, telefon, telegram och sateliter; sändning av meddelanden; kommunikationstjänster avseende mobiltelefoner; nyhetsbyråer; personsökningstjänster (radio eller telefon); radioutsändning; sändning av telegram; radio- och televisionssändning; telefontjänster; telegrafitjänster; telegram; telextjänster; uthyrning av apparater för sändning av meddelanden.

Klass: 42

Geologisk forskning, prospektering och undersökningar samt analyser vid exploatering av mark-, land- och sjöområden inklusive lantmäteri-, besiktnings- och inspektionstjänster; arkitektkonsultationer, landskapsarkitektur och arkitekturverksamhet; kartläggning och kart- och konstruktionsritning inom lantmäteri och infrastrukturområdet inkluderande kalibreringstjänster och flygfotografering medelst fotogrammetri; allmänna lantmäteritjänster; informationstjänster inom lantmäteri- och infrastrukturområdet; materialprovning; meteorologisk information och mätningar av meteorologiska områden till lands och till sjöss; materialprovning; besiktnings- och inspektionstjänster av fastighets-, lands- och markområden samt till sjöss; datorprogrammering och uppdatering av programvara inklusive utformning och konstruktion av datorprogramvara, leasing av åtkomsttid till databaser och uthyrning av datorprogramvara inom lantmäteriområdet; forsknings- och utvecklingstjänster avseeende nya produkter inom lantmäteriområdet; fastighetsjuridiska tjänster; upplåtande och inrättande av gemensamma mark- och tomtanläggningar för fastigheter och fastighetsområden även servitut- och samfällighetsupplåtelse.